Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/53606
ΑΔΑ ΡΚ0Ε4653Π8-Υ4Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟΔΙΑΑΙΚΤΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αθ. Ζαχαρόπουλος
Τηλ. : 213 1513 312
E-mail : ZacharopoulosA@prv.ypeka.gr
Ημ/νία: 15/05/2023
ΠΡΟΣ: Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Θέμα: Παράταση περιόδου κατανομής βιοντίζελ και καθορισμός ποσότητας κατανομής 2023
Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 157 του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α’ 78/28.03.2023) προστέθηκε περίπτωση ζ’ στην παράγραφο 7 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230) όπως ισχύει, σχετικά με την παράταση της περιόδου κατανομής βιοντίζελ έτους 2021, ως ακολούθως:
«ζ) Η περίοδος κατανομής, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κατανομή του έτους 2021 (Β’ 4643), παρατείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και για χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης της περ. α). Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ, επιπλέον της κατανομής έτους 2021, που απαιτούνται για το χρονικό διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2021, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:
ζα) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους, να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή έτους 2021, και
ζβ) το ποσοστά ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά, να είναι επτά τοις εκατό (7%) κατ’ όγκο.
Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/1.10.2021 κοινή απόφαση.»
Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η περίοδος κατανομής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/01.10.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4643/07.10.2021) (εφεξής ΚΥΑ κατανομής 2021), παρατείνεται πέραν της 31.12.2021 και διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς κατανομής βιοντίζελ έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς υγρών καυσίμων (ειδικά πετρελαίου κίνησης με βιοντίζελ), καθώς και επαρκής χρόνος προσαρμογής για τις εμπλεκόμενες εταιρείες και φορείς, μέχρι τη δημοσίευση των αποφάσεων που θα καθορίζουν το νέο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 που ενσωματώθηκε με το ν. 5037/2023.
Στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά με τις ποσότητες κατανομής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία διακινήσεων καυσίμων από το πληροφοριακό σύστημα fuelstats, η συνολική ποσότητα κατανομής βιοντίζελ για το έτος 2021 ανήλθε σε 116.000 χιλιόλιτρα (έναντι πρόβλεψης 110.000 χιλιολίτρων στην ΚΥΑ κατανομής 2021), ενώ για το έτος 2022 ανήλθε σε 140.000 χιλιόλιτρα. Βάσει των διαθέσιμων συγκριτικών στοιχείων διακινήσεων καυσίμων, για το έτος 2023 εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα κατανομής βιοντίζελ θα ανέλθει επίσης σε 140.000 χιλιόλιτρα. Στον ακόλουθο πίνακα 1 κατανέμεται η συνολική ποσότητα των 140.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 2023 σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην κατανομή έτους 2021.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Δικαιούχος εταιρείαΠροέλευση κατανεμόμενης ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελΣυνολική ετήσια κατανεμόμενη ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ (χιλιόλιτρα) για το έτος 2023Ποσοστό συμμετοχής στην κατανομή (%)
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣΜονάδα παραγωγής στο Δρυμό Θεσσαλονίκης5.2673,76%
BIOENERGIAΜονάδα παραγωγής στο ΒΙ.ΠΑ. Λάκκωμα Χαλκιδικής6.6304,74%
MIL OIL HELLAS A.E.Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λευκώνα Σερρών4.9213,51%
ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε.Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου5160,37%
NEWENERGY S.A.Μονάδα παραγωγής στο Παραλίμνιο Σερρών10.7547,68%
ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.Μονάδα παραγωγής στο Κιλκίς3.7422,67%
ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Αχαΐας33.69024,06%
SPA RENEWABLES A.E.Μονάδα παραγωγής στα 'Ίσθμια Κορινθίας2260,16%
ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝΜονάδα παραγωγής στο Δήμο Κομοτηνής Ροδόπης7250,52%
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Μονάδα παραγωγής στο Κουτσό Δήμου Αβδήρων Ξάνθης6050,43%
AGROINVEST S.A.Μονάδα παραγωγής στο Αχλάδι Φθιώτιδας42.41030,29%
AKFA Α.Β.Ε.Ε.Μονάδα παραγωγής στο Δήμο Χαλκιδέων Ευβοίας8040,57%
GRINCO A.B.E.E.Μονάδα παραγωγής στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας2.8212,01%
VERDΜονάδα παραγωγής στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο Μαγνησίας11.4738,20%
ΜΑΝΟΣ Α.Ε.Μονάδα παραγωγής στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο Μαγνησίας3.9792,84%
GF ENERGY A.B.E.E.Μονάδα παραγωγής στους Αγ. Θεοδώρους
Κορινθίας
10.4367,45%
AVINΕισαγωγή από:
α) NOVAOL, Ραβέννα Ιταλίας
β) HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια,_-Βουλγαρία
1950,14%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.Εισαγωγή από:
α) NOVAOL, Ραβέννα Ιταλίας
β) HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία
2870,21%
ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.Εισαγωγή από
HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία
220,02%
ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.Εισαγωγή από
HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία
220,02%
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.Εισαγωγή από
HIGH PROTEIN LTD, Προβάντια, Βουλγαρία
4770,34%
ΣΥΝΟΛΑ140.000100,00%
Στον ακόλουθο πίνακα 2 οι συνολικές ποσότητες ανά δικαιούχο του πίνακα 1 κατανέμονται ανά μήνα και ανά κάτοχο άδειας διύλισης σύμφωνα με το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Δικαιούχος εταιρείαΜηνιαίο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 2023 (χιλιόλιτρα)
ΙΑΝ.ΦΕΒ.ΜΑΡ.ΑΠΡ.ΜΑΙ.ΙΟΥΝ.ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠ.ΟΚΤ.ΝΟΕ.ΔΕΚ.
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣ251254288273317339372324324335295306
108110124118137146161140140145127132
BIOENERGIA316320362343399427469408408422371385
136138156148172184202176176182160166
MIL OIL HELLAS A.E.234238269255296317348303303313276286
101103116110128137150131131135119123
ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε.252528273133363232332930
111112121314161414141213
NEWENERGY S.A.512519587557647692760662662685602625
221224253240279299328286286296260270
ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.178181204194225241265230230238210217
777888849710411499991039094
ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.1.6031.6271.8391.7452.0282.1692.3822.0752.0752.1461.8861.957
6927027947538759361.028896896926814845
SPA RENEWABLES A.E.111112121415161414141313
555566766656
ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ343540384447514545464142
151517161920221919201818
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.292933313639433737393435
121314141617181616171515
AGROINVEST S.A.2.0182.0482.3152.1962.5532.7312.9982.6122.6122.7012.3752.464
8718849999481.1021.1791.2941.1281.1281.1661.0251.063
AKFA Α.Β.Ε.Ε.383944424852575050514547
171719182122252121221920
GRINCO A.B.E.E.134136154146170182199174174180158164
585966637378867575786871
VERD546554626594691739811707707731642666
236239270256298319350305305315277288
ΜΑΝΟΣ Α.Ε.189192217206239256281245245253223231
8283948910311112110610610996100
GF ENERGY A.B.E.E.497504570541628672738643643665584606
214218246233271290318277277287252262
AVIN9911101213141212121111
445455655555
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.141416151718201818181617
667678988877
ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.111111211111
001011111111
ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.111111211111
001011111111
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.232326252931342929302728
101011111213151313131212
Σημειώνεται ότι, σε κάθε δικαιούχο του πίνακα 2, η άνω αναγραφόμενη ποσότητα αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβάνεται από την κάτοχο άδειας διύλισης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και η κάτω αντιστοιχεί σε ποσότητα που παραλαμβάνεται από την κάτοχο άδειας διύλισης «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
Επισημαίνεται ότι, οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ εφόσον πραγματοποιήσουν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική αγορά, οφείλουν να ζητούν και να παραλαμβάνουν ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, ώστε να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του πετρελαίου κίνησης που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια ικανοποιεί το ποσοστό ανάμειξης 7% κατ’ όγκο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 της ΚΥΑ κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι κατανομής, προκειμένου να διατηρήσουν το ποσοστό κατανομής έτους 2021 οφείλουν να χρησιμοποιούν τις ποσότητες πρώτων υλών που αναγράφονται στον πίνακα 3 (σύμφωνα με την ΚΥΑ κατανομής 2021), οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ που τους κατανεμήθηκαν με τους δείκτες ΕΛ1i, ΕΛ2i και ΕΛ3i του άρθρου 5 της ΚΥΑ κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής, αποκλειστικά για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ στις εγκαταστάσεις τους και να μην τις διαθέσουν προς άλλη χρήση ή προς τρίτους, σε ετήσια βάση, για κάθε έτος παράτασης της περιόδου κατανομής έτους 2021. Σε περίπτωση που οι ποσότητες πρώτων υλών του πίνακα 3 αντιστοιχούν σε ποσότητες βιοντίζελ μεγαλύτερες από τις συνολικές κατανεμηθείσες που αναγράφονται στον πίνακα 1, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τις πλεονάζουσες ποσότητες πρώτων υλών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Δικαιούχος εταιρείαΕλαιούχοι σπόροιΒαμβακόσποροςΧρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη
Είδος ελαιούχου σπόρουΠοσότητα (τόνοι)Απόδοση σε βιοντίζελ (χλτ)Ποσότητα (τόνοι)Απόδοση σε βιοντίζελ (χλτ)Ποσότητα (τόνοι)Απόδοση σε βιοντίζελ (χλτ)
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΑΣΣΗΡΟΣηλίανθος7.813,365.864,61313,24335,17
ελαιοκράμβη5.515,30
BIOENERGIAηλίανθος10.124,337.581,48
ελαιοκράμβη7.106,31
