Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.: 270568
ΑΔΑ 9ΟΞΧ46ΜΑΠΣ-ΑΔ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Ε. Βλαχογιάννη
Α. Κοσμέα
Α. Μηλιώνης
Τηλέφωνο :210 52 85 642, -615, -536
Αθήνα 31/05/2023
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Τηλέφωνο :210 52 85 581
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες του Πίνακα Α’
E mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Παράταση έως 30/06/2023 της προθεσμίας:
• υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α.
μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023, που αφορούν ασφάλιση ξεναγών και
• καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών»
Σχετ.: Η υπ'αρ 24/2023 Εγκύκλιος e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με την ανωτέρω Εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4997/2022 (Φ.Ε.Κ. 219 Α’), για την ασφαλιστική τακτοποίηση, από 01.01.2023, μέσω Α.Π.Δ. των ασκούντων το επάγγελμα του ξεναγού και παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.
Στην εν λόγω Εγκύκλιο καθορίστηκε ότι, η υποβολή των Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. (με χρήση μαγνητικού μέσου), που αφορούν ασφάλιση ξεναγών των μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 και η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν μέχρι 31.05.2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Προκειμένου να διευκολυνθούν περαιτέρω οι ενδιαφερόμενοι κατά την προσαρμογή τους στα δεδομένα που επιφέρει η νέα διαχείριση, επεκτείνεται μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2023, χωρίς την επιβολή αντίστοιχων κυρώσεων, η προθεσμία:
- υποβολής των Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 (01/2023, 02/2023, 03/2023 και 04/2023), που αφορούν ασφάλιση ξεναγών, με χρήση μαγνητικού μέσου, στην Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α., που υπάγεται η έδρα των εργοδοτών τους (ξεναγοί με παροχή εξαρτημένης εργασίας) ή η κατοικία τους (αυτοτελώς απασχολούμενοι ξεναγοί) και
- καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (01/2023, 02/2023, 03/2023 και 04/2023) με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).
Με ευθύνη των αρμόδιων προϊσταμένων, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Ασφάλισης - Εσόδων να λάβουν γνώση του παρόντος.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