Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 5263 οικ.
ΑΔΑ 61ΓΦΩ-Ρ07
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Β3)
Ταχ. Δ/νση :Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδ. :115 27
Πληροφορίες : Α. Καλιακούδα
Τηλέφωνο :213 130 7420
E-mail : akaliakouda@justice.gov.gr
Αθήνα, 17 -2-2023
ΠΡΟΣ:
1. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
2. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
4. Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
5. Προϊσταμένους των Εφετείων & των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας
6. Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων & των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της Χώρας
7. Προϊσταμένους των Διοικητικών Εφετείων
& Πρωτοδικείων της Χώρας
8. Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της Χώρας
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Θέμα : Ενημέρωση/Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εκθέσεων αξιολόγησης
Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Κατόπιν ερωτημάτων που μας υποβάλλονται σχεδόν καθημερινά σχετικά με την διαδικασία υποβολής της ένστασης των αξιολογουμένων δικαστικών υπαλλήλων, σας ενημερώνουμε ότι η προβλεπόμενη από το νέο κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (Ν.4798/21) διαδικασία ορίζει στην παρ. 6 του άρθρου 132 τα ακόλουθα: «Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ασκήσει ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ένσταση κατά της έκθεσης αξιολόγησης.....».
Η ρύθμιση αυτή είναι ταυτόσημη με την ρύθμιση του προγενέστερου κώδικα ν. 2812/2000 (άρθρο 62 παρ.11) που έχει ως εξής: «Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ασκήσει ενώπιον του οικείου δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλίου ένσταση κατά της έκθεσης.....».
Στο νέο κώδικα εισάγεται νέα ρύθμιση στο τελευταίο εδάφιο της παρ.6 του ανωτέρω άρθρου (αρ.132) που ορίζει τα εξής: «.....Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία του υπαλλήλου, διαβιβάζεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο και κοινοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ειδικώς, για την περ. α), ένσταση δικαιούται να ασκήσει υπέρ της υπηρεσίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.»
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι για την άσκηση ένστασης, όπως και πάγια συνέβαινε, δεν απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του Υπουργού ερωτήματος. Η ανωτέρω ρύθμιση για τον Υπουργό Δικαιοσύνης καθιερώνει προς αυτόν δικαίωμα ενστάσεως υπέρ της Υπηρεσίας, προς τούτο απαιτείται αποκλειστικά και μόνο η κοινοποίηση της ενστάσεως προς τον Υπουργό.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών να διαβιβάζουν τις ενστάσεις, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, με κοινοποίηση στο γραφείο του Υπουργού .
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ .
Γραφείο Υπουργού