Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 54803/E2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες:
Τμήμα Α’ - Α/ΘΜΙΑ:
Κων/να Δ.ΤΣΙΑΒΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Τμήματος
E-mail Τμήματος: ppe3@minedu.gov.gr
Τμήμα Β'- Β/ΘΜΙΑ:
Τριαντάφυλλος ΜΕΪΜΑΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος
E-mail Τμήματος: dprb@minedu.gov.gr
Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτερ.
Μαρούσι, 17-05-2023
ΠΡΟΣ: 1. Περιφ/κές Διευθύνσεις Α/θμιας και B/θμιας Εκπ/σης
2. Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης
3. Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότησή της έκρινε και αποφάσισε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια μόνο του συνόλου των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν σε:
> κρίση και ρύθμιση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,
> οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες
> μετάταξη σε εκπαιδευτικούς κλάδους
> απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ
> κρίση και ρύθμιση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών,
> τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά όλων των ευρισκόμενων στη διάθεση εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών και των αποσπασμένων από σχολείο σε σχολείο εκπαιδευτικών.
Κατόπιν τούτου μπορείτε κατά το διάστημα της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης να προβείτε σε όλες τις προπαρασκευαστικές πράξεις που απαιτούνται για τις ως άνω υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής
3. Γενική Δ/νση Εκπαιδευτικού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Α'
5. Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Β’
6. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
7. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων