Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/160986
ΑΔΑ 65ΨΩ465ΧΘΞ-ΔΕ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 19 Μαΐου 2023
Βαθμ. προτ. Επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Υποβολή του εντύπου αίτησης εκτύπωσης άδειας οδήγησης της κ.υ.α. 18623/2372/2008 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές
α. Το με αριθμό πρωτ. 2504/1/196/29-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
β. Η κ.υ.α. 18623/2372/2008 (Β’ 1697) «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
γ. Η κ.υ.α. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1/2021 (Β’ 3849) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8 2014 (Β' 2254) κοινής απόφασης ... με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της β’ σχετικής αποφάσεως, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας υποχρεούνται να αποστέλλουν τα αιτήματα για εκτύπωση αδειών οδήγησης προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, σύμφωνα με το ειδικό έντυπο αίτησης του Παραρτήματος της ίδιας απόφασης (το έντυπο παρατίθεται και στο Παράρτημα Ι της γ’ σχετικής κ.υ.α.).
Στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι το έντυπο περιλαμβάνει σε φυσική μορφή τη φωτογραφία, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, και την υπογραφή του ενδιαφερομένου, στοιχεία τα οποία ψηφιοποιούνται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων.
Ας σημειωθεί ότι, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης αίτησης και δικαιολογητικών για διαδικασία άδειας οδήγησης, σε εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3α του άρθρου 3 της β’ σχετικής αποφάσεως [η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της κ.υ.α. Δ30/Α3/99139/2020 (Β’ 5141)], δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εν λόγω ειδικού εντύπου αίτησης, και τα εκτυπώσιμα στοιχεία αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Διεύθυνση Διαβατηρίων προς εκτύπωση ηλεκτρονικά, χωρίς φυσικό φάκελο.
Στο α’ σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων αιτήματα εκτύπωσης αδειών οδήγησης, κατά τα οποία, το ως άνω ειδικό έντυπο δεν φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής αλλά είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω της διαδικασίας «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (govgr). Η ψηφιακή υπογραφή (μέσω του govgr) του εντύπου έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των διαστάσεών του (σμίκρυνση) και παράλληλα τη μεταβολή των θέσεων των αυστηρά προκαθορισμένων πλαισίων όπου τίθενται η φωτογραφία και η υπογραφή, με επακόλουθο να καθίσταται τεχνικά αδύνατη η εισαγωγή και η αναγκαία επεξεργασία των υποβληθέντων αιτημάτων στο Μηχανογραφικό Σύστημα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων.
Σημειώνεται ότι για τον σκοπό της β’ σχετικής, η απαιτούμενη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του αιτούντα επί του ειδικού εντύπου αίτησης εκτύπωσης δεν δύναται να υποκαθίσταται από την κατά τα ανωτέρω ψηφιακή βεβαίωση του εντύπου μέσω του govgr, καθόσον τόσο η υπογραφή όσο και η φωτογραφία που υφίστανται σε φυσική μορφή επί του εντύπου, μετά την κατάλληλη επεξεργασία/ψηφιοποίησή τους από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων, τίθενται και επί του εντύπου της άδειας οδήγησης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημαίνεται ότι, εξακολουθεί να απαιτείται, για τις αιτήσεις αναφορικά με διαδικασίες άδειας οδήγησης που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας με φυσικό φάκελο (όχι δηλαδή ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης), το υποβαλλόμενο ειδικό έντυπο αίτησης εκτύπωσης να πληροί τις προδιαγραφές του υποδείγματος του Παραρτήματος της β’ σχετικής, φέροντας βεβαίωση γνήσιου υπογραφής, και τη φωτογραφία και την υπογραφή του αιτούντα σε φυσική μορφή στα προκαθορισμένα πλαίσια.
Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΕΠ της χώρας παρακαλούνται για τις ενέργειές τους και την ενημέρωση των συναλλασσομένων με τους οποίους έρχονται σε δια ζώσης ή απομακρυσμένη επικοινωνία, αναφορικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.
Ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
Ε. Ν. Παρίσης
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
❖ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης
Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr, a.paveli@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας
Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
contact@passport.gov.gr
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
■ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.) info@driving.org.gr