Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. 59886 /Γ1
ΑΔΑ 94ΠΧ46ΜΤΛΗ-ΟΡΨ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Γ. Μάλλιος
Τηλέφωνο: 210-3443101
Μαρούσι, 30-05-2023
ΠΡΟΣ:
Ως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση εγκυκλίου υπαγωγής οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών στον Υπηρεσιακό Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 περ. β και παρ. 3 του ν.4622/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ανωτέρω νόμου και του άρθρου 61 του ν.4903/2022.
Σε συνέχεια του διορισμού και της ανάληψης υπηρεσίας του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:
Το νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Υπηρεσιακού Γραμματέα ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4622/2019, ως ακολούθως:
> Άρθρο 20 παρ. 4
«Η κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες και η τοποθέτηση των υπαλλήλων, διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι κενές θέσεις προσωπικού μπορεί να ανακατανέμονται σε εργασιακές σχέσεις, κατηγορίες και κλάδους με κοινή απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του αρμόδιου για τη δημόσια διοίκηση Υπουργείου και του οικείου Υπηρεσιακού Γραμματέα, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.5027/2023 επεκτάθηκε η δυνατότητα ανακατανομής κενών θέσεων στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:
«Οι κενές θέσεις προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η οργάνωση και η λειτουργία των οποίων ρυθμίζονται από οργανισμό ή κανονισμό που τίθεται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, μπορεί να ανακατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου για τη δημόσια διοίκηση Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου που εποπτεύει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου».
> Άρθρο 35 παρ. 2- 3
«2. Τα Υπουργεία διαρθρώνονται ως εξής: (α) σε οριζόντιες επιτελικές υπηρεσίες, οι οποίες ασκούν ενδεικτικά αρμοδιότητες συντονισμού σε θέματα όπως ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δημοσίων πολιτικών, η νομοπαρασκευαστική διαδικασία, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο εσωτερικός έλεγχος, η επικοινωνία, και οι οποίες υπάγονται ή στον Υπουργό ή στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, (β) σε οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως επιπέδου, που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητες των οποίων είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδίως υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, διοικητικής υποστήριξης, οικονομικών και προϋπολογισμού, πληροφορικής, προμηθειών, οργάνωσης και μέριμνας, απλούστευσης διαδικασιών, ποιότητας και αποδοτικότητας και οι οποίες υπάγονται εξ ολοκλήρου στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου, (γ) σε Γενικές Γραμματείες, οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού και υπάγονται απευθείας στο οικείο μέλος της Κυβέρνησης και στις οποίες προΐστανται Γενικοί Γραμματείς, (δ) σε Ειδικές Γραμματείες οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, για τη διαχείριση συγκεκριμένου έργου ιδιαίτερης εθνικής ή κυβερνητικής σημασίας, η οποία προσδιορίζεται στην απόφαση σύστασής τους, (ε) σε αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες με συγκεκριμένη κατά τόπον ή καθ' ύλην αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του οικείου Υπουργείου, οι οποίες διέπονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις.
3. Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων (γ) έως (ε) δεν επιτρέπεται να ασκούν αρμοδιότητες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου».
> Άρθρο 36 παρ. 2
«2. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων έχουν ως καθήκοντα τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων προΐστανται όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 35, καθώς και της Υπηρεσίας Συντονισμού του άρθρου 38 του παρόντος».
> Άρθρο 37 παρ. 1, 2, 3 και 4
«1. Στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς ανατίθεται, διά του παρόντος, η εξουσία τελικής υπογραφής στις εξής διοικητικές πράξεις αρμοδιότητάς τους: (α) η έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης, (β) η έκδοση προκηρύξεων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης και η σύμπραξη με τον αρμόδιο για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης, Γενικό Γραμματέα, στις περιπτώσεις κάλυψης θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, (γ) η συγκρότηση συλλογικών οργάνων και επιτροπών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων διοίκησης και τη διαδικασία κινητικότητας, (δ) η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016, (ε) οι ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε κάθε ζήτημα μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, (στ) οι ατομικές διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου, (ζ) οι ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή, (η) η συγκρότηση πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, (θ) η χορήγηση αδειών στο πάσης φύσης προσωπικό του Υπουργείου, (ι) η έκδοση αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή του προσωπικού του Υπουργείου για την απασχόλησή του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, (ια) τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), για τις οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν.
(Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το άρθρο 61 ν.4903/2022, το οποίο στην παράγραφο 1 προβλέπει: «Η εξουσία τελικής υπογραφής, αφενός στις διοικητικές πράξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α' 133) και σε οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές πράξεις ομοίου περιεχομένου, οι οποίες εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υποβάλλονται σ' αυτό προς έγκριση ή θεώρηση ή υπογραφή και αφορούν στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και εν γένει στο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει εκπαιδευτικό ή διοικητικό έργο στην αλλοδαπή, στους θρησκευτικούς λειτουργούς, στο εκκλησιαστικό προσωπικό και στο προσωπικό θρησκευτικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, στους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις εκ μετατροπής θέσεων διακόνων, στους Μουφτήδες, τους τοποτηρητές Μουφτειών Θράκης και το προσωπικό ανεξάρτητης σχέσεως εργασίας, καθώς και στους Ιεροδιδασκάλους Μουσουλμανικής Θρησκείας, είτε υπάγονται άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε υπάγονται σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, φορείς και εν γένει νομικές οντότητες και αφετέρου στις εκθέσεις απόψεων της Διοίκησης και τα λοιπά έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που προσβάλλουν πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργείου, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων»).
2. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς αναλαμβάνουν καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του οικείου Υπουργείου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαινόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο. Σε αυτό το πλαίσιο ανατίθεται, διά του παρόντος, η αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: (α) διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων, και (στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.
3. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς ορίζονται διατάκτες του προϋπολογισμού των Υπουργείων τους, εξαιρουμένων των δαπανών για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο. Οι σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπάνες του Υπουργείου, δεν δύναται να είναι αντικείμενο αυτής της απόφασης. Η ανακατανομή των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού μεταξύ ειδικών φορέων του Υπουργείου και η εν γένει μεταβολή του μεγέθους του προϋπολογισμού του Υπουργείου παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού.
4. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό και τη δημόσια διοίκηση Υπουργών δύνανται να ανατεθούν πρόσθετες αρμοδιότητες τελικής υπογραφής στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα δύναται να εκχωρηθούν αρμοδιότητες και δικαίωμα τελικής υπογραφής σε διοικητικά όργανα που υπάγονται σε αυτόν».
> Άρθρο 38 παρ. 1 και 4
«1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Υπηρεσία Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπηρεσιακό Γραμματέα. (...).
4. Οι Ομάδες Εργασίας της υποπερίπτωσης (γγ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του παρόντος, ιδίως όταν απαιτούν διϋπηρεσιακό συντονισμό ή κρίνονται ως βαρύνουσας σημασίας, συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και τελούν υπό την εποπτεία του τελευταίου ή του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου ή του Υπουργού, για όσο καιρό διαρκεί το έργο τους (...)».
> Άρθρο 49 παρ. 3
«3. Τα Σχέδια Δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στις οικείες Γενικές Γραμματείες Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Γραμματέα Διοίκησης του οικείου Υπουργείου, για τη συμφωνία του Σχεδίου με τον Προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου, καθώς και με το Μνημόνιο Συνεργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 70 του ν.4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του ν.4484/2017 (Α' 110)».
> Άρθρο 116 παρ. 8
«8. Οι υπηρεσίες των περιπτώσεων γ' έως ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) και (β) της ίδιας παραγράφου και άρθρου που ασκούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου που αφορούν σε οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, μεταφέρονται αυτοδικαίως στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων με την επιλογή και τοποθέτησή τους».
Ύστερα από τα ανωτέρω:
Οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες που υπάγονται εξ ολοκλήρου στον Υπηρεσιακό Γραμματέα είναι οι ακόλουθες:
1. Η Γενική Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρ. 9 του Π.Δ.18/18)
2. Η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρ. 16 του Π.Δ.18/18)
3. Η Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (άρ. 24 του Π.Δ.18/18)
4. Η Γενική Δ/νση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρ. 38 του Π.Δ.18/18)
5. Η Αυτοτελής Δ/νση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών & λοιπών θεμάτων (άρ. 54 του Π.Δ.18/18)
6. Το αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης & Δ/νσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρ. 55 του Π.Δ.18/18)
7. Η Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης (άρ. 45 του Π.Δ. 18/18)
Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4622/2019 της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης ασκείται μέσω του Υπηρεσιακού Γραμματέα.
8. Το τμήμα Γ' Προσωπικού & Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δ/νσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου Μάθησης και Νεολαίας (άρ. 68Α του ΠΔ.18/18)
9. Το τμήμα Β' Προσωπικού & Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου Μάθησης και Νεολαίας (άρ. 68Β του ΠΔ.18/18)
10. Το τμήμα Β' Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (άρ. 53 παρ. 5 του ΠΔ.18/18)
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Πίνακας αποδεκτών:
1. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Προϊσταμένη Γενικής Δ/νση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Προϊστάμενο Αυτοτελούς Δ/νσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών & λοιπών θεμάτων
6. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης & Δ/νσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
7. α. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης
β. Προϊστάμενο Δ/νσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
γ. Προϊσταμένη Δ/νσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
8. α. Προϊστάμενο Δ/νσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
β. Προϊσταμένη Τμήματος Γ' Προσωπικού & Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης
9. α. Προϊστάμενο Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης
β. Προϊσταμένη Τμήματος Β' Προσωπικού & Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης
10. α. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
β. Προϊσταμένη Τμήματος Β' Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(με την παράκληση για την άμεση ενημέρωση των υποκείμενων οργανικών μονάδων ή/και του προσωπικού τους)
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων