Διοικητικό Έγγραφο

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 627
ΑΔΑ 6ΗΑΘ46ΜΤΛ6-ΣΕΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας :101 83
Πληροφορίες : Παρασκευή Καλδή,
Θεοδόσιος Φλώρος
Τηλέφωνο : 213 136 1311
213136 1131
E-mail :p.kaldi@ypes.gr
th.floros@ypes.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το περιεχόμενο (σελ. 2, 2ο στάδιο,προτελευταίο εδάφιο)
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 15 Μαΐου 2023
Αριθ. πρωτ.: 42763
ΠΡΟΣ
1. Περιφερειακές Ενότητες
έδρας νομών
2. Περιφέρεια Αττικής
α) Γραφείο Περιφερειάρχη
β) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Δήμους της Χώρας
ΘΕΜΑ: «Μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.»
Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 (Α'57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4648/2019 (Α'205). Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 40940/09.05.2023 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023» (Β'3087).
Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν από όλα τα εκλογικά τμήματα απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με χρήση των συσκευών ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT). Παράλληλα, θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή τους Δήμους και μέσω των Δήμων, με τη χρήση του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα τα μεταδίδουν τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Με την παρούσα, καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων καθώς και υπέρ υποψηφίων.
Όπου αναφέρεται παρακάτω «Περιφερειακή Ενότητα», για το Νομό Αττικής νοείται η Περιφέρεια Αττικής.
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσματα καταχωρίζονται σε κάθε εκλογικό τμήμα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο
α) στα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων και
β) στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT)
Η καταχώριση γίνεται σε δύο στάδια:
1ο στάδιο: Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταχωρίζει το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών στο τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών. Ειδικότερα, καταχωρίζει:
α) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα
β) το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν
γ) τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα
δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και
στ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν κάθε συνδυασμός.
Στη συνέχεια, καταχωρίζει το αποτέλεσμα στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) και το μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν διαπιστωθεί κατά την καταχώρηση στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) οποιοδήποτε λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί το τριπλότυπο έντυπο μετάδοσης.
Κατόπιν, παραδίδει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του δήμου (αγγελιοφόρο) (πριν την έναρξη καταμέτρησης των σταυρών υπέρ των υποψηφίων) το ένα αντίγραφο του εντύπου μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών.
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του δήμου παραδίδει στο οικείο δημοτικό κατάστημα τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων, όπου αρμόδιος υπάλληλος τα ψηφιοποιεί (σκανάρει σε μορφή pdf με ελάχιστη ανάλυση 200dpi ασπρόμαυρο ή κλίμακα του γκρι χωρίς το μέγεθος του αρχείου να υπερβαίνει το 1mb και ελέγχει εάν το ψηφιοποιημένο έντυπο είναι ευανάγνωστο), αποδίδει ως όνομα τον αριθμό του εκλογικού τμήματος που αφορά το σχετικό αποτέλεσμα, τα εισάγει στο αφιερωμένο Υποσύστημα Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0 και το αποστέλλει στην Περιφερειακή Ενότητα και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το πρωτότυπο έντυπο αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών παραδίδεται στο οικείο Πρωτοδικείο μέσα στον εκλογικό σάκο.
2ο στάδιο: Καταχώριση αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων (σταυροί προτίμησης)
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος καταμετρά τις ψήφους υπέρ υποψηφίων (σταυροί προτίμησης) και καταχωρίζει το αποτέλεσμα στο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων.
Στη συνέχεια, καταχωρίζει το αποτέλεσμα στη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT) και το μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Το έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων υπέρ υποψηφίων, παραδίδεται στην περιφερειακή ενότητα έδρας νομού.
Οι περιφέρειες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω διεπαφής που θα διατεθεί από το Υπουργείο.
Β. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
Προκειμένου για τα αμιγή εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς που προέρχονται από διαφορετική εκλογική περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει συσταθεί το ειδικό εκλογικό τμήμα, τα υπέρ συνδυασμών αποτελέσματα θα μεταδοθούν επίσης από τους δικαστικούς αντιπροσώπους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω SRT. Το ειδικό προτυπωμένο έντυπο παραδίδεται σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Δήμου και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία ψηφιοποίησής του, προκειμένου να αποσταλεί μέσω αφιερωμένου Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στη βασική εκλογική περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εκλογείς του τμήματος (άρθρο 96 παρ. 8β π.δ. 96/2012). Έτσι, το αποτέλεσμα από το αμιγές εκλογικό τμήμα που έχει συσταθεί, για παράδειγμα, στο Δήμο Αιγάλεω για τους ετεροδημότες της εκλογικής περιφέρειας Κορινθίας, θα αποσταλεί απευθείας με τον αντίστοιχο ρόλο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΤΕΡ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ που έχει λάβει ο υπάλληλος του Δήμου μέσω του συστήματος από τον Δήμο Αιγάλεω, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
Οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν με τους Δήμους, στους οποίους θα συσταθούν αμιγή εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών τους, πληροφορίες για τους αριθμούς τηλεφωνικής επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει εποπτεία της διαδικασίας. Για την υποβοήθηση της επικοινωνίας μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, επισυνάπτεται κατάλογος με τις διαθέσιμες πληροφορίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (αριθμοί τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν μεταξύ των υπηρεσιών.
Προκειμένου για τα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν εκλογείς από διάφορες (περισσότερες της μίας) βασικές εκλογικές περιφέρειες:
α) Η Εφορευτική Επιτροπή του εκλογικού τμήματος αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει (άρθρο 97 του π.δ. 26/2012). Στη συνέχεια, τοποθετεί τους φακέλους στον εκλογικό σάκο και τον παραδίδει στην Εφετειακή Επιτροπή έδρας της Εφετειακής Περιφέρειας.
β) Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας διενεργείται από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή και τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές.
γ) Εν συνεχεία, το αποτέλεσμα υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων θα σταλεί στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή κάθε Εφετείου, στο οποίο υπάγονται αυτές οι εκλογικές περιφέρειες. Το αποτέλεσμα κάθε Εφετείου θα σταλεί, αφού συγκεντρωθούν σε κάθε Εφετείο οι σάκοι όλων των μεικτών εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του, γίνει η διαλογή των ψηφοδελτίων και εκδοθεί το τελικό αποτέλεσμα.
Οι πρόεδροι των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών ανακοινώνουν εγγράφως (έντυπο μετάδοσης), χωρίς καθυστέρηση στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της αντίστοιχης βασικής εκλογικής περιφέρειας, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών (παρ. 4 του άρθρου 97 του π.δ. 26/2012). Επομένως, οι Περιφερειακές Ενότητες πρέπει να ανταλλάξουν με τα Εφετεία, από τα οποία θα περιμένουν αποτελέσματα, πληροφορίες για τη μεταξύ τους επικοινωνία (τηλεφωνικούς αριθμούς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για την υποβοήθηση της επικοινωνίας μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Εφετείων επισυνάπτεται κατάλογος με τις διαθέσιμες πληροφορίες (αριθμοί τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), οι οποίες όμως πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις εν λόγω υπηρεσίες.
Γ. ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Τα έντυπα μετάδοσης αποτελεσμάτων είναι κατάλληλα συμπληρωμένα (προτυπωμένα) με τα ονόματα των κομμάτων για κάθε εκλογική περιφέρεια. Το κάθε έντυπο, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αποστείλει τα ανωτέρω προτυπωμένα έντυπα στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου, να εφοδιαστούν οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων και όλοι οι Δήμοι του νομού τους με φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.
Τα έντυπα για την καταχώριση των αποτελεσμάτων υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες αναφορές, οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος:
- Εκλογική Περιφέρεια..............................
- Δήμος ...............................................
- Εκλογικό Τμήμα.....................................
- Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων στο τμήμα..............................
- Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν..........................................
- Αριθμός Άκυρων.............................Λευκών........................και σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων.....................
- Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων...........
- Αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός συνεργαζομένων κομμάτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι.
2. Το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση του αποτελέσματος υπέρ υποψηφίων, είναι προτυπωμένο με τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους τους και πρέπει να συμπληρωθεί από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος και ειδικότερα οπωσδήποτε με τα παρακάτω:
- Εκλογικό τμήμα
- Δήμος
- Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμού.
Δ. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το αποτέλεσμα κάθε εκλογικού τμήματος υπέρ συνδυασμών, μόλις περιέλθει στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού, μεταδίδεται χωρίς καθυστέρηση τηλεφωνικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τη χρονική σειρά άφιξής του.
Δεν μεταδίδονται τηλεφωνικά στο Υπουργείο από τις Περιφερειακές Ενότητες αποτελέσματα σταυρών υπέρ υποψηφίων.
Οι αριθμοί κλήσης των τηλεφωνικών συνδέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τα εκλογικά τμήματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα μεταδίδονται από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα σας γνωστοποιηθούν έγκαιρα με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου.
Τα στοιχεία που περιέχει κάθε προτυπωμένο έντυπο, μετά την τηλεφωνική μετάδοση του περιεχομένου του στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταχωρίζονται στον πίνακα εκλογικών τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας, που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να ελέγχεται από τα αρμόδια συνεργεία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, αν έχουν ληφθεί τα αποτελέσματα από όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού.
Όμοιος πίνακας με τα αποτελέσματα κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων καθώς και μεμονωμένων υποψηφίων, ανά εκλογικό τμήμα, της περιφέρειάς τους, καταρτίζεται και από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 98 του π.δ. 26/2012, και αποστέλλεται αμέσως στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Συνεργεία υπαλλήλων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού
Για την ταχύτερη συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, πρέπει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού να υπάρχουν τα παρακάτω συνεργεία υπαλλήλων:
α) Συνεργείο τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών
Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος προκύψει, προκειμένου να μην εμποδιστεί η ομαλή ροή της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Στο συνεργείο συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα ορισμένα μέλη του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
β) Συνεργείο παραλαβής αποτελεσμάτων
Το συνεργείο αναλαμβάνει την παραλαβή και προώθηση στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, των αποτελεσμάτων που φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ. Ακολούθως, το αποτέλεσμα προωθείται στο συνεργείο διακίνησης.
γ) Συνεργείο διακίνησης και διόρθωσης
Το συνεργείο αναλαμβάνει τη διακίνηση των αποτελεσμάτων από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στα συνεργεία μετάδοσης.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία του αποτελέσματος περιέχουν λάθη και χρειάζεται να γίνει παραβολή με το πρακτικό Νο2, οι υπάλληλοι του συνεργείου αναλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διόρθωσή τους. Οι υπάλληλοι διακίνησης είναι εφοδιασμένοι με κατάλογο των εκλογικών τμημάτων που έχει αναλάβει κάθε συνεργείο μετάδοσης, ώστε να διακινούν και να παραδίδουν σε αυτό σωστά τα αποτελέσματα που τους αφορούν.
δ) Συνεργείο μετάδοσης
Το συνεργείο αποτελείται από υπαλλήλους, οι οποίοι είναι χρεωμένοι με τα εκλογικά τμήματα των οποίων τα αποτελέσματα θα μεταδώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αφού μεταδώσουν τα αποτελέσματα, κατόπιν τα αρχειοθετούν.
ε) Συνεργείο παραλαβής και ταξινόμησης πρακτικών Νο 2
Το συνεργείο παραλαμβάνει και ταξινομεί το πρακτικό Νο 2 που περιέχεται στα βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής, συνεργάζεται δε στενά με το συνεργείο διακίνησης.
2. Υπάλληλοι Ο.Τ.Α. υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων
Κάθε Δήμαρχος θα ορίσει υπαλλήλους του Δήμου (διαπιστευμένοι αγγελιοφόροι), οι οποίοι την ημέρα των εκλογών θα τεθούν στη διάθεση των δικαστικών αντιπροσώπων, ως υπεύθυνοι για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος στον οικείο Δήμο/Δημοτική Ενότητα. Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και για τη μεταφορά στον οικείο Δήμο του Πρακτικού με αριθ. 2. Επισημαίνεται ότι οι ορισθέντες υπάλληλοι των Δήμων (διαπιστευμένοι αγγελιαφόροι) οφείλουν να μεταφέρουν, χωρίς καμία καθυστέρηση και με το ταχύτερο δυνατό μέσο, τα αποτελέσματα στο Δήμο/Δημοτική Ενότητα.
Μετά τον ορισμό των αγγελιοφόρων, που θα γίνει με τη συνεργασία Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, πρέπει οι Δήμαρχοι να γνωστοποιήσουν τα ονόματα και το εκλογικό τμήμα στο οποίο διατίθεται ο καθένας υπάλληλος τους, στις Περιφερειακές Ενότητες. Ακολούθως, οι Περιφερειακές Ενότητες θα γνωστοποιήσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους με ειδικό έγγραφο, που θα σταλεί μαζί με το εκλογικό υλικό σε κάθε εκλογικό τμήμα, τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών.
Όπου υπάρχει αδυναμία κάλυψης με υπαλλήλους των Δήμων, πρέπει να γίνει επικοινωνία της δημοτικής αρχής με την αρμόδια αστυνομική αρχή, ώστε να καλυφθούν όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού.
3. Λειτουργία καταστημάτων Δήμων
Σε κάθε Δήμο θα υπάρχει υπάλληλος, ο οποίος θα αναλάβει χρέη συντονιστή των υπαλλήλων για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων και χρέη επαφής με την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού. Τα καταστήματα των Δήμων θα παραμείνουν ανοιχτά έως και την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους.
Για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της ροής των αποτελεσμάτων, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε κτίριο που στεγάζει εκλογικά τμήματα να υπάρχει τηλέφωνο, με το οποίο να είναι δυνατή η επικοινωνία του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του νομού με τους δικαστικούς αντιπροσώπους, μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, πρέπει να ορισθεί υπάλληλος που θα απαντά στο συγκεκριμένο τηλέφωνο, κατά τις παραπάνω ώρες, δηλαδή από το κλείσιμο της κάλπης έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα του κτιρίου.
4. Συσκέψεις Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομού - Δήμων
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών προβλημάτων, πρέπει άμεσα να γίνει σύσκεψη των Περιφερειακών Ενοτήτων με τους Δήμους της περιοχής τους. Με την κινητοποίηση όλων των φορέων που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, επιδιώκεται η άρτια και αποτελεσματική διοργάνωση της όλης διαδικασίας.
5. Δοκιμή Αναμετάδοσης
Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων, από τους Δήμους προς τις Περιφερειακές Ενότητες και το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις Περιφερειακές Ενότητες στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Εκλογών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει σχετική συνεργασία με όλους τους Δήμους της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που υποστηρίζουν το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που ίσως προκύψουν.
Σε ενδεχόμενο εμφάνισης οποιουδήποτε προβλήματος στο Εθνικό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ή στις Υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων σας, το οποίο εμποδίζει τη μετάδοση του εκλογικού αποτελέσματος και το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με ίδια μέσα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών τηλεφωνικό κέντρο 213 136 1999 - email: cybesecurity@ypes.gr), προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.
Το Τμήμα Κυβερνοασφάλειας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει διαθεσιμότητα 24Χ7.
6. Επικοινωνία με τους Δήμους
Το βράδυ των εκλογών, η Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του νομού θα επικοινωνεί με συγκεκριμένο υπάλληλο - συντονιστή του κάθε Δήμου, ώστε να ενημερώνεται και να επιλύονται τυχόν προβλήματα. Οι εκπρόσωποι των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων στο Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας του Εθνικού Δικτύου Εκλογών (τηλεφωνικό κέντρο 213 136 1999 - email: cybesecurity@ypes.gr), θα επικοινωνούν με τους Συντονιστές του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου και θα αναφέρουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή περιστατικό ασφάλειας εμποδίζει την ομαλή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.
Οι Αντιπεριφερειάρχες της έδρας κάθε νομού, οφείλουν να παρακολουθήσουν προσωπικά τη λήψη των αποτελεσμάτων και την άμεση μετάδοσή τους από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του νομού στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ενημερώσουν τους Δήμους της περιφέρειάς τους σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν.
7. Μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά προτεραιότητα
Καθίσταται σαφές ότι, αμέσως μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα, αυτά μεταδίδονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών (με τη διαδικασία των παραγράφων Α, Β, και Δ) και σε κάθε περίπτωση έπεται τυχόν προώθησή τους σε τοπικά ή ευρύτερης εμβέλειας τηλεοπτικά ή και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης.
Η μετάδοση των αποτελεσμάτων, που είναι αποκλειστική ευθύνη των γραφείων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, αποτελεί κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα του κεντρικού φορέα, που είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Επί του θέματος της μετάδοσης των αποτελεσμάτων, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 40940/09.05.2023 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών έτους 2023» (Β'3087), σύμφωνα με την οποία, δεν επιτρέπεται οι Περιφερειακές Ενότητες να ανακοινώνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εκλογικά αποτελέσματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιστοχώρους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν δεν έχει προηγηθεί η μετάδοσή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν, για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερομένων, να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τα εκλογικά τμήματα εντός και εκτός Ελληνικής Επικράτειας.
Για το λόγο αυτό, εφιστούμε και πάλι την προσοχή των αρμόδιων φορέων για την ταχύτατη συγκέντρωση και διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, απ’ όπου θα γίνεται η πανελλαδική μετάδοσή τους για την ενημέρωση των πολιτών όλης της Χώρας.
ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα Πρωτοδικεία της Χώρας, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το συντομότερο δυνατόν, ένα αντίγραφο του συμπληρωμένου πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, που θα συνταχθεί από αυτά καθώς και το περιεχόμενο των ίδιων πινάκων σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Οι Περιφερειακές Ενότητες, μέσω των Δήμων θα πρέπει να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων του νομού, για την εφαρμογή όσων διαλαμβάνονται σε αυτήν.
Συνημμένα:
1) Κατάλογος Εφετείων
2) Κατάλογος Περιφερειακών Ενοτήτων
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Προέδρους Εφετών
(Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νομών)
2. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών
(Μέσω Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας νομών)
3. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
4. Περιφερειάρχες
5. Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
6. Αντιπερειφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας έδρας νομών
7. Δημάρχους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
6. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης
8. Διεύθυνση Εκλογών
9. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Α/ΑΕΦΕΤΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗe-mail
1.Αθηνών (έδρα)210-6404143 210-6404146, 2106404662K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήναi.korre@efeteioathinon.gr dioikitiko@efeteioathinon.gr
Πρωτοδικείο Αθηνών210-8841612
210-8843131
210-8841617
(παραλαβή εκλ,υλικού)
Πρ. Σχ. Ευελπίδων Κτίριο 6, Γραφείο 102 Τ.Κ. 113 62 Αθήναdioikitiko@acfi.gov.gr
2.Εύβοιας (έδρα Χαλκίδα)22210 37150-2 22210-37159Ελ. Βενιζέλου 2-4 Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδαefetioevias@efeteio-evvoias,gov.gr
Πρωτοδικείο Χαλκίδας22210-25195Ελ. Βενιζέλου 5 Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδαprotchal@hotmail.gr
