Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 246813
ΑΔΑ ΡΤ6Χ46ΜΑΠΣ-Γ73
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Διεύθυνση :Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας :10432, Αθήνα
E-mail : d.kasfalisis.eisforondt@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες : Α. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ
Μ.ΔΟΥΓΕΚΟΥ
Τηλέφωνα : 210 52 85 664
210 52 85 558
E-mail : tm.yposefarmdt@efka.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Πληροφορίες : Ε.ΚΑΛΟΓΕΡΗ
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 52 85 611
210 52 85 544
E-mail : tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr
Αθήνα, 17-05-2023
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, για τη διαχείριση μεταβολών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως 30/09/2022»
Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 34/2022 Εγκύκλιος e- Ε.Φ.Κ.Α.
Με την εγκύκλιο 34/2022 δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4756/2020 ( ΦΕΚ 235/Α’/26.11.2020).
Με το παρόν Γενικό Έγγραφο παρέχονται οδηγίες προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας του Δημοσίου Τομέα για τη διαχείριση των μεταβολών στην ΑΠΔ Δημοσίου, προηγούμενων μισθολογικών περιόδων (από 01/01/2020 έως 30/09/2022) προκειμένου να τακτοποιηθεί η απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης των Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και να ολοκληρωθεί τμηματικά ή μη, μέσω της μισθοδοσίας, η τακτοποίηση των επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών ασφαλιστικών εισφορών.
Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Για την απεικόνιση από 01/2020 έως 09/2022 στην ΑΠΔ Δημοσίου της επικουρικής ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση Δημοσίου Δικαίου, θα υποβληθούν διαδικτυακά στην πλατφόρμα ΑΠΔ Δημοσίου, συμπληρωματικές ΑΠΔ (τύπος δήλωσης 04) ανά μισθολογική περίοδο, για πακέτο κάλυψης 2717, αποτελούμενες από προσθετική εγγραφή για κάθε ασφαλισμένο με τύπο αποδοχών 01 σύμφωνα με τις οδηγίες απεικόνισης και κωδικοποίησης της Εγκυκλίου 34/2022.
Επιπροσθέτως, στην τρέχουσα ΑΠΔ θα υποβληθούν αντίστοιχες αφαιρετικές-συμψηφιστικές εγγραφές με κωδικό τύπου αποδοχών 88 για χρονικό διάστημα 01/2020 έως 09/2022.
(Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η τρέχουσα ΑΠΔ καταλήγει σε αρνητικό ποσό εισφορών και αποδοχών λόγω του πλήθους των αρνητικών-συμψηφιστικών εγγραφών δεν θα οριστικοποιείται από την διαδικτυακή εφαρμογή και δια τούτο θα πρέπει οι εναπομένουσες συμψηφιστικές εγγραφές να απεικονιστούν σε επόμενες ΑΠΔ. Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής των συμπληρωματικών ΑΠΔ (με τύπο αποδοχών 01) θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το χρονικό διάστημα που θα είναι ανοιχτή προς υποβολή η ηλεκτρονική εφαρμογή ενώ η διαδικασία υποβολής συμψηφιστικών-αρνητικών εγγραφών (με τύπο αποδοχών 88) θα ολοκληρωθεί, αν αυτό απαιτείται, σε μελλοντικές ΑΠΔ τρεχουσών περιόδων).
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας καλούνται να προβούν σε ενέργειες μεταβολών ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ προηγούμενων μισθολογικών περιόδων από 01/01/2020 έως 30/09/2022. (Για μισθολογικές περιόδους 10/2022 και εφεξής, εφαρμόζεται ήδη, η απεικόνιση και η κωδικοποίηση της Εγκυκλίου 34/2022).
Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγμα της διαδικασίας τροποποίησης μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, επικουρικής ασφάλισης για (Νέο) ασφαλισμένο τ.ΕΤΑΑ που έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία, όπου αντιστοιχούν πλασματικές αποδοχές 646,15€ και εισφορές 21€ για τον ασφαλισμένο και 21 € για τον εργοδότη.
Ο εκκαθαριστής θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
➢ Άνοιγμα περιόδου υποβολής: Ιανουάριος 2020 συμπληρωματική ΑΠΔ (τύπος δήλωσης 04)
Α) Προσθετική Εγγραφή Ιανουαρίου 2020:
ΚΑΔ : 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 000747
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ : 01
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 25
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 646,15€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 21ευρώ
➢ Άνοιγμα περιόδου υποβολής: Φεβρουάριος 2020 συμπληρωματική ΑΠΔ (τύπος δήλωσης 04)
Β) Προσθετική Εγγραφή Φεβρουαρίου 2020:
ΚΑΔ : 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : 000747
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ : 01
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 25
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: 646,15€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 21€
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: 21ευρώ
➢ Άνοιγμα περιόδου υποβολής τρέχουσας ΑΠΔ (πχ Μαρτίου 2023):
Α.1 ) Αφαιρετική Εγγραφή Ιανουαρίου 2020:
ΚΑΔ: 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 001021
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 88
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: -25 (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: -1496€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ: 01/01/2020 έως 31/01/2020
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 88 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 34 και 35 της ΑΠΔ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)
Β.1) Αφαιρετική Εγγραφή Φεβρουαρίου 2020:
ΚΑΔ: 0821 ή 0822 ή 0823 ή 0824 ή 0825
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 001021
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 2717
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: 88
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: -25 (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ: -1496€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΕΙΣΦ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ: -48.62€ (το αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται αυτόματα με την καταχώρηση τύπου αποδ.88)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ: 01/02/2020 έως 29/02/2020
(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 88 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 34 και 35 της ΑΠΔ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)
Η παραπάνω διαδικασία θα συνεχιστεί για το χρονικό διάστημα 03/2020 έως 09/2022 σύμφωνα με κωδικοποίηση της Εγκυκλίου 34/2022.
