Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 181807
ΑΔΑ ΨΕΜΛ465ΧΘΞ-ΦΚ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο : 210 650 8496
e-mail : g.patsiavos@yme.gov.gr
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2023
Βαθμός Προτ/τας:
Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα: Παροχή Πληροφόρησης περί θεμάτων μεταβίβασης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)-ΤΑΞΙ οχήματος.
Σχετ.: Τα από 10.3.2023 σχετικά ερωτήματα επί του εν θέματι αντικειμένου.
Αναφορικά με θέματα μεταβίβασης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)-ΤΑΞΙ οχήματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α’ 59): «Με μονομερή δήλωση του πωλητή του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα, ότι ο αγοραστής παραβίασε την κατατεθειμένη σύμβαση μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας θέτει προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών προς τον αγοραστή, η οποία του κοινοποιείται με απόδειξη, για να προσκομίσει απόδειξη ή δήλωση πλήρους εξόφλησης του συνολικού τιμήματος που προβλέπεται στη σύμβαση μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα, με βέβαιη χρονολογία και γνησιότητα υπογραφής του πωλητή του οχήματος. Εφόσον δεν προσκομισθεί η παραπάνω απόδειξη ή δήλωση από τον αγοραστή, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στη μεταβίβαση του οχήματος μετά του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας αυτού στο όνομα του πωλητή, καθόσον μετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας έχει χαθεί κάθε δικαίωμα του αγοραστή επί του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. όχημα. Η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ενημερώνει εγγράφως την οικεία Δ.Ο.Υ. του αγοραστή και του πωλητή για την ανωτέρω διοικητική πράξη μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήματος».
Επιπλέον, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου του νόμου, «στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 όπου ο πωλητής δεν είναι κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της κυριότητας Ε.Δ.Χ. οχημάτων, δικαιούχος κατοχής άδειας κυκλοφορίας τέτοιας κατηγορίας οχήματος τότε εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται η παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», καταχωρείται η σχετική μεταβολή στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος και η άδεια μαζί με τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας κρατούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», δικαιούται να προβεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της άδειας σε μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. οχήματος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις κατοχής και εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. οχήματος με την υποβολή της προβλεπόμενης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.»
Σχετικές διευκρινίσεις δόθηκαν και με την υπ αρ. πρωτ. οικ. Α 21774/950/26.03.2019 εγκύκλιο με θέμα: “Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4599/2019 (ΦΕΚ Α' 40) για θέματα λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, εκτέλεσης Δημοτικής Συγκοινωνίας και διαγραφής ανεξόφλητων προστίμων στις αστικές συγκοινωνίες” και ΑΔΑ: 6ΜΒ3465ΧΘΞ-3Ρ4.
Ως εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι η διοικητική πράξη μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. οχήματος στον πωλητή, σε περίπτωση που ο αγοραστής παραβίασε την κατατεθειμένη σύμβαση μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήματος, συντελείται ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψης της αρχικής σύμβασης μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. οχήματος. Αφορά δηλαδή κάθε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης τέτοιου είδους συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος της διάταξης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ι. ΞΙΦΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας
(με την παράκληση ενημέρωσης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των Π.Ε. της Επικράτειας)
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφ. Υπουργού Υπ. & Με.
- Γραφ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
- Γραφ. Γεν. Δ/ντή Μεταφορών
- Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών