Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/55115/1953
ΑΔΑ 6ΔΔΔ4653Π8-6ΙΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημ/νία: 18/05/2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ : «Αλιεία με δίχτυα στο Θαλάσσιο Πάρκο Β. Σποράδων»
Σχετ.:
1. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
3. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11837/114/08.02.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 76).
4. Η υπ’ αρ. 3096/20.04.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 323).
5. Η υπ’ αρ. 23537/6-5-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηριστμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου» (Δ’ 621).
6. Η με αρ. πρωτ. οικ. 157773/1301/18-04-2007 κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Το από 20-3-2023 έγγραφο αίτημα των επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας της Αλοννήσου (αρ. πρωτ. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 8380/22-03-2023).
8. Το με αρ. πρωτ. 1071/16-12-2015 έγγραφο του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
9. Το με αρ. πρωτ 1067/10441/13.04.2023 έγγραφο της Δ/νσης Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/ 45035/1676/26.04.2023).
10. Την με αρ. πρωτ. 9485/01-04-2023 θετική γνώμη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Σύμφωνα με την παρ. 6Α του άρθρου 3 της ανωτέρω (5) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εντός της περιοχής του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου, επιτρέπεται η παράκτια επαγγελματική αλιεία με δίχτυα, μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής, για την παρακολούθηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων, καταρτίζεται Σχέδιο Διαχείρισης στο οποίο εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων.
Για την αποφυγή καταστρατήγησης του ως άνω μέτρου προστασίας, μέχρι την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης, στην περιοχή εφαρμογής της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης που επιτρέπεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η αλιεία με δίχτυα μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας, η έναρξη των σχετικών εργασιών πόντισης - καλαρίσματος των διχτυών, δύναται να πραγματοποιείται έως και τρεις (3) ώρες πριν την δύση του ηλίου, ενώ η ανέλκυση των διχτυών - εξαλίευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως και τρείς (3) ώρες μετά την ανατολή του ηλίου.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς το οποίο αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των εποπτικών του αρχών.
Η αριθ.157773/1301/18.04.2007 εγκύκλιος (ανωτέρω 6 σχετικό) καταργείται.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Διεύθυνση Προστατευόμενων περιοχών Τομέα Α
Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων
2. Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , κου Κ. Σκρέκα
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Γ. Αμυρά
3. Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Δ/νση Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας