Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΓΓΑΔΔΤ 391/8689
ΑΔΑ Ω83Θ46ΜΤΛ6-ΛΕΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213 1313482, 486, 489
E-mail: ggd@ypes.gov.gr
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 18 Μαΐου 2023
Προς:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΦΘOΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Τ.Κ. 11853 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213 1310 408, 419, 427, 458, 449
E-mail: gdgdalo@aead.gr
ΘΕΜΑ: «ν.5013/2023 Μέρος Β’ «Διαχείριση Κινδύνων, προσθήκη Κεφαλαίου Ζ΄ στο Μέρος Α΄ του ν. 4795/2021. Προθεσμία για τη σύσταση και στελέχωση οργάνων διαχείρισης κινδύνων στην Κεντρική Διοίκηση».
Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 12), προστίθεται στον ν. 4795/2021 Kεφάλαιο Ζ΄ με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», με το οποίο εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα, ορίζονται η πολιτική, το πλαίσιο, η διαδικασία και τα όργανα διαχείρισης κινδύνων και προβλέπεται η λειτουργία Μητρώου Κινδύνων και Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4795/2021, όπως αυτό προστέθηκε με το Μέρος Β΄ του ν. 5013/2023 (άρθρα 18 – 28), υπάγονται οι φορείς του άρθρου 2 του ν.4795/2021 (άρθρο 18 ν.5013/2023).
Κατά την πρώτη εφαρμογή του Μέρους Β΄ του ν. 5013/2023 και για διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (19.1.2023), στις διατάξεις του εμπίπτουν αποκλειστικά οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Προεδρία της Δημοκρατίας, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές χωρίς νομική προσωπικότητα), οι οποίοι υποχρεούντο να συστήσουν και να ορίσουν τα όργανα διαχείρισης κινδύνων του άρθρου 22 Γ του ν. 4795/2021, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου (έως 19.4.2023). Σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς δεν έχουν ακόμα προβεί σε σύσταση ή ορισμό οργάνων διαχείρισης κινδύνων, υποχρεούνται να προχωρήσουν στις ενέργειες αυτές το συντομότερο δυνατό.
Για τους λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα, η ισχύς του νόμου αρχίζει από 20 Ιανουαρίου 2025 (άρθρο 28 ν. 5013/2023). Συνεπώς, οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα δεν δύνανται να προβούν στη σύσταση και τον ορισμό των οργάνων διαχείρισης κίνδυνων του άρθρου 22Γ του ν. 4795/2021 ή στην περίπτωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού να αναθέσουν τη διαχείριση κινδύνων σε εξωτερικό πάροχο, πριν την παρέλευση 2 ετών από τη δημοσίευση του νόμου 5013/2023, δεδομένου ότι τα πρώτα δύο έτη από τη δημοσίευσή του στις διατάξεις του εν λόγω νόμου εμπίπτουν αποκλειστικά οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, δύναται να εξαιρούνται τα Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας, εν όλω ή εν μέρει, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄.
Με το άρθρο 22 Α του ν. 4795/2021, ορίζεται ότι στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υποχρεούνται να διαχειρίζονται τους κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.
Με το άρθρο 22 Β προσδιορίζονται οι έννοιες της πολιτικής και του πλαισίου που οφείλει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει κάθε φορέας για την οργάνωση και εφαρμογή της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων. Η ανάπτυξη πολιτικής και πλαισίου διαχείρισης κινδύνων διασφαλίζει στον επικεφαλής του φορέα ότι η διαχείριση κινδύνων ενσωματώνεται σε όλες τις λειτουργίες και τις δράσεις του φορέα. Η πολιτική και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων εγκρίνονται από τον επικεφαλής του φορέα.
Για την υποβοήθηση των φορέων και για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθορίζει τα πρότυπα πολιτικής και πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και παρέχει σχετικές οδηγίες για τη σύνταξη και εφαρμογή τους.
Με το ίδιο άρθρο προσδιορίζεται και η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση, την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον φορέα και πραγματοποιείται από την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή ρόλων.
Με το άρθρο 22 Γ ορίζεται ότι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου συστήνουν Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, το επίπεδο της οποίας δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την οργανωτική δομή του φορέα (Διεύθυνση ή τμήμα). Η ανωτέρω Μονάδα υπάγεται απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, δεδομένου ότι για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου ενός φορέα, δομικό στοιχείο του οποίου αποτελεί και η διαχείριση κινδύνου, μεριμνά ο ίδιος ο επικεφαλής.
Στην περίπτωση που οι οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φορέων δεν επιτρέπουν τη σύσταση Μονάδας, οι φορείς έχουν τη δυνατότητα, με απόφαση του επικεφαλής τους, είτε να συστήσουν Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων είτε να ορίσουν υπάλληλο ως Διαχειριστή Κινδύνων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπάλληλοι δύνανται να ασκούν είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα τα καθήκοντα της διαχείρισης κινδύνων. Tα ως άνω όργανα διαχείρισης κινδύνων ανήκουν στη δεύτερη γραμμή ρόλων.
Για τη στελέχωση ή τον ορισμό των οργάνων διαχείρισης κινδύνων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) του φορέα ή κατά περίπτωση ένστολο και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, κατόπιν συνεκτίμησης της προϋπηρεσίας τους στη διαχείριση κινδύνων, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και της γνώσης διαχείρισης κινδύνων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την κατοχή σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και ανάλογη με τη διαχείριση κινδύνων πιστοποίηση ή διαπίστευση.
Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εντός του φορέα τεχνογνωσία και δεξιότητες σχετικά με την διαχείριση κινδύνων, δίδεται η δυνατότητα να υποστηριχθούν τα όργανα διαχείρισης κινδύνων του φορέα από επαγγελματίες με τεχνογνωσία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών εφόσον η συμβολή τους κρίνεται απαραίτητη.
Προϋπόθεση για την άσκηση της εν λόγω δυνατότητας είναι η προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης κινδύνων σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν μπορούν να συστήσουν ίδια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καθώς δεν εμπίπτουν στα κριτήρια της αριθμ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ Β’ 6506) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, και β) αδυναμία των συγκεκριμένων ΟΤΑ να συστήσουν είτε Μονάδα είτε Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων είτε να ορίσουν υπάλληλο ως Διαχειριστή Κινδύνων, η οποία διαπιστώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του επικεφαλής αυτών που κοινοποιείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Όλες οι πράξεις σύστασης ή ορισμού των οργάνων διαχείρισης κινδύνων των φορέων κοινοποιούνται, εντός μηνός από την έκδοσή τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Με την με αριθ. ΓΓΑΔΔΤ 280/6210/06.04.2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2299), η οποία εκδόθηκε κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ορίστηκαν επιπλέον προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 22Γ αναφορικά με την υποστήριξη των Οργάνων Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 22 Η.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22Γ, οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργάνων διαχείρισης κινδύνων (Μονάδα, Ομάδα ή Διαχειριστής Κινδύνων) υποχρεούνται, εντός έξι (6) μηνών από την τοποθέτηση ή τον ορισμό τους, να λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, το οποίο χορηγείται κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων που διοργανώνει το ΕΚΔΔΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Επισημαίνεται ότι υποχρέωση λήψης του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων έχουν όλοι όσοι τοποθετηθούν ή οριστούν στα όργανα διαχείρισης κινδύνων, ανεξαρτήτως της κατοχής σχετικού πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ή ανάλογης με τη διαχείριση κινδύνων πιστοποίηση ή διαπίστευση.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργάνων διαχείρισης κινδύνων υποχρεούνται να λάβουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, εντός έξι μηνών από την έναρξη του Ειδικού Προγράμματος Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων, η οποία θα γνωστοποιηθεί στους φορείς με σχετικό έγγραφό μας.
Με το άρθρο 22 Δ ορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διαχείρισης κινδύνων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
• Η εισήγηση της πολιτικής και του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του φορέα προς τον επικεφαλής.
