Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14
ΑΔΑ 90ΒΙ46ΜΑΠΣ-Θ44
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, Τ.Κ 10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108808812
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr Αθήνα
Ημ/νια: 16/2/2023
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87, Τ.Κ.11527, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 01.01.2023 των ποσών, που αποδίδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας»
ΣΧΕΤ: α) η αρ.38/2008 εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
β) η με αρ.13/2023 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179 Α’) όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α’) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιούμε τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e–Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e–Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 6949 Β’) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία. Με βάσει τα παραπάνω και τις σχετικές εγκυκλίους 32/2008 και 38/2008 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2023 ως εξής:
Από 1/1/2023
Ι. Το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών :
α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το ΤΗ της 3ης ασφ/κης κλάσης) σε 17,23€
β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το ΤΗ της 8ης ασφ/κης κλάσης) σε 31,67€
ΙΙ. το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του ΤΗ της ανώτατης ασφ/κης κλάσης) σε 818,40€
Στους συνημμένους πίνακες παρατίθεται αναλυτικά το ημερήσιο ποσό επιδόματος ασθενείας και μητρότητας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ II
ΠΙΝΑΚΑΣ IIΙ