Διοικητικό Έγγραφο

A. Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52818/3144
ΑΔΑ 9ΞΛΘ4653Π8-ΘΘΠ
Ημ/νία: 12/05/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια
Πληροφορίες : Στ. Τζαφέρος
Τηλέφωνο : 2131512181
e mail : s.tzaferos@prv.ypeka.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/05/2023
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, στο πλαίσιο διαδικασίας εκδόσεως Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)»
ΣΧΕΤ:
Κατόπιν θεσπίσεως της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 215 «Επέμβαση σε δασικές εκτάσεις -Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 998/1979» ν. 5037/2023 (Α' 78), διά της οποίας τελειούται διαμορφωθείσα η παράγραφος 4 του άρθρου 45 ν. 998/1979, η έγκριση επέμβασης ενσωματώνεται στην υπό έκδοση Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτή. Δοθείσης εφαρμογής της ως άνω διάταξης, προβλέπεται επί της διαδικασίας κατά κατηγορία έργου ή δραστηριότητας των περιπτώσεων των άρθρων 3, 4 και 8 του ν. 4014/2011 (Α' 209), ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης προκειμένου ανάπτυξής τους επί εκτάσεων υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Εν προκειμένω:
Επί των περιπτώσεων που καταλαμβάνονται της διάταξης του άρθρου 3 ν. 4014/2014 ως ισχύει, ήτοι: των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1, η έγκριση επέμβασης ενσωματώνεται στην υπό έκδοση ΑΕΠΟ (επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας) μετά της συνυπογραφής της σχετικής πράξης εκ του Γενικού Δ/ντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.
Επί των περιπτώσεων που καταλαμβάνονται της διάταξης του άρθρου 4 ν. 4014/2014 ως ισχύει, ήτοι: των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2, η έγκριση επέμβασης ενσωματώνεται στην υπό έκδοση ΑΕΠΟ (επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μετά της συνυπογραφής της σχετικής πράξης εκ του οικείου Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, αντιστοίχου χωρικής αρμοδιότητος.
Επί των περιπτώσεων που καταλαμβάνονται της διάταξης του άρθρου 8 ν. 4014/2014 ως ισχύει, ήτοι: των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Β λόγω υπαγωγής τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της παραγράφου 2 της ως άνω διάταξης, η έγκριση επέμβασης χορηγείται ως αυτοτελής διοικητική πράξη από την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει. Ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης υφίσταται στις περιπτώσεις εκδόσεως ΠΠΔ από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακολουθουμένης της διαδικασίας συνυπογραφής της σχετικής πράξης εκ του οικείου Επιθεωρητή Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, αντιστοίχου χωρικής αρμοδιότητος.
Κατά ακολουθία των ανωτέρω, έπεται αρμοδίως η έκδοση πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα εξειδικεύοντας τα απαιτούμενα που ορίζει η παράγραφος 6α του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, τηρουμένων των υποχρεώσεων του δικαιούχου επέμβασης, χωρίς την απαίτηση εκδόσεώς της στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει, χορηγηθείσα αρμοδίως ως σχετικώς διελήφθη, και μη καταληφθείσα του πεδίου εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου εξειδικεύοντας μετά των λοιπών, τις δασικές επιφάνειες του χώρου επέμβασης.
Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(Β1) ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(α) Γρ. κ. Υπουργού
(β) Γρ. κ. Υφυπουργού
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
(γ) Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Δασών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
(δ) Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
(α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(β) Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