• Η εποπτεία της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων που διενεργείται από την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή ρόλων το σύνολο των οργανικών μονάδων του φορέα.
• Η τήρηση, η συνεχής παρακολούθηση και η επικαιροποίηση του μητρώου κινδύνων του φορέα
• Η υποβολή τακτικών και έκτακτων αναφορών προς τον επικεφαλής του φορέα σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο φορέας.
• Η υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον επικεφαλής του φορέα, την οποία κοινοποιούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθορίζεται πρότυπο Ετήσιας Έκθεσης και παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη σύνταξή της.
Με το άρθρο 22 Ε ορίζεται ότι τα όργανα διαχείρισης κινδύνων διαθέτουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα φυσικά στοιχεία και αρχεία του φορέα, που είναι αναγκαία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119), καθώς και ειδικότερων περιορισμών πρόσβασης σε στοιχεία και αρχεία του φορέα.
Τα όργανα διαχείρισης κινδύνων έχουν καθήκον εχεμύθειας, τήρησης της εμπιστευτικότητας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά από την ολοκλήρωση του έργου ή την αποχώρησή τους από τον φορέα και για πέντε (5) ακόμα έτη.
Με το άρθρο 22 ΣΤ, οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Κινδύνων, στο οποίο καταγράφονται οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι του φορέα, το επίπεδο αξιολόγησής τους, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου, οι πρόσθετες δικλίδες που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων καθώς και οι υπεύθυνοι διαχείρισής τους. Μέσω του Μητρώου, ο φορέας θα είναι σε θέση να συγκεντρώνει, κεντρικά, όλες τις πληροφορίες για τους ενδεχόμενους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος, να τις αναλύει και παράλληλα να εξάγει συμπεράσματα για το επίπεδο συνολικού κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε χρονική στιγμή. Εξασφαλίζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο η συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων του φορέα και η αποτελεσματικότητα ως προς την αντιμετώπισή τους.
Πρότυπο Μητρώου Κινδύνων θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ενώ θα εκδοθούν και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τήρησης και επικαιροποίησής του.
Με το άρθρο 22 Ζ προβλέπεται η τήρηση, από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα αναφορικά με τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, καταγράφονται οι αιτίες που τους προκαλούν, οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου και οι πρόσθετες δικλίδες ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.
Στόχος του Κεντρικού Αποθετηρίου είναι η συλλογή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με τους κινδύνους διαφθοράς που απειλούν τους φορείς του δημοσίου, με σκοπό τον εντοπισμό των πεδίων πολιτικής, των λειτουργιών και των διαδικασιών με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φαινομένων απάτης και διαφθοράς, καθώς και τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών και προγραμμάτων για την καταπολέμησή τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 22Η, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, θα καθοριστούν η μορφή και οι προδιαγραφές λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου Κινδύνων Διαφθοράς, το είδος και ο τύπος των στοιχείων που διαβιβάζονται και τηρούνται από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων των φορέων προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 22Ζ.
Για πληροφορίες σχετικά με τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο οι Υπηρεσίες παρακαλούνται να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν αυθημερόν, με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) προς ενημέρωση και κάθε περαιτέρω, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργεια.
Η παρούσα Εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. στη διαδρομή «Δημοσιεύσεις» → «Πράξεις και Νόμοι», καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη διαδρομή «Έργο & Δράσεις → Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Ανθρώπινο Δυναμικό».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Ε.Α.Δ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
8. ΑΔΕΔΥ
9. ΠΟΕ-ΟΤΑ
10. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων d.olad@ypes.gr
11. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης info@ypes.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠ.ΕΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή
«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ε.Α.Δ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Διοικητή info@aead.gr
2. Επικεφαλής Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων alexandra.rogkakou@aead.gr
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
konstantina.mastrogianni@aead.gr
4. Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας maria.konstantinidou@aead.gr
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ.)
ioannis.vasileiou@aead.gr
6. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων ioannis.foustanakis@aead.gr