Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/59304/2302
ΑΔΑ 9ΒΩΙ4653Π8-ΔΘΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ CITES
(Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας & FLEGT)
Ταχ. Δ/νση :Τέρμα Αλκμάνος,
Ταχ. Κώδικας :11528 Ιλίσια
Πληροφορίες :Π. Καταχανάς, Ε. Αλεξίου
Τηλέφωνο :213 1512143, 296
E-mail :grcitesma@prv.ypeka.gr
Web site: www.ypen.gov.gr/perivallon/dasi/kanonismoi-xyleias-flegt/
Ημ/νία: 30/05/2023
ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της εγκυκλίου με αρ. 134389/181/13-01-2016 ως προς τα υποδείγματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και του παραρτήματος αυτής, κατόπιν μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ.
ΣΧΕΤ.: 1) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010.
2) Η ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3) Η υπ’ αριθμ. 134389/181/13-01-2016 (ΑΔΑ:ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1) εγκύκλιος με θέμα «Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015».
4) Η από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), όπως κυρώθηκε με το ν. 4824/2021 (Α’ 156).
5) Οι διατάξεις (άρθρα 47 - 55) του ν. 4915/2022 (Α' 63).
6) Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/51042/1745/20-05-2022 εγκύκλιος «Οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογότυπου».
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (4), (5) και (6) εγγράφων, τροποποιούμε την ανωτέρω σχετική (3) εγκύκλιο ως προς τα υποδείγματα Ι, ΙΙ, III και το παράρτημα της.
Διευκρινίζουμε ότι τα επιπλέον στοιχεία (ΑΦΜ, κ.α.) που ζητούνται προς συμπλήρωση, αποτελούν στοιχεία δημοσιότητας των προσώπων ή επιχειρήσεων ή φορέων που επιθυμούν εγγραφή στα μητρώα Ξυλείας σύμφωνα με την παράγραφο 8β του άρθρου 7 της ανωτέρω (2) σχετικής ΚΥΑ.
Παρακαλούμε τις Περιφερειακές Αρμόδιες αρχές Κανονισμού Ξυλείας να μας κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά μαζί με τη βεβαίωση καταχώρησης που μας αποστέλλουν.
Η παρούσα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στη θέση: Δάση /Κανονισμοί Ξυλείας/Flegt (ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - αναφορικά με τον Κανονισμό Ξυλείας).
Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της παρούσας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γεν. Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Ευάγγελος Γκουντούφας
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
βλ. κείμενο υποδείγματος Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
βλ. κείμενο υποδείγματος ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΙΙ
βλ. κείμενο του παραρτήματος του υποδείγματος ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ
βλ. κείμενο υποδείγματος ΙΙΙ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ για ενέργεια (το παρόν διαβιβάζεται ηλεκτρονικά)
- Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ για κοινοποίηση (το παρόν διαβιβάζεται ηλεκτρονικά)
1. Υ.Π.Ε.Ν.
-Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ,
-Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΝ,
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών,
2. Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολίτικης ' Έδρες τους
3. Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ' Έδρες τους
4. Διευθύνσεις Δασών ' Έδρες τους
5. Δασαρχεία ' Έδρες τους
Εσωτερική Διανομή:
-Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γ.Δ.Δ. & Δ.Π.
-Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & ΔΠ