Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: οικ. 81856 ΕΞ 2023
ΑΔΑ 9ΛΒΡΗ-5ΡΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΛΚ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ σ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
01/06/2023
ΥΠΟΙΚ 26/05/2023
Αθήνα, 26 Μαΐου 2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
ΤΜΗΜΑ: Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Πετρακόπουλος, Μ. Κωνσταντίνης
Τηλέφωνο : 210 6987762, 766
ΘΕΜΑ: «Διάθεση σε παραγωγική λειτουργία λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ»
Σχετικά: α) Η υπ’ αριθ. 15953/9.2.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ: Β.674, ΑΔΑ: 9ΕΑ9Η-Τ90)
β) Η εγκύκλιος 66657 ΕΞ 2021/7.6.2021 «Κοινοποίηση διατάξεων υ.α. σχετικά με τη δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους και παροχή οδηγιών» (ΑΔΑ: 9Ο97Η-Ζ6Ι).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ. 1-2, του ν. 4638/2019 (Α.181), επιτρέπεται η εξόφληση τίτλου πληρωμής, που εκδίδεται για την πληρωμή δαπανών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με τη δημόσια κατάθεση του οφειλόμενου (καθαρού πληρωτέου) ποσού, στις περιπτώσεις διαπίστωσης έλλειψης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου και εφόσον αυτά απαιτούνται, ως δικαιολογητικά εξόφλησης, από τις κείμενες διατάξεις. Η δημόσια κατάθεση διενεργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ ή Ταμείο), με σύσταση γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του δικαιούχου, κατά τις ειδικές διατάξεις του Ταμείου.
Βάσει δε συνδυασμού των οριζόμενων με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 80 του ν. 4446/2016 (Α.240) και 3 της υπ’ αριθ. 15953/9.2.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4638/2019, για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (ΚΔ), η καταβολή του υπόψη χρηματικού ποσού πρέπει να διενεργείται με ηλεκτρονική εντολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί το ΤΠΔ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της ίδιας ως άνω απόφασης, αυτή ισχύει και εφαρμόζεται στους φορείς ΚΔ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων σχετικών προσαρμογών του ΟΠΣΔΠ.
Για τον σκοπό αυτό έχει προσαρμοστεί η Οθόνη (Πίνακας) των Στοιχείων Εξόφλησης του ΟΠΣΔΠ και είναι εφεξής δυνατή, μέσου του συστήματος αυτού, η μεταφορά των απαιτούμενων ποσών για την σύσταση γραμματίων παρακαταθήκης υπέρ δικαιούχων στον προαναφερόμενο ειδικό λογαριασμό (IBAN) του ΤΠΔ.
Για την εξόφληση των ΧΕ που αφορούν στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Περίπτωση 1η (έλλειψη ασφαλιστικής ενημερότητας):
Εάν για τον αρχικό δικαιούχο του ΧΕ ή και για κάποιον από τους λοιπούς λήπτες (εκδοχείς, κατασχέτες, κληρονόμους κλπ) αποβούν άκαρπες οι προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες αναζήτησης/έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
1. Στην Οθόνη Στοιχείων Εξόφλησης του ΧΕ επιλέγεται υποχρεωτικά - εκτός της προσυμπληρωμένης γραμμής «60. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» - η γραμμή «66. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», στην οποία το πεδίο του «ΑΦΜ» είναι ήδη συμπληρωμένο (ΑΦΜ 0090016565). Στο πεδίο ΙΒΑΝ συμπληρώνεται από τον υπάλληλο-χρήστη του ΟΠΣΔΠ (εισηγητής-λογιστής) της αρμόδιας για την εξόφληση ΧΕ οργανικής μονάδας του Φορέα ο κατάλληλος ΙΒΑΝ (βλ. τον παρακάτω πίνακα), κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο κατά περίπτωση κατάστημα του ΤΠΔ. .
Λογαριασμός (IBAN) Κεντρικής Υπηρεσίας:GR4709700014007002800000216
»»»»Πειραιά:GR6809700014007002800000226
»»»»Θεσσαλονίκης:GR1409700014007002800000228
»»»»Πάτρας:GR4109700014007002800000227
2. Στις δύο (2) προαναφερόμενες γραμμές της Οθόνης Στοιχείων Εξόφλησης, δηλαδή στις γραμμές «60.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» και «66.ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ»:
• στο πεδίο «Τελ. Ποσό» της γραμμής 60 συμπληρώνεται «0,00» (ευρώ) και στο πεδίο «Τελ. Ποσό» της γραμμής 66 συμπληρώνεται το καθαρό-πληρωτέο ποσό του ΧΕ,
• στο πεδίο «Δ.Έλ.TAXIS» επιλέγεται «2.Δεν απαιτείται έλεγχος»,
• στο πεδίο «Δ.Έλ.Ασφ.Ενημ.» επιλέγεται «3.Δεν απαιτείται έλεγχος»,
• στο πεδίο «Δ.Έλ.Κατ. Εκχωρ.» επιλέγεται «1.ΕΛΕΓΧΘ.-χωρίς Κατ./Εκ.» ή «3.Δεν απαιτείται έλεγχος».
Άρα στην περίπτωση έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας του αρχικού δικαιούχου του ΧΕ ή και κάποιου από τους λοιπούς λήπτες (εκδοχείς, κατασχέτες, κληρονόμους κλπ), δεν συμπληρώνεται καμία επιπλέον γραμμή πέραν των δύο ανωτέρω με κωδικούς 60 και 66, καθόσον οι αξιώσεις τρίτων σε βάρος του αρχικού δικαιούχου καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό δελτίο σύστασης παρακαταθήκης που υποβάλλεται στο ΤΠΔ, στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (κατασχετήρια, συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων κλπ).
3. Συνεχίζεται η διαδικασία, με την προώθηση της Οθόνης Στοιχείων Εξόφλησης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την εξόφληση ΧΕ οργανικής μονάδας του Φορέα, προκειμένου στη συνέχεια να δοθεί η εντολή στη Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά των ποσών και την πίστωση του IBAN του ΤΠΔ.
4. Ο Φορέας προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύσταση της παρακαταθήκης και την απόσβεση της σχετικής ενοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά.
Περίπτωση 2η (έλλειψη φορολογικής ενημερότητας):
Εάν τόσο ο αρχικός δικαιούχος όσο και τυχόν λοιποί λήπτες του προϊόντος του ΧΕ είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αλλά για κάποιον/κάποιους εξ αυτών, σύμφωνα με την απάντηση της ΑΑΔΕ μέσω της διεπαφής Taxis 7, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σχετικού φορολογικού ελέγχου (απαντήσεις της ΑΑΔΕ με κωδικούς «Ο.Χωρίς ενέργεια από ΔΟΥ» ή και «4.Δέσμευση Φορολογικής Ενημερότητας από τρίτο ή λόγω μη υποβολής δηλώσεων») και κατόπιν αποβούν άκαρπες οι προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για την άρση των αιτιών των υπόψη δεσμεύσεων (ενημέρωση δικαιούχων κλπ):
1. Ο χρήστης-υπάλληλος της αρμόδιας για την εξόφληση ΧΕ οργανικής μονάδας του Φορέα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την διαγραφή των γραμμών που αφορούν στους λοιπούς λήπτες, ώστε στην Οθόνη Στοιχείων Εξόφλησης να απομείνει μόνο η αρχική γραμμή « 60.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».
2. Στη συνέχεια δημιουργείται/προστίθεται από τον εν λόγω χρήστη η γραμμή «66.ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», συμπληρώνοντας το κατάλληλο ΙΒΑΝ του ΤΠΔ (βλ. βήμα 1. της 1ης περίπτωσης)
3. Ακολουθούνται τα υπ’ αριθ. 2., 3., και 4. βήματα της ανωτέρω 1ης περίπτωσης.
Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, η τελική εικόνα της Οθόνης Στοιχείων Εξόφλησης ενός ΧΕ μέσω σύστασης παρακαταθήκης πρέπει να είναι ανάλογη αυτής που ακολουθεί:
Επισημαίνεται ότι για τους φορείς της ΚΔ η πληρωμή των δικαιούχων με δημόσια κατάθεση του οφειλόμενου ποσού στο ΤΠΔ, μέσω των προαναφερόμενων διαδικασιών των περιπτώσεων 1 και 2, είναι προς το παρόν δυνατή μόνο μέσω μεταφοράς ποσού στο κατάλληλο κατά περίπτωση IBAN του ΤΠΔ και όχι με έκδοση επιταγής, δεδομένου ότι η τελευταία ενέργεια δεν υποστηρίζεται από το ΟΠΣΔΠ.
Τέλος, τονίζεται ότι οι οδηγίες του παρόντος θα εφαρμόζονται έως την ολοκλήρωση νέας σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ, δηλαδή έως την περαιτέρω ή ακόμα και
την πλήρη ενσωμάτωση, στο υπόψη Πληροφορικό Σύστημα, της διαδικασίας εξόφλησης ΧΕ μέσω σύστασης παρακαταθήκης στο ΤΠΔ.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Λάμπρος Λιόσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Οικονομικές Υπηρεσίες φορέων
της Κεντρικής Διοίκησης
(με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους)
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
Γραφείο Οικονομικών υποθέσεων
2. Προεδρία της Κυβέρνησης
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
3. Όλα τα Υπουργεία:
Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης
• Υπουργείο Οικονομικών
• Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
• Υπουργείο Εξωτερικών
• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
• Υπουργείο Υγείας
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
• Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Υπουργείο Δικαιοσύνης
• Υπουργείο Εσωτερικών
• Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
• Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
• Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Υπουργείο Τουρισμού
• Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Οικονομικού
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
5. Ανεξάρτητες Αρχές
Οικονομικές Υπηρεσίες
• Α.Α.Δ.Ε.
• ΑΣΕΠ
• Συνήγορος του Πολίτη
• Συνήγορος του Καταναλωτή
• Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα
• Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών
• Ρυθμιστική Αρχή Σιδηρόδρομων
• Εθνική Αρχή Διαφάνειας
• Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Ελεγκτικό Συνέδριο
Υπηρεσία Επιτρόπου
«Οικονομική Διαχείριση»
8. Όλες τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες
Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ)
στους νομούς και νομαρχίες
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Γρ. κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
2. Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντριας Θησαυροφυλακίου
& Δημοσιονομικών Κανόνων
2. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντή Δημοσιονομικών Ελέγχων
3. Δ/νση Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής
Δημοσιονομικών Κανόνων (3)