Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 149458
ΑΔΑ 6Λ3Ι465ΧΘΞ-Κ3Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Δ. Κόλλιας, Χ. Παπαθανασίου
Τηλέφωνο : 210-6508507, -8517
E-mail : dee@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 10 Μαΐου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Θέμα: Παροχή πρόσθετων συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων, στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40), κατόπιν της παρέλευσης του πρώτου (1ου) τριμήνου παραγωγικής λειτουργίας του.
Σχετ: α) Η με αριθμ. πρωτ. 417044/29-12-2022 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Θέση σε λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40), για την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2 και Ο3» (ΑΔΑ: ΨΚΖΟ465ΧΘΞ-ΩΡΦ).
β) Ο ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 40).
γ) Η με αριθμ. πρωτ. 315550/05-11-2021 κ.υ.α. «Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4, του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40) «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», των διοικητικών προστίμων που επισύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια» (Β' 5781).
δ) Η με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 υ.α. «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και του τρόπου εισαγωγής των στοιχείων στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του άρθρου 51 «Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», του ν. 4784/2021 (Α' 40),καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια» (Β' 1183).
ε) Η με αριθμ. πρωτ. 363516/16-12-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΠΒΙ465ΧΘΞ-54Ο).
στ) Η με αριθμ. πρωτ. 96548/30-03-2022 εγκύκλιος ΑΔΑ: 6ΡΙ5465ΧΘΞ-ΓΨΗ).
ζ) Η με αριθμ. πρωτ. 405353/20-12-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΙΥΝ465ΧΘΞ-ΡΤΚ).
η) Η με αριθμ. πρωτ. 311978/2022/7-10-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9Δ2Ε465ΧΘΞ-Ζ2Ω).
θ) Το με αριθμ. πρωτ. 0091/4-1-2023 έγγραφο του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.).
ι) Η με αριθ. πρωτ.5018199/3366/11-05-2009 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
ια) Η με αριθμ. πρωτ. 18903/19-01-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΨΤ9465ΧΘΞ-ΧΑ0).
ιβ) Η με αριθμ. πρωτ. 23801/24-1-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΧΞ3465ΧΘΞ-ΙΝΘ).
Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών, Φορέων και πολιτών που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη σχετική έγγραφη ενημέρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Υπουργείου Οικονομικών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Όσον αφορά τις περιπτώσεις εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων για τις οποίες απαιτείται η έκδοση (ή μη) της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), ισχύουν τα εξής:
• Για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων που προέρχονται από Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. των άρθρων 121 (επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης), 121Α (επιβατικά αυτοκίνητα που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση), 122 (επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης), 123 (φορτηγά αυτοκίνητα οχήματα) και 124 (μοτοσικλέτες) του ν. 2960/2001 (Α' 265), απαιτείται η έκδοση Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.).
• Για τα λοιπά οχήματα του άρθρου 125 του ν.2960/2001 (Α' 265) (ενδεικτικά: ελκυστήρες, αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα) δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.).
• Για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων που προέρχονται από τρίτες Χώρες δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.).
• Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.), στις περιπτώσεις μεταφοράς από ιδιώτες οχημάτων, προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία),
2. Δεδομένου ότι, στη (δ) σχετική υπουργική απόφαση, ο αριθμός και η ημερομηνία Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) ορίζονται ως υποχρεωτικά καταχωρηθέντα στοιχεία για όλες τις κατηγορίες (Μ, Ν και Ο) εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, καθώς και ότι η ημερομηνία άφιξης των εν λόγω οχημάτων είναι ένα στοιχείο που αναγράφεται υποχρεωτικά στο Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους, το ψηφιοποιημένο αντίγραφο του οποίου καταχωρείται/αναρτάται υποχρεωτικά στο Μ.Ε.Μ.Ο., σύμφωνα με την περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, απαιτείται εύλογος χρόνος για την αναμόρφωση του λογισμικού του Μ.Ε.Μ.Ο. και την αντιμετώπιση της προαναφερόμενης αναντιστοιχίας.
Ως εκ τούτου, παρατείνονται οι προθεσμίες καταχώρησης στο ΜΕΜΟ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, για τις περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, για τις οποίες δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.) και ειδικότερα:
α) Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από τρίτες Χώρες.
β) Για τις περιπτώσεις μεταφοράς οχημάτων φυσικών προσώπων προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία) και,
γ) Για τα λοιπά οχήματα του άρθρου 125 του ν.2960/2001 (Α' 265) (ενδεικτικά: ελκυστήρες, αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα).
3. Επίσης, η εφαρμογή για την έκδοση έγκρισης ΕΚ τύπου, άρα και η υποχρέωση των κατασκευαστών να εκδίδουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, ολοκληρώθηκε για τις κατηγορίες οχημάτων Ν2, Ν3, Μ2 και Μ3, μετά και την περίοδο της διαδικασίας τέλους σειράς, δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου του 2015.
4. Κατόπιν τούτων, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταχώρησης στο ΜΕΜΟ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, των στοιχείων όλων των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3.
Παρακαλούνται οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας όπως παράσχουν κάθε δυνατή σχετική ενημέρωση σε όλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων (είτε ασκούν εμπορική δραστηριότητα είτε όχι) για το περιεχόμενο της παρούσας, κατά την προσέλευσή τους για την υποβολή αίτησης για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων.
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο (link): https://www.yme.gr/metafores/epopteia-elegxos-oximaton-kai-egkatastaseon/m-e-m-o.
Για περαιτέρω ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό χρήσης του λογισμικού που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα: https://memo.yme.gov.gr.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
β. Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών)
2.Υπουργείο Οικονομικών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: yfyp.fpdp@minfin.gr )
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β.Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
γ.Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
ε.Γενική Διεύθυνση Δράσεων Εξωστρέφειας και Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών
στ.Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8)
ζ.Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
[με την παράκληση όπως η παρούσα αναρτηθεί στη θέση «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και στον υπερσύνδεσμο (link) της σελίδας 3 αυτής]
η.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
θ.Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
3.Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)] (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@aead.gr και info@aead.gr)
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.Περιφέρειες της Χώρας
Α.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
α.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov.gr
και texarchou@pamth.gov.gr )
στ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr ,
k.petridou@pkm.gov.gr , s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και
metaforon@pieria.pkm.gov.gr )
ζ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και
v.chatziapostolou@pdm.gov.gr )
η.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr )
θ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με email: gd metaforon@pin.gov.gr , gdel@pin.gov.gr ,
kskordilis@gmail.com )
ι.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr , i.megas@pde.gov.gr ,
jmegkas@gmail.com )
ια.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr , d.rittas@fth.pste.gov.gr )
ιβ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr , eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
ιγ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr )
Β.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γ ρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
2.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.) (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seaa.gr )
3.Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε.)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeae@otenet.gr και info@seeae.gr)
Εσωτερική Διανομή:
1) Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) - Χ.Α.
2) Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων - Δ36/ΦΑ ΜΕΜΟ