Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15
ΑΔΑ Ρ9ΕΕ46ΜΑΠΣ-9Η1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54 Τ.Κ.10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108808812
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr
Αθήνα 16/2/2023
ΠΡΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87, Τ.Κ.11527, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 01.01.2023 των ποσών, που αποδίδει το τ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων π. ΤΑΞΥ/e-ΕΦΚΑ, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας»
ΣΧΕΤ.: α) το με αριθ. πρωτ.24763/18-1-2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ
β) η με αρ.13/2023 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β’, του άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179 Α’) όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4, του άρθρου 26, του ν. 2972/2001 (Φ.Ε.Κ. 291 Α’) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιούμε τα ισχύοντα, από 01.01.2023, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e–Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e–Ε.Φ.Κ.Α. κατά 7,75% (126331/28.12.2022 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 6949 Β’) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία. Με βάσει τα παραπάνω το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2023 ως εξής: Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του ΤΗ της ανώτατης ασφ/κής κλάσης) αναπροσαρμόζεται από 01/01/2023 σε 818,40€ και σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογενείας 409,20€.
Στους συνημμένους πίνακες, παρατίθεται αναλυτικά το ημερήσιο ποσό επιδόματος ασθενείας και μητρότητας που ισχύουν από 01/01/2023.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