Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : 38013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
&ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Αθήνα, 2 Μαΐου 2023
ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη δημοσίευση της υπ'αριθμ. 31932/10-04-2023 ΥΑ (B' 2572/20-04-2023).
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ'αριθμ. 31932/10-04-2023 (B'2572/20-04-2023), υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» και ΑΔΑ: 9ΕΩΧ46ΜΤΛ6-Κ50.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021(Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13. Τα πρόστιμα του άρθρου 35 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ.»
Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση της υπηρεσίας μας.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr και στους παρακάτω υπαλλήλους.
ΟΝΟΜΑΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ info@ypes.gr
Β.Μασούρα213-1364036
K. Μάντης213-1364356
Λ. Κουτσούκου213-1364362
Ι.Βλάχου213-1364532
Χ.Τσουμπός213-1364371
Μ.Κουτούγερα213-1364209
Το παρόν μπορείτε να το αναζητήσετε :
στην αρχική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα Π.Δ. - Αποφάσεις ή στη διαδρομή: https://www.ypes.gr/proedrika-diatagmata/ .
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΣΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
2. Δήμοι της Χώρας
Γραφεία Δημάρχων
3. Περιφέρειες της Χώρας
Γεν. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δ/νσεις Κτηνιατρικής
4. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Τμήματα Κτηνιατρικής
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: (info@minagric.gr)
• Γρ. Υφυπουργού
• Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
• Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: minister@mindigital.gr
7. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας: kepik@astynomia.gr
8. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής : dla@hcg.gr
9. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 ΤΚ 10678 Αθήνα
e-mail: info@kedke.gr
10. Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
E-mail:info@aead.gr. grammateia@aead.gr
11. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Δασών
E-mail: diaxeirisidason@prv.ypeka.gr
12. ΑΑΔΕ
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
E-mail: secr icis@aade.gr
13. Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο: info@hva.gr , ktiniatrikos sillogos@yahoo.gr
14. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών: secretariat@bioacademy.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Ειδικής Γραμματέα για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς
3. Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τ.Α.