Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 181527
ΑΔΑ 6ΙΖ2465ΧΘΞ-2ΣΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2023
Βαθμός Προτ/τας:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο : 210 6508867
e-mail : g.patsiavos@yme.gov.gr
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την εκτέλεση σχολικών εκδρομών από Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό
Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με την δυνατότητα διενέργειας σχολικών εκδρομών από Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, διευκρινίζεται ότι οι σχολικές εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο:
1. με ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/77 (ΦΕΚ Α’ 284) ή
2. με ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ, ή ΔΕΑΣ ΚΩ ή ΔΕΣ «ΡΟΔΑ», σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 711/77 ή
3. με σχολικά λεωφορεία, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή της υπ. αριθμ. Δ.16900/2550/76 (ΦΕΚ Β’828) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Συνεπώς, τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Η2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), δεν δύνανται να συμμετέχουν στο έργο της εκτέλεσης σχολικών εκδρομών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΞΙΦΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
αποστολή μέσω e-mail kepik@astynomia.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών)
2. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποστολή μέσω e-mail contact@yna. gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών)
3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(α) Γεν. Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστολή μέσω e-mail genikidiefsp@minedu.gov.gr
(β) Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
αποστολή μέσω e-mail στο forsch@minedu.gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους)
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Τουρισμού, Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης (parthenis s@mintour.gr)
2. Πα.Σ.Ε.Ε.Μ.Ο, info@paseemo.gr (με την παράκληση ενημέρωσης των μελών του)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Μεταφορών
4. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών