Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54943/3249
ΑΔΑ 68Τ74653Π8-ΗΗ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. : 115 28 Ιλίσια
Πληροφορίες : Σοφία Κολλάρου
Τηλέφωνο : 2131512 253
e-mail : s.kollarou@prv.ypeka.gr
Ημ/νία: 18/05/2023
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Θέμα: Συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας στον έλεγχο τήρησης μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών
Σχετ.: 1. Η με αρ. 15005 οικ. Φ. 700.9/29.04.2021 έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (Β'1923).
2. Η με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/48144/2643/13.05.2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΖΒ74653Π8-ΞΔΥ).
3. Η με αρ. 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 έγκριση της υπ’ αρ. 20/2023 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα» (Β'2549).
Λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής συνεργασίας Δασικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, υπενθυμίζουμε την (2) σχετική, η οποία συνεχίζει να ισχύει και παρακαλούμε για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε ότι αφορά τη διενέργεια ελέγχων, για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις αλλά και οικοπεδικούς χώρους.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε την έκδοση της (3) σχετικής, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.
Τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, ιδιαίτερα δε σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και με μικρότερο δείκτη επικινδυνότητας στα κρίσιμα και ευαίσθητα, κατά την άποψή σας δασικά οικοσυστήματα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
2. Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
3. Διευθύνσεις Δασών
4. Δασαρχεία
5. Διευθύνσεις Αναδασώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Γραφείο Υπουργού, κου Κ. Σκρέκα
- Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Αμυρά
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- Γραφείο Υπουργού, κου Χ. Στυλιανίδη
- Γραφείο Υφυπουργού, κου Ε. Τουρνά
- Γραφείο Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας, κου Β. Παπαγεωργίου
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Διευθύνσεις Δασών Κεντρικής Υπηρεσίας