Τα πιστωτικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία, θα συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις καταβολής τρεχουσών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου.
Για την υποβολή των συμπληρωματικών ΑΠΔ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους εργοδότες μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες /Εργοδότες /Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου από 19/05/2023 έως 31/08/2023.
Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.
Ε.Δ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γρ. κ. Διοικητήdioikitis@efka.gov.gr
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητώνypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr ypod3@efka.gov.gr ypod4@efka.gov.gr
3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
4. Υπουργείο Εσωτερικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Σταδίου 27, 10110 Αθήνα
info@ypes.gr
5. Υπουργείο Οικονομικών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 10180 Αθήνα
press@minfin.gr
6. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Φραγκούδη 11 & ΑΛ. Πάντου, 10163 Αθήνα
7. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gg_ypetha@mod.mil.gr
8. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
protocol@minedu.gov.gr
9. Υπουργείο Εξωτερικών
Βασιλίσσης Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
10. Υπουργείο Δικαιοσύνης
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών (Ανώτατο
Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά και Ποινικά
Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια), ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
11. Υπουργείο Υγείας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών,
Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α.
Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα
12. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
grplk@culture.gr
13. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα
14. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγος
yme@yme.gov.gr
15. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
secretariat@immigration.gov.gr
16. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(για την άμεση ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών)
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 185 10 Πειραιάς
info@yna.gov.gr, ddy.b@yna.gov.gr
17. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
info@minagric.gr
18. Υπουργείο Τουρισμού
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Λεωφόρος Αμαλίας 12,105 57, Αθήνα
mailbox@mintour.gr
19. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, κ.α.
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
pressoffice@yptp.gr
20. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα
h7@nis.gr
21 Βουλή των Ελλήνων
infopar@parliament.gr
22. Η Εκκλησία της Ελλάδος
Ιασίου 1, 11521 Αθήνα
contact@ecclesia.gr
23. Ελληνική Αστυνομία
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
kepik@astynomia.gr
24. Πυροσβεστικό ΣώμαΜουρούζη 4, 10172 Κολωνάκι
25. Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή
Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 18510 Πειραιάς
contact@yna.gov.gr
26. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
str-ges-dmp@army.gr, gesdendhs@army.gr
Δ/νση Οικονομικού: gesdoi-gram@army.gr
27. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Λεωφ. Μεσογείων 229,15561 Χολαργός
gen_pro@navy.mil.gr
28. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός
gek.athens@mod.mil.gr
29. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα
gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
30. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
gd1@eopyy.gov.gr
31. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
contact@dpa.gr
32. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι
info@adae.gr
33. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
Πουλίου 6, 11523 Αθήνα
enimerosi@asep.gr
34. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αμερικής 5, 10564 Αθήνα
ncrtv@otenet.gr
35. Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα
press@synigoros.gr
36. Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κότσικα 1Α , 10434 Αθήνα
contact@epant.gr
37. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι
info@eett.gr
38. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα
info@rae.gr
39. Εθνική Αναλογιστική ΑρχήΣταδίου 29, 10110 Αθήνα
40. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 10438 Αθήνα
info@gamingcommission.gov.gr
41. Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
grammateia@synigoroskatanaloti.gr
42. Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Πλουτάρχου 3, 11521 Αθήνα
secretary@eaiya.gov.gr
43. Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα
secretariat@ethaae.gr
44. Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
Βυτίνης 14-18, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια
monada@aaiasb.gr
45. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς
geniko.protokolo@statistics.gr & l.stamou@statistics.gr
46. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, 11257 Αθήνα
eaadhsy@eaadhsy.gr
47. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
Σταδίου 33, 10559 Αθήνα
info@ras-el.gr
48. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
49. Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.)
Παπαδημητρίου 33 , 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας
slot@hsca.gr
50. Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
eoe@minedu.gr
51. Ελληνικό Δημοσιονομικό ΣυμβούλιοΑμερικής 11, 10672 Αθήνα
52. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς
info@raports.gr
53. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
aepp@aepp-procurement.gr
54. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου
YPA@HCAA.GR
55. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων ΕσόδωνΚαρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
56. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΚατεχάκη 56, 11525 Αθήνα
57. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα
do@apdthest.gov.gr
58. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα
gg@apdhp-dm.gov.gr
59. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
Νέο Πατρών – Αθηνών 158, 26442 Πάτρα
60. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς
gg@apdaigaiou.gov.gr
61. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
62. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Καθ.Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσσαλονίκη
do@damt.gov.gr
63. Κ.Ε.Δ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
info@kedke.gr
64. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα
keeuhcci@uhc.gr
65. Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Αμερικής 21Α 10672 Αθήνα
hba@hba.gr
66. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
oee@oe-e.gr
67. Γ.Σ.Ε.Ε.
28ης Οκτωβρίου 69 και Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα
info@gsee.gr
68. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής
Ιουλιανού 42-46, 10433 Αθήνα
efeea@otenet.gr
69. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα
info@acci.gr
70. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά
Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τ.Λουδοβίκου) Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς
evep@pcci.gr
71. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελ. Βενιζέλου & Χαριλάου Τρικούπη, 10679 Αθήνα
eea@eea.gr
72. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς
eepir@otenet.gr
73. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη
grammateia@epepthe.gr
74. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα
pol@otenet.gr
75. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./e-ΕΦΚΑΠαπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Ζωγράφου