Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434
ΑΔΑ 99ΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ο.Π.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1313383
E-mail: grammateia@ypes.gov.gr
Αθήνα, 31 / 5 / 2023
ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet»
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διαδικασίας πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα και στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες έχει εκδοθεί η υπ.αρ.29810 ΕΞ2020 23/10/2020 (Β'/4798) Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας με τίτλο «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» με την οποία θεσπίστηκαν οι Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης. Επιπρόσθετα, με την υπ. αρ. 77/2018 Απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αποφάνθηκε ως προς τη νομιμότητα της υποχρεωτικής και διαρκούς χρήσης για υπηρεσιακό σκοπό των στοιχείων αυθεντικοποίησης που αποδίδονται σε φυσικά πρόσωπα για ιδιωτικό τους σκοπό, όπως είναι οι κωδικοί Taxisnet, και έκρινε ομόφωνα ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την οποία συνεπάγεται η υποχρεωτική χρήση των διαπιστευτηρίων για δύο κατηγορίες σκοπών που δεν είναι συμβατές, πλήττει το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και, ως εκ τούτου, έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (αρχή του σκοπού).
Ενόψει των ανωτέρω, ενημερώνουμε όλους τους χρήστες του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ότι ο τρόπος πρόσβασής τους στην εφαρμογή αλλάζει και εις το εξής θα πραγματοποιείται με τη χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.
Παρακαλούνται όλοι υπάλληλοι που δεν διαθέτουν Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης όπως προβούν στην έκδοση των προσωπικών τους κωδικών δημόσιας διοίκησης μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου, προκειμένου να διατηρήσουν την πρόσβαση τους στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses
Μεταβατικά και μέχρι την 30/9/2023 θα διατηρηθεί η πρόσβαση και με κωδικούς Taxisnet και με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας η πρόσβαση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Προσωπικού να ενημερώσουν τους υπαλλήλους του φορέα τους.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της εποπτείας τους.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους)
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)
4. Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού
5. Δια του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε όλες τις Δ/νσεις Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
7. Βουλή των Ελλήνων - Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστηρίξεως
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα,
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας ΠΣ Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης, Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
3. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
4. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
5. helpesk@ypes.gov.gr (για ανάρτηση στο www.apografi.gov.gr, στη διαδρομή Μητρώο, Θεσμικό Πλαίσιο/Εγκύκλιοι ως «21η Εγκύκλιος: Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet»).