Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 184306/2023
ΑΔΑ ΨΖ49465ΧΘΞ-ΑΞΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ.: 15669 Παπάγου
Πληροφορίες: Αναστ. Κουμούτσος Άγγ. Χατζηαθανασίου Αργ. Βερόγκος
Τηλ.: 210 650 8638
e-mail: a.koumoutsos@yme.gov.gr
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ
Παπάγου, 01/06/2023
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση παραρτημάτων της υπό στοιχεία οικ.54795/2971/20 κοινής υπουργικής απόφασης λόγω τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με αυτή και χορήγηση διευκρινίσεων επί της εφαρμογής της.
ΣΧΕΤ.: α) Η υπό στοιχεία οικ.54795/2971/20 κ.υ.α. (Β' 5946): «Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018».
β) Η υπό στοιχεία 2805/2021 υ.α. (Β' 99): «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο», όπως τροποποιήθηκε με την 292015/2021 υ.α. (Β' 4966) και ισχύει.
γ) Η υπ’ αριθμ. οικ.50775/2744/2020 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΔ7Ζ465ΧΘΞ-2ΞΡ) με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/683».
δ) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 αναφορικά με την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/683 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
στ) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2144 αναφορικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και την κατάργηση των λοιπών κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
ζ) Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/535 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ενιαίες διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση τύπου οχημάτων και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά κατασκευής και τη γενική τους ασφάλεια.
η) Ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1362 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς τις επιδόσεις των βαρέων ρυμουλκουμένων όσον αφορά την επίδρασή τους στις εκπομπές CO2, την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ενέργειας και την αυτονομία μηδενικών εκπομπών των μηχανοκίνητων οχημάτων.
θ) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως ισχύει.
Η παρούσα εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, προβαίνοντας σε επικαιροποίηση των Παραρτημάτων της, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις, ενώ παρέχονται διευκρινίσεις που αφορούν τη συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και επί τεχνικών όρων και ζητημάτων για την ομοιόμορφη χρήση και αντιμετώπισή τους.
ΜΕΡΟΣ Α: Επικαιροποίηση παραρτημάτων της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
1. Επικαιροποίηση πίνακα κανονιστικών πράξεων σημείων ελέγχου.
Μετά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2236, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση των πινάκων του ΜΕΡΟΥΣ Ι, Παραρτήματος ΙΙ του (δ) σχετικού κανονισμούκαι η εναρμόνισή τους με εκείνη του Παραρτήματος ΙΙ του (στ) σχετικού κανονισμού σύμφωνα με το περιλαμβανόμενο σε αυτό χρονοδιάγραμμα. Τα σημεία ελέγχου ομαδοποιούνται βάσει των κάτωθι απαιτήσεων:
Α) Συστήματα συγκράτησης, δοκιμές σύγκρουσης, ακεραιότητα του συστήματος καυσίμου και ηλεκτρική ασφάλεια υψηλής τάσης.
Β) Ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, όραση και ορατότητα.
Γ) Πλαίσιο οχήματος, πέδηση, ελαστικά και διεύθυνση.
Δ) Όργανα επί του οχήματος, ηλεκτρικό σύστημα, φωτισμός οχήματος και προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.
Ε) Συμπεριφορά συστήματος και οδηγού· και
ΣΤ) Γενική κατασκευή και χαρακτηριστικά οχήματος.
Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2022/2236 η νέα μορφή εφαρμόζεται από τις 6 Δεκεμβρίου 2022 για νέες εγκρίσεις τύπου (νέοι τύποι) και από τις 6 Δεκεμβρίου 2024 για υφιστάμενες εγκρίσεις και σε κάθε περίπτωση οι μεμονωμένες εγκρίσεις των ολοκληρωμένων οχημάτων θα ακολουθούν την μορφή του βασικού οχήματος.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας περιλαμβάνεται επικαιροποιημένος πίνακας σημείων ελέγχου του Παραρτήματος VIII Τμήμα 2 της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, με την προσθήκη περίπτωσης Β, προς χρήση οσάκις καθίσταται απαραίτητο.
2. Αρχική αίτηση (Παράρτημα ΙΧ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης).
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο σχέδιο αιτήσεως του Παραρτήματος ΙΧ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, δεξιά του τετραγωνιδίου της επιλογής «μεικτής», προστίθεται νέο τετραγωνίδιο για την επιλογή «πολλαπλών σταδίων». Υπενθυμίζουμε ότι το μεσοδιάστημα από την υποβολή της έως την υποβολή του θεωρημένου Πακέτου Πληροφοριών να μην υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες.
3. Έντυπο για συμπλήρωση στοιχείων άδειας κυκλοφορίας (Παράρτημα Χ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης).
• Καταχώρηση τιμών μεγεθών ΦΠR & ΦΠρ.
Δεδομένου ότι τα μεγέθη ΦΠR/ΦΠρ είναι διοικητικά οριζόμενες τιμές, οι οποίες δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του (δ) σχετικού κανονισμού και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, από τούδε και στο εξής, παύει η υποχρέωση της συμπλήρωσης, από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες, του πεδίου (18) των στοιχείων άδειας κυκλοφορίας της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το Παράρτημα Χ αυτής, όπου πλέον το σχετικό πεδίο διαγράφεται (18). Η συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου θα γίνεται κατά τη διοικητική διαδικασία της ταξινόμησης του οχήματος, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
• Μετά την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΚ) 1999/37 σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων από την Οδηγία (ΕΕ) 2022/362 απαιτείται επικαιροποίηση του πεδίου (V.7).
• Συμπλήρωση πεδίου (S.1) στοιχείων άδειας κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με τις παρ. 2.1.1. & 2.1.6. Παράρτημα Ι του (δ) σχετικού κανονισμού, στον αριθμό των θέσεων καθημένων περιλαμβάνονται τα καθίσματα που σχεδιάζονται για χρήση όταν το όχημα κινείται επί της οδού, και η/οι επιφάνεια/ες που προορίζεται/ονται να είναι κατειλημμένη/ες από αναπηρική/ές πολυθρόνα/ες. Παράλληλα, σύμφωνα με την υποσημείωση (115) του Παραρτήματος Ι του (ε) σχετικού κανονισμού, στα Δελτία Πληροφοριών για τις επιμέρους (μεμονωμένες) εθνικές εγκρίσεις (πίνακας Τμήματος 3 Παραρτήματος VIII της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης):
- στο πεδίο 42 καταχωρείται ο αριθμός θέσεων καθημένων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) εξαιρουμένων του αριθμού των καθισμάτων που προορίζονται για χρήση μόνο όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση και του αριθμού των θέσεων αναπηρικού αμαξιδίου,
- στο πεδίο 42.1 καταχωρείται ο αριθμός των καθισμάτων που προορίζονται για χρήση μόνο όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση, ενώ
- στο πεδίο 42.3 καταχωρείται ο αριθμός των θέσεων αναπηρικών αμαξιδίων.
Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, το πεδίο (S.1) της άδειας κυκλοφορίας ισούται με το άθροισμα των πεδίων 42 και 42.3 (οσάκις προβλέπονται θέσεις αναπηρικών αμαξιδίων σε οχήματα κατ. Μ, Ν1).
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας περιλαμβάνεται επικαιροποιημένο το Παράρτημα Χ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
4. Επικαιροποίηση εντύπων του Πακέτου Πληροφοριών.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2022/195, (ΕΕ) 2022/799, (ΕΕ) 2022/1177 και (ΕΕ) 2022/1362 επέρχονται τροποποιήσεις στον (ε) σχετικό εκτελεστικό κανονισμό και κατ' επέκταση στα κάτωθι έντυπα που περιλαμβάνει:
• Δελτίο Πληροφοριών για μεμονωμένες εθνικές εγκρίσεις (Παράρτημα III - Υπόδειγμα Ε).
• Δελτίο Πληροφοριών για εγκρίσεις τύπου (Παράρτημα Ι & ΙΙ).
• Σχέδιο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC - Παράρτημα VIII)
καθώς και στις επεξηγηματικές σημειώσεις που τα υποστηρίζουν (Παράρτημα Ι).
ΜΕΡΟΣ Β: Επικαιροποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικών εγκρίσεων.
1. Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας περιλαμβάνεται επικαιροποίηση του Παραρτήματος V της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, που αφορά τις «Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών».
2. Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής επιμέρους έγκρισης.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας περιλαμβάνεται επικαιροποίηση του Παραρτήματος VI της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, που αφορά τις «Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικής επιμέρους έγκρισης».
ΜΕΡΟΣ Γ: Θέματα εφαρμογής των διατάξεων της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
1. Πληρότητα φακέλου.
Οι φάκελοι που υποβάλλονται από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες, οφείλουν να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης (δηλαδή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης βασικού οχήματος (εν προκειμένω για ολοκληρωμένο όχημα), παράβολο, ηλεκτρονικά αρχεία κ.α.) για να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των αιτημάτων. Επίσης πρέπει να υποβάλλονται και τα συμπληρωματικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση του αρχείου λογιστικών φύλλων (τύπου excel) της παρ. 7 του Παραρτήματος II της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία δεν δύναται να εξαχθούν από άλλα δικαιολογητικά του φακέλου όπως το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την έγκριση τύπου του βασικού οχήματος, καθώς και στοιχείων που τα εξαιρούν από απαίτηση εφαρμοζόμενων κανονιστικών πράξεων. Τέλος, στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή αιτήματος τέλους σειράς, πρέπει στα δικαιολογητικά του φακέλου να συνυποβάλλεται εκτός του αιτήματος και το πιστοποιητικό τελωνείου του βασικού οχήματος.
2. Διαδικασίες εγκρίσεων & χρήση κατάλληλης φόρμας Δελτίου Πληροφοριών.
Το έντυπο του Δελτίου Πληροφοριών υπόδειγμα του οποίου δίνεται στο παράρτημα ΙΙ του (ε) σχετικού κανονισμού πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εγκρίσεις τύπου ημιτελών ή πλήρων οχημάτων σε διαδοχικά στάδια. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία έγκρισης τύπου σε διαδοχικά στάδια συνίσταται στη συλλογή βήμα προς βήμα ολόκληρης της σειράς πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ ή πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΟΗΕ και ότι τα πρακτικά/εκθέσεις ελέγχων δεν ταυτίζονται με τα πιστοποιητικά.
Για όλες τις άλλες εγκρίσεις τύπου, δηλαδή με τη διαδικασία ενός σταδίου, μεικτή και πολλαπλών σταδίων θα χρησιμοποιείται το έντυπο του Δελτίου Πληροφοριών υπόδειγμα του οποίου δίνεται στο παράρτημα Ι του (ε) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του Δελτίου Πληροφοριών του Παραρτήματος Ι του (ε) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:
• Στο Δελτίο Πληροφοριών αναγράφεται ότι είναι σύμφωνο με το «Παράτημα Ι του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/683», προς αποφυγή σύγχυσης.
• Το Δελτίο Πληροφοριών θα χωρίζεται σε τρία μέρη, όπως αυτό του Παραρτήματος ΙΙ του (ε) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού.
• Θα συμπληρώνονται κατ' ελάχιστον τα πεδία του Μέρους Ι του Δελτίου Πληροφοριών του Παραρτήματος ΙΙ, προσαυξημένα με τα αντίστοιχα πεδία του Παραρτήματος Ι του (ε) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού, μέσω του κοινού συστήματος αρίθμησης, που αφορούν συστήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από πιστοποιητικό (ΕΕ) ή (ΗΕ) και για τα οποία εκδίδεται έκθεση ελέγχου.
• Θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πίνακες του Μέρους ΙΙ & ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του (ε) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού καθώς και ένας πίνακας για την παρακολούθηση των τροποποιήσεων και την αιτιολόγηση τους σε περιπτώσεις επέκτασης/αναθεώρησης/διόρθωσης και ένας κατάλογος με τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που οφείλει να περιλαμβάνει ο φάκελος πληροφοριών.
3. Επικαιροποίηση φόρμας καταχώρησης στοιχείων στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων (Τ.Α.Ο.).
Παρακαλούμε για την παρακολούθηση της επικαιροποίησης των μορφότυπων των ηλεκτρονικών αρχείων λογιστικών φύλλων τύπου excel (παρ. 7 του Παραρτήματος ΙΙ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης). Πρόσφατα επικαιροποιήθηκαν τα της κατηγορίας Ο, θα ολοκληρωθούν με αυτά των κατηγοριών Μ2, Μ3.
4. Έλεγχος διαστάσεων:
α/ Μήκος επιφάνειας φόρτωσης.
Στην περίπτωση που το μήκος επιφάνειας φόρτωσης, όπως ορίζεται στην παρ. 1.31 Τμήμα Α, Μέρος 2 Παράρτημα ΧΙΙΙ του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού και καταχωρείται στο πεδίο 2.4.2.1.1. του Δελτίου Πληροφοριών για εγκρίσεις τύπου και στο πεδίο 11. του Δελτίου Πληροφοριών για μεμονωμένες εγκρίσεις, υπολείπεται του μήκους του αμαξώματος, όπως αυτό καταχωρείται στο πεδίο (25) των στοιχείων άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να στοιχειοθετείται επιμελώς παρέχοντας και τα απαραίτητα στοιχεία φωτογραφικής τεκμηρίωσης, ότι η διαφορά τους αντιστοιχεί σε τμήμα του αμαξώματος που δεν δύναται να φορτωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να παρέχεται και η σχετική θέση του μήκους επιφάνειας φόρτωσης ως προς το αμάξωμα, η οποία θα καταχωρείται ως παρατήρηση στο Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων (ΤΑΟ).
β/ Διαστάσεις οχήματος.
Τυχόν διατάξεις και εξοπλισμός που τοποθετείται από τον αιτούντα κατασκευαστή του παρόντος σταδίου θα πρέπει να καταχωρούνται στο τεχνικό σχέδιο του οχήματος, να διαστασιολογούνται ως προς την κύρια διάσταση ενδιαφέροντος και να περιγράφονται και εφόσον εμπίπτουν στο Τμήμα ΣΤ του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού και καλύπτουν τις απαιτούμενες ανά περίπτωση προϋποθέσεις, να μην λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των απώτατων διαστάσεων, όπως ήδη ισχύει για τις υδραυλικές πόρτες (Εγκύκλιος 15536/961/2006), ειδάλλως εφόσον δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, η προεξοχή θα πρέπει υποχρεωτικά να προσμετρείται στην κύρια διάσταση.
Ειδικότερα, προκειμένου για αεροδυναμική διάταξη ή εξοπλισμό, η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει εάν εμπίπτει ή μη στο Τμήμα ΣΤ του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού και σε θετική περίπτωση να αναζητά την έγκριση τύπου της συγκεκριμένης χωριστής τεχνικής μονάδας, του αύξοντος αριθμού της οποίας θα προτάσσεται:
το σύμβολο: «96/53/EC ARTICLE 9A COMPLIANT» ή
το σύμβολο: «96/53/EC ARTICLE 8B COMPLIANT», ανάλογα αν αφορά το θάλαμο οδήγησης ή το πίσω μέρος του οχήματος, αντίστοιχα προβαίνοντας σε όλους του ελέγχους που προβλέπονται από το Παράρτημα ΧΙΙΙ του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού7.
γ/Διαστάσεις ανοιχτού αμαξώματος οχημάτων κατ. Ν & Ο.
Ως διαστάσεις αμάξης νοούνται οι εξωτερικές διαστάσεις του χώρου φόρτωσης και συνεπώς στο ύψος αμαξώματος θα λαμβάνεται και το ύψος των σταθερών παραπετιών, δοκών ή αψίδων, εξαιρουμένης της μετώπης.
5. Έλεγχος μαζών:
α/ Αντιμετώπιση της μέγιστης τεχνικά αποδεκτής μάζας στο σημείο ζεύξης κατά τον έλεγχο επιπτώσεων φορτίου στους άξονες φορτηγού.
Στην περίπτωση φορτηγού (κωδικός αμαξώματος: BA) με επίπεδο χώρο φόρτωσης, εξοπλισμένου με μηχανική ζεύξη, στο πλαίσιο της διαδικασίας εντοπισμού της δυσμενέστερης περίπτωσης (worst-case configuration) θα πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον δύο (2) διαδικασίες υπολογισμού, για ανεξάρτητη (solo) κυκλοφορία και σε συνδυασμό, αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση, η τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα στο σημείο ζεύξης θα πρέπει να θεωρείται ομοιόμορφα κατανεμημένη στο χώρο φόρτωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος.
β/ Καταχώρηση στοιχείων έλξης και ζεύξης.
Στις περιπτώσεις μεμονωμένων εθνικών εγκρίσεων ολοκληρωμένων οχημάτων κατ. Μ & Ν, όπου σύμφωνα με το Παράρτημα Χ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο με τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει, ανά περίπτωση:
i. Εφόσον στο Πινακίδιο του κατασκευαστή τελικού σταδίου έχει καταχωρηθεί ένδειξη: MC = «0»:
- Είτε γιατί στο πινακίδιο του κατασκευαστή του βασικού οχήματος έχει καταχωρηθεί ένδειξη: ΜC = «0».
- Είτε γιατί μετά την ολοκλήρωση του οχήματος φορτίζεται οριακά κάποιος άξονας και δεν δύναται το όχημα να παραλάβει το κατακόρυφο φορτίο της ζεύξης,
και συνεπώς δεν επιτρέπεται να ζευτεί στο όχημα ρυμουλκούμενο (παρ. 4.2 Παράρτημα ΙΧ του (δ) σχετικού κανονισμού),
να μην καταχωρείται στα στοιχεία άδειας κυκλοφορίας η τιμή στο πεδίο (F.3), ενώ στα πεδία (O.1) & (O.2) καταχωρούνται οι τιμές του βασικού οχήματος, εφόσον υφίστανται.
ii. Εφόσον στο Πινακίδιο του κατασκευαστή τελικού σταδίου έχει καταχωρηθεί τιμή: ΜC > 0
- και δεν φέρει διάταξη ζεύξης να μην καταχωρείται στα στοιχεία άδειας κυκλοφορίας η τιμή στο πεδίο (F.3), ενώ στα πεδία (O.1) & (O.2) καταχωρούνται οι τιμές του βασικού οχήματος, εφόσον υφίστανται
- και φέρει διάταξη ζεύξης καταχωρούνται οι τιμές στα πεδία (F.3), (O.1) & (O.2) των στοιχείων άδειας κυκλοφορίας.
Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία του Δελτίου Πληροφοριών.
Τα ανωτέρω κωδικοποιούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας.
γ/ Πραγματική μάζα οχήματος.
Στις περιπτώσεις των μεμονωμένων εγκρίσεων, δεν μπορεί παρά η πραγματική μάζα και η μάζα σε τάξη πορείας του οχήματος, όπως ορίζονται στις παρ. 1.5 & 1.3 αντίστοιχα Τμήμα Α, Μέρος 2 Παράρτημα ΧΙΙΙ του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού, να ταυτίζονται, ακριβώς επειδή το όχημα είναι συγκεκριμένο και συνεπώς είναι ήδη γνωστός ο προαιρετικός εξοπλισμός του κατασκευαστή που φέρει. Ως εκ τούτου, η τιμή που καταχωρείται στο πεδίο (G) των στοιχείων άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτή του πεδίου 13.2. του Δελτίου Πληροφοριών.
δ/ Χώροι φόρτωσης.
Τυχόν ειδικοί χώροι π.χ. τύπου μπαγκαζιέρας οροφής πάνω από την καμπίνα οχημάτων κατ. Ν1 & Ν2, μόνιμου χαρακτήρα, που προορίζονται για φόρτωση και τοποθετούνται από τον αιτούντα κατασκευαστή του παρόντος σταδίου, θα πρέπει να καταχωρούνται στο Δελτίο Πληροφοριών και να συνυπολογίζονται στον έλεγχο της κατανομής φορτίου στους άξονες (Μέρος 2 Παράρτημα ΧΙΙΙ του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού). Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγχεται από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες εάν πληρούνται τυχόν όρια ή προδιαγραφές (π.χ. βάρους, διαστάσεων, τοποθέτησης κ.α.) που έχει θέσει ο κατασκευαστής του βασικού οχήματος, (εν προκειμένου για ολοκληρωμένο όχημα) και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών να καταχωρούνται στην έκθεση ελέγχου.
Παρομοίως, στα οχήματα Μ2 & Μ3 ο χώρος των αποσκευών θα πρέπει να δηλώνεται από τον κατασκευαστή και η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των αποσκευών να συνυπολογίζεται στον έλεγχο της κατανομής φορτίου στους άξονες (Τμήμα Γ, Μέρος 2 Παράρτημα ΧΙΙΙ του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού). Εάν σε όχημα αυτής της κατηγορίας δεν υπάρχει πρόβλεψη μεταφοράς αποσκευών, στο αντίστοιχο πεδίο του ως άνω ελέγχου θα πρέπει να καταχωρείται η τιμή μηδέν (0).
6. Τύποι αμαξώματος - συμπληρωματικά ψηφία:
α/ Ανοιχτά αμαξώματα.
Ανοιχτά αμαξώματα μη ανατρεπόμενα κατατάσσονται στο είδος αμαξώματος (συμπληρωματικό ψηφίο) με κωδικό 02 του Προσαρτήματος 2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του (δ) σχετικού κανονισμού, ανεξαρτήτως εάν το πλευρικό μέρος είναι κινούμενο ή σταθερό.
β/ Κωδικός είδους αμαξώματος (συμπληρωματικό ψηφίο) με α/α 32: Κάλυμμα κινητού πλευρικού μέρους. Πρόκειται για νέο κωδικό είδους αμαξώματος του Προσαρτήματος 2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του (δ) σχετικού κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει που αφορά σε αμάξωμα που συνδυάζει αυτό με πλευρικά πετάσματα (06) και κινητό πλευρικό μέρος (02).
7. Θέση/-εις καθημένων σχεδιασμένη/-ες προς χρήση μόνον εφόσον το όχημα είναι στάσιμο.
• Σύμφωνα με την παρ. 2.2.1 Παράρτημα Ι του (δ) σχετικού κανονισμού, οι ως άνω θέσεις θα επισημαίνονται σαφώς στους χρήστες είτε μέσω εικονογράμματος είτε μέσω σήματος με κατάλληλο κείμενο.
• Σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις (83) & (115) του Παραρτήματος Ι του (ε) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού, οι εν λόγω θέσεις δεν προσμετρούνται στον αριθμό των θέσεων καθημένων του οχήματος, ενώ σύμφωνα με την από 29/05/2022 απάντηση του «Forum for the Exchange of Information on Enforcement of the EU legislation on the approval and market surveillance of motor vehicles» σε σχετικό ερώτημα της Εγκριτικής Αρχής της Γαλλίας, δεν δύναται ο αριθμός των ζωνών ασφαλείας να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων καθημένων. Από το συνδυασμό των ανωτέρω στοιχείων, προκύπτει ότι θέση/-εις καθημένων σχεδιασμένη/-ες προς χρήση μόνον εφόσον το όχημα είναι στάσιμο δεν θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ζώνη ασφαλείας. Ως εκ τούτου, από τούδε και στο εξής, εφόσον το όχημα φέρει θέση/-εις καθημένων σχεδιασμένη/-ες προς χρήση μόνον εφόσον το όχημα είναι στάσιμο, αυτές θα πρέπει αφενός να καταχωρούνται στο πεδίο 42.1. του Δελτίου Πληροφοριών μεμονωμένης εθνικής έγκρισης (ή στο πεδίο 52. των παρατηρήσεων εφόσον δεν διατίθεται το πεδίο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος) και στο πεδίο 9.10.3.2. του Δελτίου Πληροφορικών για εγκρίσεις τύπου και αφετέρου η ειδική σήμανση των εν λόγω θέσεων και η απουσία ζώνης/-ών ασφαλείας που να την/τις εξυπηρετεί/-ούν να αποτελούν στοιχεία της φωτογραφικής τεκμηρίωσης της έκθεσης ελέγχου.
8. Ακτίνα κύλισης τροχού.
Εφόσον δεν παρέχεται σχετική τιμή από τον κατασκευαστή των ελαστικών, η συμπλήρωση των πεδίων 6.6.2.1. και 6.6.2.2. του Δελτίου Πληροφοριών εγκρίσεων τύπου ιδιαιτέρως για οχήματα κατ. Ο, δύναται να γίνεται με βάση την προσέγγιση του Προσαρτήματος 9 Παράρτημα 19 του Κανονισμού 13R11/13, σύμφωνα με την οποία:
rd « 0,485-Do
όπου:
Do: η ονομαστική ακτίνα του τροχού, όπως προκύπτει με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ελαστικού.
Π.χ. για ελαστικό 155R13 (παράληψη καταχώρησης σειράς ισοδυναμεί με 80):
Do 2·|0,5·Ι3·25,4·(80 Ι00)·Ι55] 578,2mm και rd«0,485^578,2«280,4mm.
9. Πληροφορίες που αναγράφονται στο πεδίο 52.Παρατηρήσεις του Δελτίου Πληροφοριών.
α/ Οχήματα με βοηθητικό γερανό.
Στις περιπτώσεις μεμονωμένων εθνικών εγκρίσεων φορτηγών ή ημιρυμουλκουμένων εξοπλισμένων με γερανό, προκειμένου ο γερανός να θεωρείται βοηθητικός εξοπλισμός και κατ' επέκταση να μην επηρεάζει τον κωδικό του είδους του αμαξώματος του φορτηγού, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 4 της υπό στοιχεία ΒΙ/37499/3Ι03/08 υ.α. (Β' Ι405). Ως εκ τούτου, από τούδε και στο εξής, οσάκις τοποθετείται σε φορτηγό ή ημιρυμουλκούμενο γερανός ως βοηθητικός εξοπλισμός, στο πεδίο 52. του Δελτίου Πληροφοριών θα πρέπει να καταχωρείται η παρατήρηση / δήλωση:
«Φέρει γερανό που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 4 της ΥΑ Β1/37499/3103/08»
καθώς και τα στοιχεία του πινακιδίου του κατασκευαστή του γερανού.
β/ Οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων.
Σε περιπτώσεις εγκρίσεων οχημάτων με κωδικό είδους αμαξώματος: 13, τα οποία δεν φέρουν ειδικό εξοπλισμό, υπάρχει περιορισμός στο χρόνο ταξιδίου με φορτίο αναλόγως με το είδος των μεταφερόμενων ζώων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Κεφ. V του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις, από τούδε και στο εξής, στο πεδίο 9.1 ή 9.2 του Δελτίου Πληροφοριών για εγκρίσεις τύπου ή στο πεδίο 52. του Δελτίου Πληροφοριών για μεμονωμένες εγκρίσεις καθώς και στην περιγραφή των εργασιών ολοκλήρωσης της αρχικής αίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) θα πρέπει να προστίθεται η παρατήρηση / δήλωση:
«Χωρίς ειδικό εξοπλισμό, του Παραρτήματος Ι Κεφ. V του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, όπως ισχύει». Οχήματα που φέρουν τον ως άνω εξοπλισμό κατατάσσονται στα οχήματα ειδικού σκοπού.
γ/ Βυτιοφόρα.
Τα βυτιοφόρα οχήματα (κωδικοί είδους αμαξώματος: 11 & 12) διέπονται από τις διατάξεις της υπό στοιχεία 42578/3114/2005 υ.α. (Β' 1242) και ως εκ τούτου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τουλάχιστον στις διαδικασίες των εθνικών εγκρίσεων. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι εφόσον η χωρητικότητα του βυτίου είναι μεγαλύτερη των 7,5m3 και ο μέγιστος βαθμός πλήρωσής του < 80%, θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει διαμερίσματα στεγανά ή με πλάκες υπερχείλισης (αντιπαφλαστικές πλάκες) χωρητικότητας κάθε διαμερίσματος <7,5m3, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν έχει νόμιμο έρεισμα για τις ανάγκες ταξινόμησης στη χώρα, ο επικείμενος έλεγχος ως προς το σκέλος των μαζών και διαστάσεων.
Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις, από τούδε και στο εξής, στο πεδίο 9.1 ή 9.2 του Δελτίου Πληροφοριών για εγκρίσεις τύπου ή στο πεδίο 52. του Δελτίου Πληροφοριών για μεμονωμένες εγκρίσεις, θα πρέπει να προστίθεται η παρατήρηση / δήλωση:
«Φέρει (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) διαμερίσματα στεγανά / διαμερισματοποίηση με πλάκες υπερχείλισης (αντιπαφλαστικές πλάκες) χωρητικότητας κάθε προκύπτοντος διαμερίσματος <7,5m3.»
Ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες εθνικές εγκρίσεις, στο Πακέτο Πληροφοριών των οποίων περιλαμβάνονται στοιχεία άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο της μάζας σε τάξη πορείας.
δ/ Ενδείξεις διάβρωσης / φθοράς επί αμαξώματος ελεγχόμενου οχήματος.
Σύμφωνα με τον (δ) σχετικό κανονισμό, ένα μη ταξινομημένο όχημα θεωρείται κατά τεκμήριο ως καινούριο και κατ’ επέκταση δεν αναμένονται αντίστοιχα ευρήματα. Παρά ταύτα, εφόσον κατά τον έλεγχο οχήματος για τις ανάγκες της διαδικασίας εγκρίσεως παρεμπιπτόντως διαπιστωθούν μακροσκοπικά σχετικές αστοχίες, θα πρέπει να αποκατασταθούν από τον κατασκευαστή.
10. Έλεγχος συστημάτων που υπόκεινται στον (ζ) σχετικό εκτελεστικό κανονισμό.
Από την 06-07-2022, οι έλεγχοι των εν λόγω συστημάτων στο πλαίσιο έγκρισης νέου τύπου οχημάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του. Ειδικότερα παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων εξαιρέσεων:
• Εξακολουθούν οι επεκτάσεις εγκρίσεων τύπου οχημάτων εκδοθείσες πριν την 06/07/2022.
• Από το συνδυασμό του άρθρου 12 παρ. 5 του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού και της παρ. 3.2
του Παραρτήματος ΙΧ του (δ) σχετικού κανονισμού, σε περιπτώσεις ολοκληρωμένων οχημάτων των οποίων η έγκριση τύπου του βασικού οχήματος έχει εκδοθεί πριν την 06-07-2022, εξακολουθεί η δυνατότητα νέων εγκρίσεων τύπου, σύμφωνα με τους όρους του Καν. (ΕΚ) 78/2009, του Καν. (ΕΚ) 79/2009 ή του Καν. (ΕΚ) 661/2009 και τα μέτρα εφαρμογής τους, που ισχύουν κατά περίπτωση για το βασικό όχημα, όσον αφορά το αντικείμενο που καλύπτεται στα παραρτήματα II έως XIV του (ζ) εκτελεστικού κανονισμού.
• Σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες εθνικές εγκρίσεις πλήρων οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού, η ημερομηνία για την υποχρεωτική εφαρμογή του τελευταίου, όσον αφορά το ψηφίο ελέγχου του αναγνωριστικού αριθμού οχήματος καθώς και το χώρο τοποθέτησης και στερέωσης των εμπρόσθιων πινακίδων κυκλοφορίας παρατείνεται έως την 06/07/2026, όπου ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχετικού περιορισμού ταξινόμησης.
• Σε ό,τι αφορά τις εθνικές εγκρίσεις τύπου μικρής σειράς πλήρων οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 14 του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού, η ημερομηνία για την υποχρεωτική εφαρμογή του τελευταίου όσον αφορά το αντικείμενο που καλύπτεται στα παραρτήματα IV έως XIV αυτού, προκύπτει η 06/07/2022, για τους νέους τύπους οχημάτων.
Η καταχώρηση του (ζ) σχετικού εκτελεστικού κανονισμού:
• Στα σημεία ελέγχου ανά σύστημα των εκθέσεων ελέγχου καθώς και
• Στα σχετικά κελιά του αρχείου λογιστικών φύλλων (τύπου excel) της παρ. 7 του Παραρτήματος ΙΙ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αναφορά στον α/α του Παραρτήματος που αφορά το εκάστοτε σύστημα: 2021/535/[α/α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ].
Π.χ. για το σημείο ελέγχου 48Α «Μάζες & διαστάσεις»: 2021/535/ΧΙΙΙ
11. Εκπομπές CO2 & κατανάλωση καυσίμου.
Σύμφωνα με τους (η) και (θ) σχετικούς κανονισμούς, οχήματα των κάτωθι κατηγοριών:
• Κατ. Ο3 & Ο4 και Μ>8000kg, με έως 3 άξονες και κωδικό είδους αμαξώματος 03, 04, 05, 06, 32 και
• Κατ. Μ3 και Μ>7500kg (βαρέα λεωφορεία, πλήρη και ολοκληρωμένα, εξαιρουμένων των M3G & ειδ.
σκοπού),
με έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση, οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με κρυπτογραφικό κλειδί φακέλου αρχείων κατασκευαστή και πληροφοριών πελάτη, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό θα γίνεται χρήση κατάλληλης έκδοσης του εργαλείου προσομοίωσης (VECTO) που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία.
12. Καταργούμενες εγκύκλιοι.
Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η (γ) σχετική εγκύκλιος.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών
Ιωάννης Ξιφαράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
1. Ιδ. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
2. Γεν. Δ/νση Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
3. Γεν. Δ/νση Μεταφορών
4. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
5. Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31)
6. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32)
Περιφέρειες της Χώρας
Α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.goy.gr, texarchou@pamth.gov.gr)
2. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr, kpetridou@pkm.gov.gr, s.toutounopoulou@pkm.gov.gr, metaforon@pieria.pkm.gov.gr)
3. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr, v.chatziapostolou@pdm.goy.gr)
4. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: s.drougkas@php.gov. gr)
5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
6. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd metaforon@pin.gov.gr, gdel@pin.gov.gr, kskordilis@gmail.com)
7. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.metep@pde.gov.gr, i.megas@pde.gov.gr, jmegkas@gmail.com)
8. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pste.gov.gr, d.rittas@fth.pste.gov.gr)
9. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
10. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
11. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
12. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gendief@cycl.pnai.goy.gr, eymorfia.aristeidoy@,cycl.pnai.gov.gr)
13. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mraptaki@crete .gov.gr)
Β. Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών
1. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43 Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ9), site-support@yme.gov.gr (με την παράκληση για την ανάρτηση της εν λόγω απόφασης στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek)
Τεχνικές Υπηρεσίες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.54795/2971/20 κ.υ.α. κατά α/β σειρά:
2. DEKRA Testing and Certification s.r.I. δια της εκπροσώπου της NEW AGE BUSINESS CONSULTANTS MON. Ε.Π.Ε., Μαζαράκη 8 & Εθν. Αντιστάσεως, Τ.Κ. 17237 Δάφνη, Αθήνα, emmanuel.darkadakis@dekra.com
3. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Μ. Μερκούρη 76, Τ.Κ. 17342, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, c.spiliotopoulos@mirtec.gr
4. MOBICERT Ε.Π.Ε., Αγίου Δημητρίου 41, Τ.Κ. 18546 Πειραιάς, mobicert.llc@gmail.com
5. Τϋν Austria Hellas, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 429, Τ.Κ. 15343 Αθήνα, Ioannis.Sotirhos@tuv.at
6. Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλαισίων & Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων (ΣΚΠΑΑ), Λεωφόρος Αθηνών 71, Τ.Κ. 10173 Αθήνα (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περίπτωση Α6
Το Παράρτημα VIII Τμήμα 2 της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «
Πίνακας Σημείων Ελέγχου
Περίπτωση Α6
α/αΑντικείμενοΚανονιστική πράξηΌπως τροποποιήθηκε από *Αριθμός πιστοποιητικού ή πρακτικού δοκιμής **Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού ή πρακτικού δοκιμήςΕφαρμόζεται στις παραλλαγές / εκδόσεις
1ΗχοστάθμηΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014
2Εκπομπές (Euro 5 και 6) από ελαφρά εμπορικά οχήματα/πρόσβαση σε πληροφορίεςΚανονισμός (ΕΚ) 715/2007
3AΠρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων)Κανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 34
3BΟπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και η εγκατάστασή τους· οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 58
4AΧώρος τοποθέτησης και στερέωσης της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίαςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 1003/2010
5AΣύστημα διεύθυνσηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 79
6AΠρόσβαση στο όχημα και ικανότητα ελιγμών [βαθμίδες, βατήρες (μαρσπιέ) και χειρολαβές]Κανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 130/2012
6BΚλειδαριές θυρών και εξαρτήματα συγκράτησης θυρώνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 11
7AΌργανα ηχητικής προειδοποίησης και ηχητικά σήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 28
8AΣυσκευές έμμεσης όρασης και εγκατάστασή τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 46
9AΣύστημα πέδησης οχημάτων και ρυμου λκού μενωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 13
9BΣυστήματα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 13-Η
10AΗλεκτρομαγνητική συμβατότηταΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 10
12AΣτοιχεία εσωτερικής διαρρύθμισηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 21
13AΠροστασία μηχανοκίνητων οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη χρήσηΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 18
13BΠροστασία μηχανοκίνητων οχημάτων από μη εξουσιοδοτημένη χρήσηΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 116
14AΠροστασία του οδηγού από την κρούση έναντι του μηχανισμού διεύθυνσης σε περίπτωση σύγκρουσηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 12
15AΚαθίσματα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγματα κεφαλήςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
6 Σε περίπτωση που ο έλεγχος του βασικού οχήματος έχει γίνει βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144, θα καταχωρείται αυτός στη θέση του Κανονισμού (ΕΚ) 661/2009 στον παρόντα πίνακα.
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 17
15BΚαθίσματα μεγάλων επιβατικών οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 80
16AΕξωτερικές προεξοχέςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 26
17AΠρόσβαση στο όχημα και ευχέρεια ελιγμώνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 130/2012
17BΕξοπλισμός ταχυμέτρου, περιλαμβανομένης και της εγκατάστασής τουΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 39
18AΠροβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα του κατασκευαστή και αναγνωριστικός αριθμός οχήματοςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 19/2011
19AΑγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήματα αγκυρώσεων ISOFIX και αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIXΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 14
20AΕγκατάσταση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα οχήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 48
21AΔιατάξεις αντανάκλασης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 3
22AΠρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί θέσης, φανοί πέδησης και φανοί όγκου για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 7
22BΦανοί πορείας ημέρας για μηχανοκίνητα οχήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 87
22CΦανοί πλευρικής σήμανσης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 91
23AΔείκτες κατεύθυνσης για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 6
24AΦωτισμός οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 4
25AΠροβολείς σφραγισμένης δέσμης αλογόνων (ΣΔΑ) μηχανοκινήτων οχημάτων που εκπέμπουν ασύμμετρη δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και τις δύοΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 31
25BΛαμπτήρες πυράκτωσης για χρήση σε εγκεκριμένες μονάδες λαμπτήρων μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 37
25CΠροβολείς μηχανοκίνητων οχημάτων εξοπλισμένοι με φωτεινές πηγές εκκένωσης αερίουΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 98
25DΦωτεινές πηγές εκκένωσης αερίου για χρήση σε εγκεκριμένες μονάδες λαμπτήρων εκκένωσης αερίου μηχανοκίνητων οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 99
25EΠροβολείς μηχανοκίνητων οχημάτων που εκπέμπουν ασυμμετρική δέσμη διασταύρωσης ή δέσμη πορείας ή και τις δύο συγχρόνως και είναι εξοπλισμένοι με λαμπτήρες πυράκτωσης ή/και δομοστοιχεία LEDΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 112
25FΠροσαρμοζόμενα συστήματα εμπρόσθιου φωτισμού (ΣΕΦ) για μηχανοκίνητα οχήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 123
26AΕμπρόσθιοι λαμπτήρες ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 19
27AΣύστημα ρυμούλκησηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 1005/2010
28AΟπίσθιοι φανοί ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 38
29AΦανοί οπισθοπορείας για οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τουςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 23
30AΦανοί στάθμευσης για μηχανοκίνητα οχήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 77
31AΖώνες ασφαλείας, συστήματα συγκράτησης, συστήματα συγκράτησης παιδιών και συστήματα συγκράτησης παιδιών IsofixΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 16
32AΠρόσθιο οπτικό πεδίοΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 125
33AΘέση και αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτώνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 121
34AΣυστήματα αποπάγωσης/αποθάμβωσης ανεμοθώρακαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 672/2010
35AΣυστήματα υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεμοθώρακαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 1008/2010
36AΣυστήματα θέρμανσηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 122
37AΠροστατευτικά τροχώνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 1009/2010
38AΥποστηρίγματα κεφαλής (προσκέφαλα) ενσωματωμένα ή μη ενσωματωμένα στα καθίσματα οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 25
41AΕκπομπές (Euro VI) βαρέων εμπορικών οχημάτων/πρόσβαση σε πληροφορίεςΚανονισμός (ΕΚ) 595/2009
42AΠλευρική προστασία των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 73
43AΣυστήματα της εκτόξευσης νερούΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 109/2011
44AΜάζες και διαστάσειςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 1230/2012
45AΥλικά υαλοπινάκων ασφαλείας και εγκατάστασή τους σε οχήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 43
46AΕγκατάσταση ελαστικώνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 458/2011
46BΠνευστά ελαστικά για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορία C1)Κανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 30
46CΠνευστά ελαστικά για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορίες C2 και C3)Κανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 54
46DΕκπομπές ήχου κύλισης, πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και αντίσταση κύλησης ελαστικών (Κατηγορίες C1, C2 και C3)Κανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 117
46EΕφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης, ελαστικά/σύστημα τύπου run-flat και σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικώνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 64
47AΠεριορισμός ταχύτητας οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 89
48AΜάζες και διαστάσειςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 1230/2012
49AΕμπορικά οχήματα όσον αφορά τις εξωτερικές προεξοχές τους προσθίως του οπίσθιου φατνώματος του θαλάμου οδήγησης αυτώνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 61
50AΣτοιχεία μηχανικής ζεύξης συνδυασμών οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 55
50BΣυσκευή κλειστής ζεύξης (CCD)· εγκατάσταση εγκεκριμένου τύπου CCDΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 102
51AΣυμπεριφορά κατά την καύση υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εσωτερικού ορισμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 118
