Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54090/3199
ΑΔΑ 64ΜΓ4653Π8-Ζ41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κώδικας : 115 28 Ιλίσια
Πληροφορίες : Σοφία Κολλάρου
Τηλέφωνα : 213 1512 253
e-mail : s.kollarou@prv.ypeka.gr
Ημ/νία: 16/05/2023
Θέμα: Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2023
Σχετ.: Η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/29308/1719/21.03.2021 εγκύκλιος υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2023 (ΑΔΑ: 6Ν6Μ4653Π8-ΟΧΙ).
Σε συνέχεια προφορικών ερωτημάτων αλλά και παρατηρήσεων που τέθηκαν υπόψη μας κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας, με γνώμονα την απλούστευση διαδικασιών αλλά και για να υπάρχει αντιστοιχία με το τι ισχύει στις περιπτώσεις προγραμματισμού περιπόλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, των Δ/νσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών μετά Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Αναδασώσεων, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα κάτωθι:
Για τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, όπου υφίσταται οι προϋποθέσεις ώστε να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα ή τα περίπολα απαιτείται, λόγω αιτιολογημένης ανάγκης, να στελεχώνονται με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (το πολύ τρεις), αρκεί μια απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Δασικής Υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος, αυξημένος κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς, κλπ) κι όχι του οικείου προϊσταμένου Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, όπως ίσχυε μέχρι και την έκδοση της παρούσας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σχετική Εγκύκλιος.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Ευάγγελος Γκουντούφας
ΠΕ Γεωτεχνικών
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
- Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
- Δ/νσεις Δασών Νομών
- Δασαρχεία
- Δ/νσεις Αναδασώσεων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης 'Έδρες τους
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Γραφείο Υπουργού, κου Κ. Σκρέκα
- Γραφείο Υφυπουργού, κου Γ. Αμυρά
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών, κου Κ. Αραβώση
- Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα, κου Ν. Μιχαλόπουλου Μεσογείων 119 - Αθήνα
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Δ/νσεις Δασών Κεντρικής Υπηρεσίας
Ενταύθα