MIL OIL HELLAS A.E.ηλίανθος11.906,755.630,24264,70283,23
ελαιοκράμβη648,19
σόγια482,12
NEWENERGY S.A.ηλίανθος22.022,5912.019,63455,18487,04
ελαιοκράμβη5.284,49
σόγια20,51
ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.ηλίανθος2.098,70923,4335.000,004.900,0024,3026,00
ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.ηλίανθος65.002,2432.021,0789.970,3612.595,85442,41473,38
ελαιοκράμβη6.337,95
σόγια2.869,95
SPA RENEWABLES A.E.24,0025,68
ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝηλίανθος1.080,58475,46247,10264,40
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ηλίανθος831,55489,12745,53104,37
ελαιοκράμβη280,10
AGROINVEST S.A.ηλίανθος67.056,2639.035,0429.121,364.076,9920.470,5021.903,44
ελαιοκράμβη20.575,10
σόγια2.169,28
AKFA Α.Β.Ε.Ε.ηλίανθος495,85218,17
GRINCO A.B.E.E.ηλίανθος3.118,302.262,32722,52773,10
ελαιοκράμβη2.023,33
VERD32.051,0534.294,62
ΜΑΝΟΣ Α.Ε.22.155,823.101,815.780,476.185,10
GF ENERGY A.B.E.E.ηλίανθος18.726,709.978,137.300,001.022,002.607,112.789,61
ελαιοκράμβη2.737,71
σόγια2.426,32
ΣΥΝΟΛΟ:ηλίανθος210.277,201116.498,693184.293,06725.801,02963.402,58267.840,763
ελαιοκράμβη50.508,469
σόγια7.968,174
Υπενθυμίζεται ότι, για το σύνολο της ποσότητας του αυτούσιου βιοντίζελ που αναφέρεται στον πίνακα 1, πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 32Ζ, 32Η και 32Θ του ν. 3468/2006 όπως ισχύει και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051/09.04.2019 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1473) και να έχει παραχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει για τις επιπλέον ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνονται από τους κατόχους άδειας διύλισης και τους κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, σύμφωνα με τις διατάξεις των σημείων γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ κατανομής 2021.
Σημειώνεται τέλος ότι, στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην ΚΥΑ κατανομής 2021 και στο συναφές νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ως προς τις υποχρεώσεις των δικαιούχων κατανομής, των κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, των κατόχων άδειας διύλισης και των κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης προς διάθεση στην ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών διατάξεων ως προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις, δύναται να επιβληθούν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ κατανομής 2021.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στη Διαύγεια και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr).
Ο Υπουργός
Κώστας Σκρέκας
Εσωτερική διανομή:
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
• Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
• Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
1. κ. Νικόλαος Τσαγκαλίδης
αντίκλητος της εταιρείας «MIL OIL HELLAS Α.Ε.» tsangaln@miloil.gr
2. κα Σοφία Παπαντωνίου
αντίκλητος της εταιρείας «BIOENERGIA» info@bioenergia.gr, info@rs200motoroil.com
3. κ. Μιχάλης Μαρουλάκης και κ. Δημήτριος Ρώσιος
αντίκλητοι της εταιρείας «ΕΛ.ΒΙ. Α.Β.Ε.Ε.» michaelmaroulakis@yahoo.gr rosiosenergy@gmail.com
4. κ. Νικόλαος Π. Πέττας
αντίκλητος της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.»
biodiesel@pnpettas.gr
5. κ. Ηλίας Σπανός
αντίκλητος της εταιρείας «SPA RENEWABLES A.E.» info@sparenewables.com
6. κ. Δημήτρης Σεργιάδης
αντίκλητος της εταιρείας «AGROINVEST S.A.» agrovst@agroinvest.gr
7. κ. Βασίλειος Πέτσας
αντίκλητος των εταιρειών «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ -
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΠΕΤΣΑΣ
Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» petsas-ginning@kom.forthnet.gr petsas-export@kom.forthnet.gr
8. κ. Οδυσσέας Γαβρανίδης
αντίκλητος των εταιρειών «ΕΞ.ΒΙ. Ι.Κ.Ε.» και «NEW ENERGY SA.»
info@exvi.gr, info@newenergy.gr, info@newenergy.gr
9. κ. Σωτήριος Σωτηριάδης
αντίκλητος της εταιρείας «ΜΑΝΟΣ Α.Ε.» info@manossa.gr
10. κα Βασιλική Ρώμνιου
αντίκλητος της εταιρείας «GRINCO Α.Β.Ε.Ε.» romniou@grinco.gr
11. κ. Μάριος Ρήγας
αντίκλητος της εταιρείας «VERD»
mrigas@elinverd.gr, info@elinverd.gr
12. κ. Στυλιανός Γουνιώτης
αντίκλητος της εταιρείας «ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Ε.
ΑΣΣΗΡΟΣ»
biodieselassiros@yahoo.gr
13. κ. Ιωάννης Αγιομυργιαννάκης
αντίκλητος των εταιρειών «ΤΕΪΛΟΡΣ ΓΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και «ΤΕΪΛΟΡΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» john@tailorsgroup.gr
14. κ. Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης
αντίκλητοι της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
marketsec@moh.gr, localops@moh.gr
15. κ. Δημήτρης Κονταξής
αντίκλητος της εταιρείας «AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» kontaxis@avinoil.gr
16. κ. Κωνσταντίνος Πανάς
αντίκλητος της εταιρείας «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.» dpanas@helpe.gr
17. κ. Σωτήριος Φώλιας
αντίκλητος της εταιρείας «GF ENERGY A.B.E.E.» s.folias@gfenergy.gr
18. κ. Νικόλαος Αγιασοφίτης
αντίκλητος της εταιρείας ΑΚFΑ ΑΒΕΕ info@akfa-chem.com
19. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.
Ακτή Κονδύλη 10, 18546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
20. AVINOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
21. ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε.
6ος Προβλήτας εντός ΟΛΘ,
541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22. ΑΡΓΩ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Πλατεία Ελευθερίας, 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
23. ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.
14ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Βέροιας,
570 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
24. CETRACORE - JETOIL Α.Ε.
Αθανασίου Διάκου 16, 11742 ΑΘΗΝΑ
25. CORAL A.E
Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
26. ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
Χειμάρρας 8Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
27. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Πηγών 33, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
28. ΕΤΕΚΑ Α.Ε.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 142, 188 63 ΠΕΡΑΜΑ
29. ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
30. EXCEL LUBRICANTS
Λεωφ. Κηφισίας 28, 115 26 ΑΘΗΝΑ
31. MELCO OIL Α.Ε.
Ακτή Κονδύλη 10, 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
32. ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.- Ε.Π.
Καποδιστρίου 6, 166 72 ΒΑΡΗ
33. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΛΑΣ «ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε.»
Καλοχώρι, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Θ. 1407
34. SILK OIL A.E.
Φίλωνος 131, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
35. GALLON FUEL ΑΒΕΕΠ
Θέση Μούλκι, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
36. OTSM Α.Ε.
Γραβιάς 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
37. OIL ONE SA
Μιχαληνού 10, 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
38. VALCARGO S.A.
Αγίου Ιερόθεου 86, 121 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
39. EV ENERGY Α.Ε.
6ος Προβλήτας Λιμένα Θεσσαλονίκης,
541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
40. ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.
Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
41. OPEN FUEL ENERGY Α.Ε.
Σάκη Καράγιωργα 7, 166 75 Γλυφάδα
42. ΕΧΟ Α.Ε.
Στρ. Παπάγου, Κήποι Παμβώτιδος,
455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
43. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.E.
15ο χλμ Λεωφ. Πάρνηθος, 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
44. ΕΚΟΘΡΑΚ Α.E.
3ο χλμ Δωρικού-Άβαντα, ΤΘ 1305,
681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
45. Α.Β.Ε. ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ
38ο χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου,
191 00 ΜΕΓΑΡΑ, ΤΘ 29
46. ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ
15ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας,
Εκτός Σχεδίου Περιοχή Αγχιάλου
47. ΒΙΟΜΑΚ ΑΒΕΤΕ
Θέση ΜΠΕΙΛΙΚ, Νεοχωρούδα,
545 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αποδέκτες για ενημέρωση
1. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Υφυπουργού
Καραγιώργη Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α) Γραφείο Υπουργού
Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ
β) Γραφείο Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αχαρνών 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ
γ) Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής
Μενάνδρου 22, 105 55 ΑΘΗΝΑ
3. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Διεύθυνση Πληροφορικής, Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Μητρώων
Δομοκού 5, 104 45 ΑΘΗΝΑ
4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, Διεύθυνση ΕΦΚ και ΦΠΑ
Κηφισίας 124, 115 26 ΑΘΗΝΑ