Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : 276615
Ημ/νία : 25/05/23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198,
Τ.Κ. 182 33, Άγ. I. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr
Προς
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(με την παράκληση για ενημέρωση των Τμημάτων αρμοδιότητάς σας)
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 και 18 του ν. 4251/2014 σχετικά με την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 (περ. η) του άρθρου 13 του ν. 4251/2014, μεταξύ των δικαιολογητικών που οφείλει ένας εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχιακή εργασία, είναι το «η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα».
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 για την εποχιακή εργασία, τόσο στον πρωτογενή τομέα (τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας, άρθρο 11, ν. 4251/2014), όσο και στον τουριστικό τομέα (ΚΥΑ 24424/2023) και σε συνέχεια ερωτημάτων των υπηρεσιών μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας αναφορικώς με τη συμπερίληψη του ανωτέρω δικαιολογητικού κατά την υποβολή της αίτησης μετάκλησης, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:
Η συμπερίληψη στο άρθρο 13 του εν θέματι δικαιολογητικού αφορά στην αναγκαιότητα άντλησης του πατρωνύμου και του μητρωνύμου του πολίτη τρίτης χώρας, εργαζομένου, στο πλαίσιο των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στην περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο ταξιδιωτικό του έγγραφο (ιδίως τα στοιχεία της μητρός), αφού ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου, εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια και ξεκινήσει να εργάζεται εποχιακά με την εθνική θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία.
Προς τούτο, το δικαιολογητικό αυτό δεν θα ζητείται από τις υπηρεσίες σας κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος του εργοδότη για την έγκριση της μετάκλησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 13 και 18 του ν. 4251/2014. Ο εργοδότης θα πρέπει, ωστόσο, να ενημερώνεται από τις υπηρεσίες σας για την υποχρέωση του πολίτη τρίτης χώρας να έχει διαθέσιμο το ως άνω έγγραφο, όταν εισέλθει στη Ελλάδα με τις απαιτούμενες επικυρώσεις κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, ο αλλοδαπός, αφού εισέλθει στην Ελλάδα και υποβάλει αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία, δύναταινα υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα και επώνυμο μητέρας) προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διαμονής του. Το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα οφείλει να τα προσκομίζει κατά τις συναλλαγές του με τις υπόλοιπες δημόσιες Αρχές της χώρας μας κατά τα ανωτέρω (έκδοση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ).
Προς επίρρωση των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ανωτέρω προσέγγιση έχει αποτυπωθεί και στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 63 του νέου Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023), όπου αναφέρεται ότι:
«Ο πολίτης τρίτης χώρας εποχιακός εργαζόμενος, κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια μετά την έκδοση της έγκρισης μετάκλησης και τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, οφείλει να φέρει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανή τα στοιχεία του πατρωνύμου και του μητρωνύμου του πολίτη τρίτης χώρας, επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα. Το δικαιολογητικό του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται για την υποβολή του αιτήματος μετάκλησης, αλλά ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να το συνυποβάλει κατά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης της άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕφΚΑ), για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.φ.Μ.) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)».
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας.
Ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πάτροκλος Γεωργιάδης
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
α. κ. ΓΓ Δημόσιας Τάξης (gencit@yptp.gr)
β. ΑΕΑ / Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (με την παράκληση για την ενδεχόμενη
κατά την κρίση σας ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας) (abp.branch@hellenicpolice.gr)
γ. ΑΕΑ / Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@a5tYnomia.gr)
δ. ΑΕΑ/Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.clir@astynomia.gr)
ε. ΑΕΑ/Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α. ΓΓ Απασχόλησης
β. ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων
γ. Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων
δ. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (salagianni@idika.gr)
3. Υπουργείο Εξωτερικών
α. ΓΓ Υπουργείου Εξωτερικών (sec.gen@mfa.gr)
β. κ. Γ Γενικό Διευθυντή (dgc@mfa.gr)
γ. Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen (dc4@mfa.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση των προξενικών αρχών αρμοδιότητός σας)
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α. ΓΓ Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
β. Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών (με την παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας) (a.nikolakopoulou@minagri.gr)
5. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (a.makrygianni@mincligital.gr)
β. Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (dolkep@mindigital.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών αρμοδιότητός σας)
γ. Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου (dir ddicl@mindigital@.gr)
6. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
α. Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.gr) (με την παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
β. Διεύθυνση Ελέγχου (elegll@aade.gr)
7. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Διοικητή κ. Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.gov.gr) (με την παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
8. ΟΑΕΔ
Διοικητή κ. Σπ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr)
9. ΟΠΕΚΑ
Διοικητή, κα. Ξ. Παπασταύρου (dioikisi@oaed.grj
10. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)
11. ΔΣΑ (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Μηταράκη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
4. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
5. Δ/νση Αδειών Διαμονής
6. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)