Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Δ.15 / Δ' / 46836
ΑΔΑ Ρ7Μ346ΜΤΛΚ-39Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ')
Διεύθυνση : Σταδίου 29 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Η. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 2131516136
Ηλ. Ταχ. : ikaragiannis@ypakp.gr
Αθήνα, 8 / 5 / 2023
ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Κρήτης»
Με την υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325/5.11.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β' 4383/29.11.2019 και ΑΔΑ : 6Β2Γ465ΧΘΞ-Ξ1Α, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β' 4747/23.12.2019 και ΑΔΑ: ΩΤΑΝ465ΧΘΞ-33Π), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019. Ακολούθως με το αριθ. Δ.15/Δ'/6435/155/28.2.2020 έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ω3Ν846ΜΤΛΚ-ΧΕΙ) γνωστοποιήθηκε στους φορείς ασφάλισης η ανωτέρω απόφαση προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994, όπως ισχύει.
Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26388-π.ε./Α325/21.4.2021 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (ΦΕΚ Β' 1726/27.4.2021, ΑΔΑ: ΨΔΖΗ465ΧΘΞ-0ΗΦ) συμπληρώθηκε η υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325/5.11.2019 κοινή υπουργική απόφαση και προστέθηκαν συγκεκριμένες κοινότητες στην οριοθετημένη ως πληγείσα περιοχή. Η ανωτέρω νεότερη υπουργική απόφαση κοινοποιήθηκε στους φορείς ασφάλισης με το αριθ. Δ.15/Δ'/37843/9-6-2021 έγγραφό μας.
Με την υπ’ αριθ. 85765/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/10.03.2023 νεότερη κοινή υπουργική απόφαση των ιδίων Υπουργών (ΦΕΚ B' 1852/24.03.2023, ΑΔΑ: ΡΚΛΚ465ΧΘΞ-19Β), συμπληρώνεται η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και επεκτείνεται η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, και προστίθενται οι εξής περιοχές:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Φαλελιανών της Δημοτικής Ενότητας Μυθήμνης
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β' 272), σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα και της ανωτέρω περιοχής.
Συγκεκριμένα:
Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.
Συνημμένες:
1. Η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325/5.11.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Β' 4383/2019) - Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β' 4 74 7/2019)
2. Η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26388-π.ε./Α325/21.04.2021 «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8832/Α325/5.11.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» (Β'4383) ως προς τις πληγείσες περιοχές» (ΦΕΚ Β' 1726/2021).
3. Η υπό στοιχεία 85765/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/10.03.2023 «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.» (ΦΕΚ B' 1852/24.03.2023).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) - Τμήμα Δ'
5. Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης (Δ16)
6. Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών (Δ18)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. e-Ε.Φ,Κ,Α.
α. Γενική Διεύθυνση Εισφορών
β. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
2. Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) teka-info@yeka.gr
3. Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.) info@eteapep.gr
4. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)
teayfe@teayfe.gr
5. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ.)
info@teayet.gr
6. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. Ε.Α.Π.Α.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)
info@teaeapae.gr
7. Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
info@edoeap.gr
8. Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος kipos.nikolaos@nbg.gr
9. Αλληλοβοηθητικό ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» inasoyfhs@insurance.nbg.gr , atape@insurance.nbg.gr
10. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.) grammateia@tayfe.gr
11. Αλληλοβοηθητικό ταμείο Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α.
koutsopanagoss@piraeusbank.gr
12. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΧΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Σ.Ο.Ε.Λ.
info@soel.gr
13. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
info@tapiltat.gr