Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.8/2/οικ.8203
ΑΔΑ ΨΜΤΑ46ΜΤΛ6-Ν20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 10 Μάϊου 2023
Προς:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Ταχυδρομική Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15,
106 74 Αθήνα
Πληρ. : Α. Βασιλόπουλος
Τηλ. : 2131313202
E_mail: epiloges@ypes.gov.gr
Θέμα: Αποστολή στοιχείων για τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης επιλογών προϊσταμένων που έχουν διενεργηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της παρακολούθησης εφαρμογής των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπουν την πλήρωση των θέσεων ευθύνης κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 8 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α' 26/ 9.2.2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει, συγκεντρώνει στοιχεία για τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης επιλογών προϊσταμένων.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3068/2002 όπως ισχύει «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει».
Όταν πρόκειται για ακύρωση σύνθετης διοικητικής ενέργειας, η Διοίκηση επιλαμβανόμενη και πάλι της υπόθεσης, πρέπει να κρίνει από το σημείο στο οποίο αναφέρεται η ακύρωση και εντεύθεν με επανάληψη των σχετικών πράξεων (ΣτΕ 2987/2002).
Το ειδικότερο περιεχόμενο και η έκταση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της διοίκησης προσδιορίζονται από το περιεχόμενο της ακυρωτικής απόφασης (παρ. 4 άρθρου 50 Π.Δ. 18/1989).
Δυνάμει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Ανεξάρτητων Αρχών που είναι αποδέκτες δικαστικών αποφάσεων ακύρωσης επιλογών προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, οι οποίες πληρούν τους παραπάνω όρους, έχουν εκδοθεί από 1.1.2017 και έως 21.04.2023 και αφορούν επιλογές προϊσταμένων που έχουν διενεργηθεί μετά τη δημοσίευση του ν. 3528/2007 και έως την 31η.12.2022, όπως προβούν στην ενημέρωση της Υπηρεσίας μας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το αρχείο excel «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης επιλογών προϊσταμένων» - Φύλλο «Στοιχεία Συμμόρφωσης» που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις -> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Παρακολούθηση Διαδικασιών Επιλογής Προϊσταμένων (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category--parakoloythisi-diadikasion-epilogis-proistamenon) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiloges@ypes.gov.gr, έως τις 31-05-2023.
Ωστόσο σας επισημαίνουμε ότι η αποστολή των σχετικών στοιχείων έχει χαρακτήρα πάγιας υποχρέωσης για τις τυχόν μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις που θα σας κοινοποιηθούν προς εκτέλεση.
Στο αρχείο excel καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:
• το επίπεδο θέσης ευθύνης που αφορά η ακύρωση (Γενική Διεύθυνση,
Διεύθυνση ή Τμήμα)
• το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση (π.χ. Συμβούλιο της Επικρατείας)/τον αριθμό της δικαστικής απόφασης
• το έτος έκδοσης της δικαστικής απόφασης (από 2017 έως 2023)
• το έτος διενέργειας της ακυρωθείσας τοποθέτησης προϊσταμένου, κατόπιν επιλογής (από 2007 έως 2022)
• το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία συμμόρφωσης με επιλογή μεταξύ των σταδίων:
> Η υπόθεση εκκρεμεί στη Διοίκηση (στάδιο διαβίβασης της δικαστικής απόφασης στο αρμόδιο Συμβούλιο)
> Η υπόθεση εκκρεμεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
> Η υπόθεση εκκρεμεί στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
> Η υπόθεση εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)
> Η υπόθεση εκκρεμεί στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
> Η υπόθεση εκκρεμεί στη Διοίκηση (στάδιο ολοκλήρωσης της συμμόρφωσης μετά από νέα κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου)
> Έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στη δικαστική απόφαση
Στο αρχείο excel δεν καταχωρίζονται προσωπικά στοιχεία που αφορούν στους υπαλλήλους των οποίων ακυρώθηκε η επιλογή και τοποθέτηση σε θέση ευθύνης.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να μεριμνήσουν και να αποστείλουν συγκεντρωτικά στοιχεία και για τα ΝΠΔΔ εποπτείας του φορέα τους.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και των Ανεξάρτητων Αρχών στις οποίες δεν έχουν περιέλθει δικαστικές αποφάσεις που πληρούν τους ανωτέρω όρους ή στις οποίες έχουν περιέλθει εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις σχετιζόμενες με διαδικασία επιλογής προϊσταμένων βάσει ειδικών διατάξεων, παρακαλούνται όπως μας αποστείλουν αρνητική απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiloges@ypes.gov.gr.
Στοιχεία Συμμόρφωσης
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του
Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. _Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα, adedy@adedy.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Έργο & Δράσεις -> Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Παρακολούθηση Διαδικασιών Επιλογής Προϊσταμένων».