3Λαμίας (έδρα)22310-46090 22310-46170Γ. Γεννηματά 3 Τ.Κ. 351 00 Λαμίαgram@efeteio-lamias.gov.gr
Πρωτοδικείο Λαμίας22310-23353
22310-47493
Καποδιστρίου 10 Τ.Κ. 351 00 Λαμίαprotodikeio@protodikeio-lamias.gov.gr
Πρωτοδικείο Άμφισσας22650-28666Λ. Σαλώνων 18 Τ.Κ. 331 00 Άμφισσαi.lazogeorgou@protodikeio-amfissas.gov.gr
Πρωτοδικείο Ευρυτανίας22370-22719Ζ. Παπαντωνίου 4 Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσιprotodev@otenet.gr
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς22610-29438Σπυροπούλου 6 Τ.Κ. 321 31 Λιβαδειάgrammateia@protodikeio-livadeias.gov.gr protodikeiolivadeias@hotmail.com
4.Πειραιώς (έδρα)2132157222-3Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος Τ.Κ. 185 35 Πειραιάς (7ος όροφος)Off702@efeteio-peir.gr
Πρωτοδικείο Πειραιώς2132157207
2132157206
2132157218
2132157219
2132157219
2132157218
Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος Τ.Κ. 185 35 Πειραιάςmanager@protodikeio-peir.gr grammateas616@protodikeio-peir.gr off628@protodikeio-peir.gr off628@protodikeio-peir.gr off628@protodikeio-peir.gr off628@protodikeio-peir.gr
5.Ναυπλίου (έδρα)2752361627Πλ. Νικηταρά (Γ ραφείο 5) Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιοefet.naf@gmail.com
Πρωτοδικείο Ναυπλίου2752361602
2752361603
Πλ. Νικηταρά Τ.Κ. 211 00 ΝαύπλιοaTarla@protodikeio-nafliou.gov.gr chKintis@protodikeio-nafpliou.gov.gr
Πρωτοδικείο Κορίνθου27410-41007
27410-41124
Κολοκοτρώνη 27 Τ.Κ. 201 00 Κόρινθοςprotkor@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Τριπόλεως2710-233453 2710-242954Π. Άρεως 2 Τ.Κ. 221 32 Τρίποληprwttrip@otenet.gr
Πρωτοδικείο Σπάρτης27310-93902
27310-93903
Λυκούργου 176-180 & Άγιδος Τ.Κ. 231 00 Σπάρτηprotspartis@protodikeio-spartis.gov.gr politico@protodikeio-spartis.gov.gr
Α/ΑΕΦΕΤΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗe-mail
6.Πατρών (έδρα)2610-327517 2610-324328Δ. Γούναρη 30 Τ.Κ. 226 21 Πάτραefeteiopatron@efeteio-patron.gov.gr
Πρωτοδικείο Πάτρας2610-320436
2610-314490
2610-315897
Δ. Γούναρη 30 Τ.Κ. 262 22 Πάτραgrammateia.prot@protodikeio-patron.gov.gr
Πρωτοδικείο Ηλείας (Πύργου)26210-2257028ης Οκτωβρίου 19
Τ.Κ. 271 31 Πύργος
grammateia@protodikeio-ileias.gov.gr
Πρωτοδικείο Ζακύνθου26950-42896 26950
43761
Γ. Τερτσέτη 2 Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθοςnchionis@protodikeio-zakynthou.gov.gr gstravopodis@protodikeiozakynthou.gov.gr
Πρωτοδικείο
Κεφαλληνίας
26710-25956
26710-22320
Δικαστικό Μέγαρο Τ.Κ. 281 00 Αργοστόλιgram@protodikeio-kefallinias.gov.gr
7.Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (έδρα Αγρίνιο)26410-60761
26410-60760
Τερτσέτη & Πολυζωίδη 1 Τ.Κ. 301 31 Αγρίνιοgramefet@efeteio-dytikisstereasellados.gov.gr
Πρωτοδικείο Λευκάδος2465361800
2465361819
8ης Μεραρχίας Τ.Κ. 311 00 Λευκάδαgrammateia@protodikeio-lefkadas.gov.gr
Πρωτοδικείο
Μεσολογγίου
26310-28181Χαρ. Τρικούπη 34 Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγιprotmes@yahoo.gr
8.Κέρκυρας (έδρα)26610-98892Κολοκοτρώνη 23Β Τ.Κ. 491 32 Κέρκυραefeteioker@efeteio-kerkyras.gov.gr
Πρωτοδικείο Κερκύρας26610-98832
26610-98820
26610-98820
Δικαστικό Μέγαρο Τέρμα Κολοκοτρώνη 23β Τ.Κ. 49132 Κέρκυραixatzaki@protodikeio-kerkyras.gov.gr ekousi@protodikeio-kerkyras.gov,gr axandrinou@protodikeio-kerkyras.gov.gr
Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας26650-22190Νέο Λιμάνι - Λαδοχώρι Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσαpro thes@otenet.gr
9.Ιωαννίνων (έδρα)26510-88910 26510-88909Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων Τ.Κ. 451 10 Ιωάννιναefeteio@efeteio-ioanninon.gov.gr
Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων
26510-88822
26510-83670
Δωδώνης 1 Δικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα
protioan@protodikeio-ioanninon.gov.gr
Πρωτοδικείο Πρεβέζης26820-28832 &
2682361001
2682361010
Ελ. Βενιζέλου 1 Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζαprot.prevezas@otenet.gr prot.prevezas@protodikeio-prevezas.gov.gr
Πρωτοδικείο Άρτας26810-27741Πρωτοδικείο Άρτας Τ.Δ. 1 ης Μαϊου Θέση Μύλοι Τ.Κ. 471 32 Άρταprotodikeioartas@hotmail.com
Α/ΑΕΦΕΤΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗe-mail
10.Λάρισας (έδρα)2410-535916Δικαστικό Μέγαρο Τ.Κ. 412 22 Λάρισαefeteiolarisas@efeteio-larisas.gov.gr
Πρωτοδικείο Λαρίσης2410-535136Μ. Αλεξάνδρου & Κούμα Δικαστικό Μέγαρο Τ.Κ. 411 10 Λάρισαprotodikio.larisa@gmail.com
Πρωτοδικείο Τρικάλων24310-46733Δικαστικό Μέγαρο Γ.Ολυμπίου2& Κολοκοτρώνη Τ.Κ. 421 32 Τρίκαλαgram@protodikeio-trikalon.gov.gr
Πρωτοδικείο Βόλου24210-23634
24210-34859
Ελ. Βενιζέλου 39 Τ.Κ. 382 21 Βόλοςvolospro@protodikeo-volos.gov.gr
Πρωτοδικείο Καρδίτσης24410-21563
24410-77296
Πλατεία Δικαστηρίων Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσαprogram@protodikeio-karditsas.gov.gr protodikeiokard@gmail.com
11.Θεσσαλονίκης (έδρα)2313311364 2313311359
2313311321
26ης Οκτωβρίου 3 - 5 Τ.Κ. 546 26 Θεσ/νίκηefeteio.grammateia@thess-courts.gr
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης2313311235
2313311241
26ης Οκτωβρίου 3-5
Τ.Κ. 546 26 Θεσ/νίκη Όροφος 2ος Γ ραφείο 235
grammateia.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.g r
Πρωτοδικείο Κατερίνης23510-59301
23510-59302
Φλέμιγκ 2 Τ.Κ. 601 25 Κατερίνηprotod@otenet.gr
Πρωτοδικείο Σερρών23210-90200
23210-90208
Κ. Καραμανλή 53 Τ.Κ. 621 00 Σέρρεςprotodikeio.serron@gmail.com
Πρωτοδικείο Βέροιας23310-32807
23310-32804
1ο χλμ. Επ.οδού Βέροιας -Αγ. Βαρβάρας
Τ.Κ. 591 00 Βέροια
grammateia@protodikeio-veroias.gov.gr
Πρωτοδικείο Έδεσσας23810-24790
23810-24789
Βέροιας 2
Τ.Κ. 582 00 Έδεσσα
grammateiapro@protodikeio-edessas.gov.gr
Πρωτοδικείο Χαλκιδικής23710-29205
23710-29243
Λ. Δικαιοσύνης Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος Χαλκιδικήςprotodikeio@yahoo.gr
grammateia@protodikeio-chalkidikis.gov.gr
Πρωτοδικείο Κιλκίς23410-20122
23410-70232
Επτανήσων 1 Τ.Κ. 611 00 Κιλκίςgrammateia@protodikeio-kilkis.gov.gr
12.Αιγαίου (έδρα Ερμούπολη Σύρου)22810-88045 22810-87200Πλ. Μιαούλη Τ.Κ. 841 00 Ερμούπολη-Σύροςefeteioaigaiou@efeteio-aigaiou.gov.gr
Πρωτοδικείο Σύρου22810-84340Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣgrammateia@protodikeio-syrou.gov.gr
Πρωτοδικείο Σάμου2273352801Παρ.Λ.Θεμιστοκλή Σοφούλη & Θησέως Τ.Κ. 831 00 Σάμοςgrammateia@protodikeio-samou.gov.gr
Α/ΑΕΦΕΤΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗe-mail
13.Βορείου Αιγαίου (έδρα Μυτιλήνη)22510-34211
22510-34224
Μικράς Ασίας 2 Τ.Κ. 811 31 Μυτιλήνηefeteionorthaegean@gmail.com efeteiovoreiouaigaiou@efeteio-noreiouaigaiou.gov.gr
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης22510-22518
