Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: 42678
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ &
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας :101 83, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο : 2131361003
Email: e.papadiamantopoulou@ypes.gr
Μ. Πυλαρινού, Κ. Κορμανού
tmimata-support@ypes.gr
Να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 14 Μαΐου 2023
ΠΡΟΣ:
Όπως πίνακας αποδεκτών
Θέμα : Παραλειφθέντες εκλογείς
Ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Με τις παρ. 4 έως 9 του άρθρου 8 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (π.δ. 26/2012, Α’ 57), ρυθμίζεται το θέμα των παραλειφθέντων εκλογέων, ήτοι εκλογέων στους οποίους ενώ δεν τους έχει αποστερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, εκ παραδρομής δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους. Οι εκλογείς αυτοί μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας με τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια.
Όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της Χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 21ης Μαΐου 2023, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στο δημοτολόγιο, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Οι κ.κ. Δήμαρχοι, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να εκδίδουν εις διπλούν πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.
Στα εκδιδόμενα (εις διπλούν) πιστοποιητικά, πρέπει να υπάρχει η ένδειξη :
«ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023»
Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της Χώρας.
Η διαπίστωση την εγγραφής στα δημοτολόγια άλλου Δήμου, γίνεται με τη χρήση της εφαρμογής «ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ» του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης εκλογικών διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση https://eterodimotes.gov.gr.
Για το σκοπό αυτό, οι διαχειριστές της εφαρμογής των ετεροδημοτών των Δήμων, θα πρέπει να δημιουργήσουν χρήστες στην εφαρμογή, τους οποίους θα ορίσει ο οικείος Δήμαρχος, δίνοντάς τους το ρόλο «Παραλειφθέντες». Σε όσους εξ αυτών είναι ήδη χρήστες της εφαρμογής, αρκεί να τους αποδοθεί επιπρόσθετα και ο ανωτέρω ρόλος. Στους αρμόδιους χρήστες στο «menu» της εφαρμογής θα εμφανιστεί η επιλογή «Παραλειφθέντες», «Αναζήτηση» και «Ιστορικό Αναζητήσεων». Σχετικό εγχειρίδιο χρήσης βρίσκεται αναρτημένο στην εφαρμογή στο μενού «Εγχειρίδιο Χρήσης».
Οι Δήμοι στην περίπτωση που υπάρχει διαπιστωμένη αδυναμία σύνδεσης στην ανωτέρω εφαρμογή μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλοντας με email το συνημμένο έντυπο, με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του αιτούντα. Μετά την έρευνα που θα διενεργήσει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα αποστείλει σχετική απάντηση με email. Για την επικοινωνία αυτή, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διεύθυνση email: tmimata-support@ypes.gr
Η έρευνα στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων θα μπορεί να γίνεται από την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023.
Τα αποτελέσματα της έρευνας εκτυπώνονται και ο Δήμαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος κρίνει αν πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό στον αιτούντα. Το εκδιδόμενο πιστοποιητικό χορηγείται στον αιτούντα για να το προσκομίσει στην Εφορευτική Επιτροπή οποιουδήποτε εκλογικού τμήματος του οικείου Δήμου, προκειμένου να του επιτρέψει να ψηφίσει.
Εάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του συγκεκριμένου δήμου από τον οποίο ζητά πιστοποιητικό ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της Χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8, παρ. 8 του π.δ. 26/2012).
Επισημαίνεται ότι δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 28η Φεβρουαρίου 2023, ούτε στους μετά την ημερομηνία αυτή εγγραφέντες λόγω της απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας. Επίσης, δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό σε όσους δημότες έχουν γεννηθεί μετά την 31η/12/2006.
Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής υποχρεούνται να κάνουν δεκτούς για να ψηφίσουν τους εκλογείς του ίδιου δήμου που προσκομίζουν το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Η οριστική καταχώριση των παραλειφθέντων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού, πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την επόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, οπότε και διενεργείται έλεγχος των εκδοθέντων πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στη σχετική κατάσταση που αποστέλλεται από τον οικείο δήμο, εντός δύο (2) μηνών από τη διενέργεια των εκλογών με βάση τα τηρούμενα στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι παραλειφθέντες εκλογείς για τους οποίους εκδόθηκε πιστοποιητικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθούν στις μεταβολές της Γ’ Αναθεώρησης 2023, αναθεώρηση με την οποία θα διεξαχθούν οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023.
Μετά τη διενέργεια των εκλογών και σε διάστημα δέκα (10) ημερών, έκαστος Δήμος θα πρέπει να επισυνάψει εντός της εφαρμογής, ψηφιοποιημένα (σκαναρισμένα) σε μορφή .pdf αντίγραφα των υπογεγραμμένων δικαιολογητικών (αποτέλεσμα αναζήτησης και πιστοποιητικό εκλογικής χρήσης), για κάθε πιστοποιητικό που εξέδωσε.
Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των παραλειφθέντων εκλογέων παρέχονται με την βιβλιοδετημένη εγκύκλιό μας, η οποία κοινοποιείται προς τους αποδέκτες του πίνακα και προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους.
Συνημμένα:
Έντυπο αποστολής παραλειφθέντα εκλογέα
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Εφετεία της Χώρας
(μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
2. Πρωτοδικεία της Χώρας
(μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
3. Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
4. Περιφερειάρχες
5. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών
6. Δήμοι της Χώρας
Τμήμα Δημοτολογίων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Εκλογών