Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ. Δ1δ/ Γ.Π. οικ. 26690
ΑΔΑ 9ΞΙ4465ΦΥΟ-ΣΞΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Σ. Λαζαρίδου
Τηλέφωνο : 2132161352
e-mail :ddy@moh.gov.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 9-5-2023
ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης θερινής περιόδου 2023
ΣΧΕΤ: α) O Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων» (ΦΕΚ 237/Α/1940), όπως ισχύει.
β) Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει
γ) Η με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ με θέμα «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ “σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006» (ΦΕΚ 356Β'/2009).
γ) Τη με αριθμ. 81408/ 28-12-2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1109) Απόφαση «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».
δ) Τη με αριθμ. 25129/28-4-2023 (ΦΕΚ. Υ.Ο.Δ.Δ. 407) Απόφαση «Ανάθεση στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας»..
ε) Η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας
Σε συνέχεια των (α,β,γ) σχετικών και ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου, με δεδομένη την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την προστασία της υγείας των λουομένων, παρακαλούμε, στο πλαίσιο του (ε) σχετικού και λόγω αρμοδιότητας για την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, όπως:
θέσετε σε άμεση προτεραιότητα το πρόγραμμα συστηματικών δειγματοληπτικών ελέγχων ποιότητας υδάτων κολύμβησης από τα σημεία που έχουν αρμοδίως καθορισθεί, με τελικό στόχο την έκδοση Αποφάσεων των Περιφερειαρχών περί χαρακτηρισμού της καταλληλότητας ή μη των ακτών κολύμβησης αρμοδιότητας σας, σε συσχετισμό και με τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες.
Διευκρινίζεται ότι το ως άνω πρόγραμμα δειγματοληπτικών ελέγχων διενεργείται με σκοπό την προστασία της υγείας των κολυμβητών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα και θα πρέπει να ενταχθεί στους ευρύτερους σχεδιασμούς σας, ώστε να υπάρχουν εγκαίρως αξιόπιστα αποτελέσματα, επί ικανού αριθμού δειγμάτων σε συνδυασμό με παράλληλες ενέργειες που τυχόν γίνονται από άλλους φορείς.
Υπενθυμίζεται ότι οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους υγειονομικούς υπαλλήλους.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται για το συντονισμό των ενεργειών των συναρμόδιων Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα η εφαρμογή του προγράμματος δειγματοληψιών, καθώς και την παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης στις Υπηρεσίες Υγιεινής, τόσο για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού (πιστώσεις, ημέρες, μέσα μετακίνησης κ.λπ.) όσο και για την διακίνηση, μεταφορά δειγμάτων κ.λπ.
Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν ώστε οι απαραίτητοι έλεγχοι ποιότητας υδάτων κολύμβησης αρμοδιότητας τους και η συγκέντρωση των ζητούμενων στοιχείων να γίνει το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για το 2023.
Επίσης παρακαλείσθε όπως, για την ενημέρωση του αρχείου της Υπηρεσίας μας, μας αποστείλετε τις αποφάσεις χαρακτηρισμού που θα εκδοθούν το αργότερο έως 15.6.2023.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Όλες τις Περιφέρειες
Γραφείο κ. κ. Περιφερειαρχών
2. Υπουργείο Περ/ντος & Ενέργειας
Γενική Δ/νση Υδάτων
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526
3. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ Β'
Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περ/ντος
Ακτή Βασιλειάδη
185 32 Πειραιάς
4. Υπουργείο Τουρισμού
Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 12,
Αθήνα 105 57
5. Ε.Ο.Δ.Υ.- Κ.Ε.Δ.Υ.
Α. Φλέμινγκ 34
166 72 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
3. Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
4. Δ/νση Δ1δ(4)