Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 2333.3/35903/2023
ΑΔΑ Ψ56Η4653ΠΩ-ΛΨ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας : 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΑΛΕΞΙΟΥ Αικ.
Τηλέφωνο : 213137 1817-1818-1819-1820
E-mail : mareq@hcg.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 12-05-2023
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση του πίνακα κινδύνου (distress panel)/ πίνακα συναγερμού κινδύνου (distress alarm panel) στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου»
ΣΧΕΤ.: α) Ο Καν. 6 του Κεφ. IV της Δ.Σ. SOLAS, όπως ισχύει.
β) Η αρίθ. πρωτ: 2333.3/35292/2021/20-05-2021 εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΠ/ΔΕΠ/ΤΕ (ΑΔΑ: 6ΛΔΛ4653ΠΩ-9ΓΨ).
1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 6 του (α) σχετικού Κανονισμού, στα επιβατηγά πλοία πρέπει να εγκαθίσταται στη θέση πηδαλιουχίας (conning position) πίνακας κινδύνου (distress panel)/ πίνακας συναγερμού κινδύνου (distress alarm panel), μέσω του οποίου παρέχονται οι δυνατότητες της άμεσης ενεργοποίησης του συναγερμού κινδύνου χρησιμοποιώντας όλα τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το πλοίο και της άμεσης ειδοποίησης μέσω οπτικής και ηχητικής ένδειξης της λήψης συναγερμού κινδύνου σε κάποιο από τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το πλοίο.
2. Το εν λόγω υποσύστημα της τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης GMDSS δεν αποτελεί πομπό αλλά ενεργοποιεί τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το πλοίο τα οποία είναι καταχωρημένα στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου. Επίσης δεν αποτελεί αυτόνομο εξοπλισμό αλλά υποσύστημα του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών VHF/DSC ή MF/HF/DSC ή INMARSAT-C που εγκαθίσταται κατά περίπτωση και αναφέρεται ως τέτοιο στα πιστοποιητικά αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εφεξής δεν θα καταχωρεί τον πίνακα κινδύνου / πίνακα συναγερμού κινδύνου στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου.
3. Ωστόσο κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού τηλεπικοινωνιών των πλοίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της (β) σχετικής, ο πίνακας κινδύνου / πίνακας συναγερμού κινδύνου θα εξακολουθήσει να καταχωρείται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου Ε-ΟΕ/ΤΠ/01-02 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» προκειμένου να ελέγχεται από την Υπηρεσία μας η τήρηση της συγκεκριμένης απαίτησης για τα υπόχρεα πλοία.
4. Επισημαίνεται ότι η απουσία του πίνακα κινδύνου / πίνακα συναγερμού κινδύνου από την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου σε δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται ή δεν εξακολουθεί να τηρείται η απαίτηση, σύμφωνα με τον (α) σχετικό κανονισμό, για τα υπόχρεα πλοία.
5. Τα πλοία που διαθέτουν ήδη καταχωρημένο στην άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού τον πίνακα κινδύνου / πίνακα συναγερμού κινδύνου δεν απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια για τροποποίηση της άδειας. Ο πίνακας κινδύνου / πίνακας συναγερμού κινδύνου θα αφαιρεθεί κατά την πρώτη επανέκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού τηλεπικοινωνιών.
6. Οι Λιμενικές Αρχές και οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωση και εφαρμογή των ανωτέρω.
7. Οι Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την παροχή σχετικών οδηγιών στο δίκτυο των επιθεωρητών τους.
8. Οι Ενώσεις προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.
Ο Διευθυντής Κλάδου Γ'
Υποναύαρχος Λ.Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γεώργιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΚΛ/Χ - Λ/Χ (με e-mail)
2. Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (με e-mail)
3. Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί (με e-mail)
ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ugs@ath.forthnet.gr)
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (seen@seen.org.gr)
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (info@cruise-union.com)
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (info@shortsea.gr)
5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (nee@nee.gr)
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (evep@pcci.gr)
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (info@acci.gr)
8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (onpe@onpe.gr)
9. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (info@sonpap.gr)
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓ/ΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (penetis2001@yahoo.gr)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού (υτα)
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υφυπουργού (υτα)
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ (υτα)
4. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ (υτα)
5. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Α'Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Β'Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα)
6. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ /ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ - ΔΕΠ - ΔΚΕΟ - ΔΙΜΕΚΑΠ