22510-41821
Μικράς Ασίας 5 Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνηprotodikeiomitilinis@gmail.com
Πρωτοδικείο Χίου22710-23601
22710-28254
Λ. Αιγαίου & Παράσχου 1 Τ.Κ. 821 32 Χίοςgrammateia@protodikeio-chiou.gov.gr
14.Ανατολικής Κρήτης (έδρα Ηράκλειο)2810-247801
2810-247827
Πλατεία Δασκαλογιάννη Τ.Κ. 712 01 Ηράκλειοgramak@efeteio-anatolikiskritis.gov.gr
Πρωτοδικείο Ηρακλείου2810-306675
2810-306687
Λ. Δικαιοσύνης Δικαστικό Μέγαρο
Τ.Κ. 712 01 Ηράκλειο
evergakis@protodikeio-irakleiou.gov.gr
Πρωτοδικείο
Νεάπολης Λασιθίου
28410-31911
2841341104
Πλ. Δικαστηρίων Τ.Κ. 724 00 Νεάπολη Λασιθίουprotlas@yahoo.gr protlasith@protodikeio-lasithiou.gov.gr
15.Κρήτης (έδρα Χανιά)28210- 29153 28210-29171-3 28210-29177Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 731 00 Χανιά
grammateia@efeteio-kritis.gov.gr
Πρωτοδικείο Χανίων28210-44349
28210-52632
Πλ. Ελευθερίας 1
Τ.Κ. 731 00 Χανιά
grammateia_prot@protodikeio-chanion.gov.gr
Πρωτοδικείο Ρεθύμνης28310-22209Δικαστικό Μέγαρο
1 ος όροφος Γραφείο 102 Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο
grammatia@protodikeio-rethymnis.gov.gr
16.Θράκης (έδρα Κομοτηνή)25310-60400-2Χαρ. Τρικούπη 32 Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνήgram@efeteio-thrakis.gov.gr
Πρωτοδικείο Ροδόπης25310-60477
25310-60484
Χαρ. Τρικούπη 32 Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνήgrammatia@protodikeio-rodopis.gov.gr
Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης2551356105
2551356100
Βασ. Αλεξάνδρου 46 Τ.Κ. 681 00 Αλεξ/ποληprotodikioalex@hotmail.gr
Πρωτοδικείο Δράμας25210-22480
25210-21721
Πλ. Δικαστηρίων
Τ.Κ. 661 00 Δράμα
prdramas@gmail.com
Πρωτοδικείο Καβάλας2510-227531
2510-834122
Τενέδου & Τρίτωνος Τ.Κ. 654 04 Καβάλαktoboulidou@protodikeio-kavalas.gov.gr grammateia@protodikeio-kavalas.gov.gr
Πρωτοδικείο Ξάνθης25410-25319Μιχ. Βόγδου 1 Τ.Κ. 671 00 Ξάνθηgrammateia@protodikeio-xanthis.gov.gr
17.Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδος)22410-21591 22410-8906 22410-22245 (Εφορος)Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου Πλ. 7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00 Ρόδοςgrammateia@efeteio.dodekanisou.gov.gr
Πρωτοδικείο Ρόδου22410-277267ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00 Ρόδοςprotrod@otenet.gr
Α/ΑΕΦΕΤΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗe-mail
18.Δυτ. Μακεδονίας (έδρα Κοζάνη)24610-2386324610
36293
Δημοκρατίας 25 Τ.Κ. 501 31 Κοζάνηefdytmak@otenet.gr
Πρωτοδικείο Κοζάνης24610-22741Δημοκρατίας 25 Τ.Κ. 501 31 Κοζάνηprotkoz@protodikeio-kozanis.gov.gr
Πρωτοδικείο Γρεβενών24620-22994
24620-22456
Δικαστικό Μέγαρο Γ. Μπουσίου 3 Τ.Κ. 511 00 Γρεβενάgrammateia@protodikeio-grevenon.gov.gr
Πρωτοδικείο Καστοριάς24670-22658
24670-22661
Πλατεία Δαβάκη 1
Τ.Κ. 521 00 Καστοριά
grammateia@protodikeiokastorias.gov.gr
Πρωτοδικείο Φλώρινας23850-28818Μεγ. Αλεξάνδρου 113 Τ.Κ. 531 00 Φλώριναkkarageorgis@protodikeio-florinas.gov.gr protflor@hotmail.gr
19.Καλαμάτας (έδρα Καλαμάτα)27210-97653 27210-97254Δικ. Μέγαρο Τ.Κ. 241 00 Καλαμάταefeteiokalamatas@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Καλαμάτας27210-22791Δικαστικό Μέγαρο Ψαρών 13
Τ.Κ.241 00 Καλαμάτα
gram@protodikeio-kalamatas.gov.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ)