Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: 23532 ΕΞ 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
iavgeia@mindigital.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΨηΔ 12/05/2023
Θέμα: Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020).
I. Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθμό 19313 ΕΞ 2023/12.4.2023 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ: B’ 2634/21.04.2023 - ΑΔΑ: 6ΔΧΜ46ΜΤΛΠ-ΒΑ2) με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 (ΦΕΚ: B’ 2009/14.05.2021 - ΑΔΑ: Ω18Η46ΜΤΛΠ-1Υ7) όμοια απόφαση περί της ρύθμισης λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» δαπανών των επιχορηγούμενων από τη γενική κυβέρνηση φορέων. Με την κοινοποιούμενη υπουργική απόφαση ορίζεται ότι τα στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2022, αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 30η.6.2023.
II. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω υπ’ αριθμό 19313 ΕΞ 2023/12.4.2023 Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Αντίθετα, η Υπουργική Απόφαση παρατείνει την προθεσμία υποβολής στοιχείων για τους φορείς εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία, ή το έχουν κάνει με εκκρεμότητες/σφάλματα. Αυτοί οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρι την 30η.6.2023 και μάλιστα όχι απλώς για δαπάνες συντελεσθείσες το προηγούμενο έτος (2022) αλλά και για όλα τα προηγούμενα χρόνια (από 1.1.2015 έως 31.12.2022)
III. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμό 13687 ΕΞ 2021/11.5.2021 Υπουργικής Απόφασης, οι πράξεις επιχορήγησης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να κοινοποιούνται στους επιχορηγούμενους φορείς, φέρουσες και τον σχετικό ΑΔΑ, φέρουν επίσης σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https://mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020».
Οδηγίες για την χρήση της εφαρμογής διατίθενται στον σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό Υλικό» στο κάτω μέρος της σελίδας του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων, μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα στο σύστημα. Πρότυπα αρχεία Excel, CSV και XML είναι διαθέσιμα από την επιλογή καταχώρησης δαπανών «Από Αρχείο», επίσης μετά τη σύνδεση του υπόχρεου φορέα. Η παρούσα εγκύκλιος, καθώς και το σύνολο του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης, αναρτώνται σε ειδική σελίδα της εφαρμογής (http://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework).
Επισημαίνεται ότι τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι υπόχρεοι προς ανάρτηση στοιχείων δαπανών φορείς, καλούνται να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση της εφαρμογής, καθώς και τις συχνές ερωτήσεις και το εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο, τα οποία διατίθενται από την ιστοσελίδα της εφαρμογής και στα οποία εκ νέου παραπέμπουμε.
IV. Παρακαλούμε να εξαντλήσετε κάθε μέσο για την ταχύτερη δυνατή κοινοποίηση της παρούσας στο σύνολο των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την εποπτεία σας, ιδίως δε αυτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον έλεγχο δαπανών, καθώς και σε κάθε επιχορηγούμενο από την Υπηρεσία σας φορέα που εμπίπτει, σύμφωνα και με τα προαναφερόμενα, στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών του «Προγράμματος Διαύγεια», μέσω της λειτουργίας «Έκτακτες Ανακοινώσεις» (μετά την είσοδό τους με τους κωδικούς τους στο σύστημα). Οι οικείες Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες καλούνται να διασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή της. Για τον ίδιο λόγο, η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους υπόχρεους φορείς που έχουν εγγραφεί και εισάγει στοιχεία επικοινωνίας στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων έως την ημερομηνία έκδοσής της.
Για την άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα/ερωτήματα που τυχόν ανακύψουν, παρακαλούμε για την χρήση του μηχανισμού υποβολής αιτημάτων που διατίθεται στη διεύθυνση http://ticketing.ktpe.gr/diavgeiamko/. Παράλληλα, εφόσον απαιτηθεί η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ενέργεια αυτή συντελείται στη θυρίδα diavgeia@mindigital.gr, αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος ότι αυτό αφορά το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΜΕΦ).
Με Εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Λεωνίδας Χριστόπουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Προεδρία της Δημοκρατίας (pr@presidency.gr)
- Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων
2. Υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων (infopar@parliament.gr)
3. Όλα τα Υπουργεία
- Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
4. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (gddel@glk.gr)
5. Όλες οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
- Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
6. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
(Με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους) - Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
7. Όλες οι Περιφέρειες
- Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
8. Όλοι οι Δήμοι
- Διευθύνσεις Οικονομικού
- Διευθύνσεις Διοίκησης
9. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
10. Ελεγκτικό Συνέδριο (για ενημέρωση των κκ. Επιτρόπων)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργoύ
3. Γραφείο κκ. Γενικών Γραμματέων