Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.: 229840
ΑΔΑ ΨΞΦ24653Π4-Ψ9Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 15180
Πληρ. : Λαγκαδινός Ν.
Τηλ. 213-131-6078
e-mail:nlagadinos@gga.gov.gr
Μαρούσι, 11/5/2023
Προς : Όπως πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με το είδος των παρεχόμενών από τα γυμναστήρια υπηρεσιών»
Κατόπιν ερωτημάτων, που έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία μας και προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από τη Διοίκηση, κρίνεται σκόπιμη η παροχή διευκρινίσεων επί των κάτωθι ζητημάτων, αναφορικά με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα γυμναστήρια:
1) Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/2006 (Α’ 221):
«2.Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις, προγραμμάτων ευλυγισίας διαστάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, παραδοσιακών χορών, αυτοάμυνας, κολύμβησης.».
Προς αποφυγή συγχύσεων, αντιδικιών και αμφισβητήσεων, διευκρινίζουμε ότι η αυτοτελής δραστηριότητα της ηλεκτρομυοδιέγερσης με χρήση μηχανημάτων, η οποία δεν παρέχεται ως θεραπευτική πράξη μετά από σχετική ιατρική διάγνωση από επαγγελματίες της υγείας - φυσιοθεραπευτές, αλλά ως «υπηρεσία άσκησης / fitness», εμπίπτει στην έννοια της παθητικής γυμναστικής με χρήση μηχανημάτων, που αναγράφεται στην παρ.2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/2006 και ως εκ τούτου η δραστηριότητα υπόκειται στη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 219/2006, στους δε παραβάτες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 αυτού κυρώσεις.
2) α) Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4908/2022 (Α’ 52):
«1. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα του π.δ. 219/2006 (A` 221), περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, δεν απαιτούνται για τη λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), εφόσον αυτά λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα.
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατ` ελάχιστον απαιτούμενες κτιριολογικές και λοιπές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε αναγκαίο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα, για την εφαρμογή του παρόντος.»
β) Κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 67 του ν.4908/2022 εξεδόθη η προβλεπόμενη υπ’ αριθ. 597048/2.12.2022 (Β’ 6335) κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων κτιριολογικών και λοιπών προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε αναγκαίου, τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας αδειοδοτούνται κατά παρέκκλιση των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα του π.δ. 219/2006 (A` 221) τα κέντρα γιόγκα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα.
γ) Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 67 του ν.4908/2022: «Με την προτεινόμενη ρύθμιση προτείνεται η διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία των κέντρων γιόγκα στην Ελλάδα, με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2006 (A’ 221) «Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων». Η γιόγκα αποτελεί μία μέθοδο άσκησης του σώματος που επιτυγχάνεται μέσω των συνειδητών στάσεων του σώματος, των αναπνευστικών τεχνικών, καθώς και των ασκήσεων διαλογισμού. Η αυτοσυγκέντρωση αποτελεί ίσως τη βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση ενός μαθήματος γιόγκα. Εξ ορισμού, για τη λειτουργία ενός κέντρου γιόγκα δεν απαιτούνται οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις ενός ιδιωτικού γυμναστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, καθώς για την παροχή υπηρεσιών εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα δεν χρειάζεται ογκώδης εξοπλισμός, ούτε ειδικά όργανα – αρκεί ένα στρώμα (yoga mat) για κάθε ασκούμενο – ούτε απαιτούνται αποδυτήρια, το δε πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ασκουμένων ταυτόχρονα. Κυρίως λόγω της φιλοσοφικής διάστασης της εν λόγω πρακτικής, στην οποία σημαντικότερο ρόλο παίζει ο διαλογισμός, δεν απαιτείται διευθυντής-πτυχιούχος Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) και μάλιστα αυξημένης εμπειρίας σε προγράμματα μαζικής ή ατομικής άθλησης.»
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι στα κέντρα γιόγκα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο η παροχή υπηρεσιών εκμάθησης γιόγκα και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται από τον νόμο η λειτουργία επιχειρήσεων με άδεια κέντρου γιόγκα, εφόσον από αυτές παρέχονται και υπηρεσίες άσκησης με εγκατεστημένα όργανα γυμναστικής, η ύπαρξη των οποίων δεν συνάδει με την πρακτική της γιόγκα, όπως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση. Στην περίπτωση δε διαπίστωσης παροχής, πλην των υπηρεσιών εκμάθησης γιόγκα, και άλλων υπηρεσιών άσκησης / άθλησης / fitness χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας γυμναστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 219/2006, επιβάλλονται στους παραβάτες οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 αυτού κυρώσεις.
Εν κατακλείδει, βασικό κριτήριο για τον ορθό χαρακτηρισμό του είδους της επιχείρησης αποτελεί το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανεξάρτητα από το πώς έχει επιλέξει να αυτοαποκαλείται μία δραστηριότητα (κέντρο γιόγκα ή κέντρο ευεξίας), καθίσταται σαφές ότι εφόσον αυτή αποδεικνύεται ότι παρέχει υπηρεσίες άσκησης και άθλησης, η δραστηριότητά της υπόκειται στη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 219/2006, προς όφελος του αποδέκτη των υπηρεσιών εκγύμνασης και της δημόσιας υγείας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Περιφέρεια Αττικής
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3. Περιφέρεια Ηπείρου
4. Περιφέρεια Κρήτης
5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
7. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
8. Περιφέρεια Θεσσαλίας
9. Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
10. Περιφέρεια Πελοποννήσου
11. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
12. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
13. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-Γρ. Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Γρ. Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
-Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού
-Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού