Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57871/3880
ΑΔΑ 67ΠΘ4653Π8-ΩΚΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα
Πληροφορίες: A. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210 641 7951
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ημ/νία: 25/05/2023
Θέμα : Διευκρινίσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης πλωτών εξεδρών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σκαφών.
Σχετ. : 1. Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. O Ν. 2971/2001 (Α' 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Ο Ν. 2160/1993 (Α' 118) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Η ΥΑ υπ’ αρ. 3122.2/54046/2021 (Β' 3543) «Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι 150 m2, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».
5. Η YA υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β' 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)”», όπως τροποποιημένη ισχύει.
Αναφορικά με τις πλωτές εξέδρες του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου (ως 150 m2, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση), διευκρινίζονται τα εξής:
1. Σύμφωνα με την 5η σχετική ΥΑ, τα λιμενικά έργα που αποτελούνται από μεμονωμένες πλωτές εξέδρες με ή χωρίς προβλήτα σύνδεσης με την ακτή συνιστούν διακριτό είδος έργου (ομάδα 3η, α/α 5) και, αν είναι μόνιμου χαρακτήρα και βρίσκονται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατηγορίας Β (αν είναι εκτός δικτύου Natura, δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση).
2. Στην ίδια ΥΑ, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής της από την ΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/2023 (Β’ 3327), διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι ανωτέρω πλωτές εξέδρες είναι εποχιακής χρήσης, δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όμως, εφόσον είναι σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ όπως προβλέπεται από την παρ. 12 του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου και από την παρ. 4.δ του άρθρου 3 της 4ης σχετικής ΥΑ (χωρίς να απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση).
3. Με το άρθρο 3 της 4ης σχετικής ΥΑ, η εποχιακή χρήση των ως άνω πλωτών εξεδρών εξειδικεύθηκε ως προς τον σκοπό, ο οποίος δύναται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την πρόσδεση σκαφών.
4. Περαιτέρω, σύμφωνα με την 5η σχετική ΥΑ, τα αγκυροβόλια σκαφών αναψυχής συνιστούν διακριτή δραστηριότητα (ομάδα 3η, α/α 3) και κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 ανάλογα με τη δυναμικότητα του αγκυροβολίου. Ο ορισμός του αγκυροβολίου σκαφών αναψυχής περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 29 του 3ου σχετικού νόμου και περιγράφει έναν τύπο τουριστικού λιμένα, με ελαφρύ εξοπλισμό, περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις, ο οποίος δύναται να περιλαμβάνει και σύστημα πλωτών προβλητών και πλωτών εξεδρών εξαρτημένων ή μη από την ακτή.
5. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:
5.1. Τα αγκυροβόλια σκαφών αναψυχής του α/α 3 της 3ης ομάδας της 5ης σχετικής ΥΑ και της παρ. 1 του άρθρου 29 του 3ου σχετικού νόμου αποτελούν τύπο έργου διακριτό/διαφορετικό από τις πλωτές εξέδρες του άρθρου 13Α του 2ου σχετικού νόμου και του α/α 5 της 3ης ομάδας της 5ης σχετικής ΥΑ. Το γεγονός ότι ένα αγκυροβόλιο σκαφών αναψυχής είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και πλωτές εξέδρες, δεν σημαίνει ότι οι πλωτές εξέδρες - και πολύ περισσότερο οι μεμονωμένες και προσωρινές - αποτελούν αγκυροβόλιο σκαφών αναψυχής.
5.2. Επομένως, οι όποιοι περιορισμοί αναφορικά με την κατασκευή ή/και τη λειτουργία αγκυροβολίων που τίθενται στη νομοθεσία δεν αφορούν την τοποθέτηση και λειτουργία πλωτών εξεδρών, ανεξαρτήτως του αν αυτές χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σκαφών με σκοπό την επιβίβαση/αποβίβαση ή τον προσωρινό ελλιμενισμό.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