52AΟχήματα M2 και M3Κανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 107
52BΑντοχή της υπερκατασκευής μεγάλων επιβατηγών οχημάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 66
53AΠροστασία επιβατών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 94
54AΠροστασία επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 95
56AΟχήματα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτωνΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 105
57AΠρόσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και εγκατάστασή τους· πρόσθια προστασία έναντι ενσφήνωσηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 93
58Προστασία πεζώνΚανονισμός (ΕΚ) 78/2009
59Δυνατότητα ανακύκλωσηςΟδηγία 2005/64/ΕΚ
61Συστή ματα κλιματισμούΟδηγία 2006/40/ΕΚ
62Σύστη μα υδρογόνουΚανονισμός (ΕΚ) 79/2009
63Γενική ασφάλειαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
64Δείκτες αλλαγής ταχύτηταςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 65/2012
65Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκηςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 347/2012
66Συστήμα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίαςΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός (ΕΕ) 351/2012
67Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία για υγραέριο (LPG) και εγκατάστασή τους σε μηχανοκίνητα οχήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 67
68Συστήματα συναγερμού οχημάτων (ΣΣΟ)Κανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 97
69Ηλεκτρική ασφάλειαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 100
70Ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (ΠΦΑ) και εγκατάστασή τους σε μηχανοκίνητα οχήματαΚανονισμός (ΕΚ) 661/2009
Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ 110
71Αντοχή θαλάμουΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 Κανονισμός του ΟΗΕ αριθ. 29
72Σύστημα eCallΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/758
Περίπτωση Β
ΣτοιχείοΑντικείμενοΚανονιστική πράξηΌπως τροποποιήθηκε από *Αριθμός του
πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή της έκθεσης δοκιμής
Ηερομ. έκδοσηςΠαραλλαγή/-ές/ έκδοση/-εις
ΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
A1Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθμισηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 21
A2Καθίσματα και υποστηρίγματα κεφαλήςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 17
A3Καθίσματα λεωφορείωνΚαν. (ΗΕ) αριθ. 80
A4Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείαςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 14
A5Ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 16
A6Διατάξεις υπενθύμισης χρήσης ζώνης ασφαλείαςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 16
A7Συστήματα διαχωρισμούΚαν. (ΗΕ) αριθ. 126
A8Αγκυρώσεις για συστήματα συγκράτησης παιδιώνΚαν. (ΗΕ) αριθ. 145
A9Συστήματα συγκράτησης παιδιών (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 44
A10Ενισχυμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 129
A11Πρόσθια προστασία έναντι ενσφήνωσηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 93
A12Οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 58
A13Πλευρική προστασίαΚαν. (ΗΕ) αριθ. 73
A14Ασφάλεια δεξαμενής καυσίμου (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 34
A15Ασφάλεια υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 67
A16Ασφάλεια πεπιεσμένου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 110
A17Ασφάλεια υδρογόνου (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 134
A18Καταλληλότητα υλικών συστήματος υδρογόνου (ΕΑΝ)Κανονισμός (ΕΕ) 2021/535/XIV
A19Ηλεκτρική ασφάλεια σε χρήση (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 100
A20Πλαγιομετωπική πρόσκρουσηΚαν. (ΗΕ) αριθ. 94
A21Μετωπική πρόσκρουση πλήρους πλάτουςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 137
A22Προστατευτική διάταξη συστήματος διεύθυνσηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 12
A23Ανταλλακτικό σύστημα αερόσακουΚαν. (ΗΕ) αριθ. 114
A24Πρόσκρουση θαλάμου οδήγησηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 29
A25Πλευρική πρόσκρουσηΚαν. (ΗΕ) αριθ. 95
A26Πλευρική πρόσκρουση σε στύλοΚαν. (ΗΕ) αριθ. 135
A27Οπίσθια πρόσκρουσηΚαν. (ΗΕ) αριθ. 153
A28Συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112Καν. (ΕΕ) 2015/758
ΒΕΥΑΛΩΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ
B1Προστασία ποδιών και κεφαλής πεζώνΚαν. (ΗΕ) αριθ. 127
B2Διευρυμένη περιοχή πρόσκρουσης της κεφαλής για πεζούς και ποδηλάτεςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 127
B3Σύστημα μετωπικής προστασίαςΚαν. (ΕΕ) 2021/535XII
B4Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης για προπορευόμενους πεζούς και ποδηλάτεςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 152
B5Προειδοποίηση σύγκρουσης με πεζούς και ποδηλάτεςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 159
B6Σύστημα ενημέρωσης «τυφλού σημείου»Καν. (ΗΕ) αριθ. 151
B7Ανίχνευση οπισθοπορείαςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 158
B8Πρόσθιο οπτικό πεδίοΚαν. (ΗΕ) αριθ. 125
B9Άμεση όραση βαρέων οχημάτων
B10Υαλοπίνακες ασφαλείαςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 43
B11Αποπάγωση/αποθάμβωσηΚαν. (ΕΕ) 2021/535VI
B12Εκτοξευτήρας/υαλοκαθαριστήραςΚαν. (ΕΕ) 2021/535/IV
B13Συσκευές έμμεσης όρασηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 46
B14Συστήματα ακουστικής προειδοποίησης οχήματοςΚαν. (ΕΕ) αριθ. 540/2014
ΓΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΔΗΣΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Γ1Σύστημα διεύθυνσηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 79
Γ2Προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίαςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 130
Γ3Παραμονή στη λωρίδα κυκλοφορίας έκτακτης ανάγκηςΚαν. (ΕΕ) 2021/646
Γ4ΠέδησηΚαν. (ΗΕ) αριθ. 13
Καν. (ηε) αριθ. 13-Η
Γ5Ανταλλακτικά μέρη πέδησηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 90
Γ6Υποβοήθηση πέδησηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 139
Γ7Έλεγχος ευστάθειαςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 13
Καν. (ΗΕ) αριθ. 140
Γ8Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης σε βαρέα οχήματαΚαν. (ΗΕ) αριθ. 131
Γ9Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης σε ελαφρά οχήματαΚαν. (ΗΕ) αριθ. 152
Γ10Ασφάλεια ελαστικών και περιβαλλοντική επίδοσηΚαν. (ΗΕ) αριθ. 30
Καν. (ΗΕ) αριθ. 54
Καν. (ηε) αριθ. 117
Γ11Εφεδρικοί τροχοί και συστήματα run-flat (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 64
Γ12Αναγομωμένα ελαστικάΚαν. (ΗΕ) αριθ. 108
Καν. (ΗΕ) αριθ. 109
Γ13Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για ελαφρά οχήματαΚαν. (ΗΕ) αριθ. 141
Γ14Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για βαρέα οχήματαΚαν. (ΗΕ) αριθ. 141
Γ15Εγκατάσταση ελαστικούΚαν. (ΗΕ) αριθ. 142
Γ16Ανταλλακτικοί τροχοίΚαν. (ΗΕ) αριθ. 124
ΔΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ
Δ1Ηχητική προειδοποίησηΚαν. (ΗΕ) αριθ. 28
Δ2Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)Καν. (ΗΕ) αριθ. 10
Δ3Προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, συστήματα ακινητοποίησης και συναγερμούΚαν. (ΗΕ) αριθ. 18
Καν. (ΗΕ) αριθ. 97
Καν. (ΗΕ) αριθ. 116
Καν. (ΗΕ) αριθ. 161
Καν. (ΗΕ) αριθ. 162
Καν. (ΗΕ) αριθ. 163
Δ4Προστασία των οχημάτων από επιθέσεις στον κυβερνοχώροΚαν. (ΗΕ) αριθ. 155
Δ5ΤαχύμετροΚαν. (ΗΕ) αριθ. 39
Δ6ΧιλιομετρητήςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 39
Δ7Συσκευές περιορισμού της ταχύτηταςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 89
Δ8Ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτηταςΚατ’ εξουσιοδότηση Καν.
(ΕΕ) 2021/1958
Δ9Αναγνώριση των χειριστηρίων, των ενδεικτικών λυχνιών και των δεικτώνΚαν. (ΗΕ) αριθ. 121
Δ10Συστήματα θέρμανσηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 122
Δ11Διατάξεις φωτεινής σηματοδότησηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 4
Καν. (ΗΕ) αριθ. 6
Καν. (ΗΕ) αριθ. 7
Καν. (ΗΕ) αριθ. 19
Καν. (ΗΕ) αριθ. 23
Καν. (ΗΕ) αριθ. 38
Καν. (ηε) αριθ. 77
Καν. (ΗΕ) αριθ. 87
Καν. (ΗΕ) αριθ. 91
Καν. (ΗΕ) αριθ. 148
Δ12Διατάξεις οδικού φωτισμούΚαν. (ΗΕ) αριθ. 31
Καν. (ΗΕ) αριθ. 98
Καν. (ΗΕ) αριθ. 112
Καν. (ΗΕ) αριθ. 119
Καν. (ΗΕ) αριθ. 123
Καν. (ΗΕ) αριθ. 149
Δ13Διατάξεις αντανάκλασηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 3
Καν. (ΗΕ) αριθ. 104
Καν. (ΗΕ) αριθ. 150
Δ14Φωτεινές πηγέςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 37
Καν. (ΗΕ) αριθ. 99
Καν. (ΗΕ) αριθ. 128
Δ15Εγκατάσταση διατάξεων φωτεινής σηματοδότησης, οδικού φωτισμού και αντανάκλασηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 48
Δ16Σήμα επείγουσας στάθμευσηςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 48
Δ17Καθαριστήρες προβολέων (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 45
Δ18Δείκτης αλλαγής ταχύτηταςΚαν. (ΕΕ) 2021/535/IX
ΕΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ
E1Εγκατάσταση συστήματος για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματοςΚατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2021/1243
E2Ειδοποίηση σχετικά με την υπνηλία και προσοχή του οδηγούΚατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2021/1341
E3Προηγμένη ειδοποίηση διακοπής της προσοχής του οδηγού
E4Σύστημα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του οδηγού (σε περίπτωση αυτοματοποιημένων οχημάτων)Καν. (ΗΕ) αριθ. 157
E5Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντοςΚατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2022/545
Καν. (ΗΕ) αριθ. 160
E6Σύστημα αντικατάστασης του ελέγχου του οδηγού (σε περίπτωση αυτοματοποιημένων οχημάτων)Καν. (ΗΕ) αριθ. 157
E7Συστήματα που παρέχουν στο όχημα ενημέρωση για την κατάσταση του οχήματος και τον περιβάλλοντα χώρο (σε περίπτωση αυτοματοποιημένων οχημάτων)Καν. (ΗΕ) αριθ. 157
E8Φάλαγγες (ΕΑΝ)
E9Συστήματα που παρέχουν ενημέρωση ασφάλειας σε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου (σε περίπτωση αυτοματοποιημένων οχημάτων)
ΣΤΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΣΤ1Θέση της πινακίδας κυκλοφορίαςΚαν. (ΕΕ) 2021/535/III
ΣΤ2ΟπισθοπορείαΚαν. (ΕΕ) 2021/535/XI
ΣΤ3Μάνδαλα και γιγγλυμοί θυρώνΚαν. (ΗΕ) αριθ. 11
ΣΤ4Βαθμίδες θύρας εισόδου, χειρολαβές και βατήρεςΚαν. (ΕΕ) 2021/535/X
ΣΤ5Εξωτερικές προεξοχέςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 26
ΣΤ6Εξωτερικές προεξοχές των θαλάμων οδήγησης επαγγελματικών οχημάτωνΚαν. (ΗΕ) αριθ. 61
ΣΤ7Προβλεπόμενη από τον νόμο πινακίδα και αναγνωριστικός αριθμός οχήματοςΚαν. (ΕΕ) 2021/535/II
ΣΤ8Συστήματα ρυμούλκησηςΚαν. (ΕΕ) 2021/535/VII
ΣΤ9Προστατευτικά τροχώνΚαν. (ΕΕ) 2021/535/V
ΣΤ10Συστήματα αποτροπής της εκτόξευσης νερούΚαν. (ΕΕ) 2021/535/VIII
ΣΤ11Μάζα και διαστάσειςΚαν. (ΕΕ) 2021/535/XIII
ΣΤ12Μηχανικές ζεύξειςΚαν. (ΗΕ) αριθ. 55
Καν. (ΗΕ) αριθ. 102
ΣΤ13Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΑΝ)Καν. (ΗΕ) αριθ. 105
ΣΤ14Γενική κατασκευή λεωφορείωνΚαν. (ΗΕ) αριθ. 107
ΣΤ15Αντοχή υπερκατασκευής λεωφορείουΚ αν. (ΗΕ) αριθ. 66
ΣΤ16Αναφλεξιμότητα στα λεωφορείαΚαν. (ΗΕ) αριθ. 118
ΖΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ζ1ΗχοστάθμηΚαν. (ΕΕ) αριθ. 540/2014
Ζ2Εκπομπές αγωγού εξαγωγής του οχήματος στο εργαστήριοΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Ζ2αΠροσδιορισμός των ειδικών εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος και της διάταξης για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ηλεκτρικής ενέργειας επί του οχήματοςΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Ζ3Εκπομπές αγωγού εξαγωγής κινητήρα στο εργαστήριοΚαν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ3αΠροσδιορισμός των ειδικών εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου του οχήματοςΚαν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ3βΠροσδιορισμός των ειδικών επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης του ρυμουλκούμενουΚαν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ4Εκπομπές αγωγού εξαγωγής στον δρόμοΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Καν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ5Ανθεκτικότητα εκπομπών αγωγού εξαγωγήςΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Καν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ6Εκπομπές στροφαλοθαλάμουΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Καν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ7Εκπομπές εξαερουμένων καυσίμωνΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Ζ8Εκπομπές αγωγού εξαγωγής σε χαμηλή θερμοκρασία στο εργαστήριοΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Ζ9Ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσηςΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Καν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ10Απουσία συστήματος αναστολήςΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Καν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ11Βοηθητικές στρατηγικές ελέγχου εκπομπώνΚαν (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Καν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ12Προστασία από την παραποίησηΚαν. (ΕΚ) αριθ. 715/2007
Καν. (ΕΚ) αριθ. 595/2009
Ζ13Δυνατότητα ανακύκλωσηςΟδηγία 2005/64/ΕΚ
Ζ14Συστήματα κλιματισμούΟδηγία 2006/40/ΕΚ
ΗΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
H1Πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD του οχήματος και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματοςΚαν. (ΕΕ) 2018/858, άρθρα 61 έως 66 και παράρτημα X.
H2Επικαιροποίηση λογισμικούΚαν. (ΕΕ) 2018/858, παράρτημα IV
Καν. (ΗΕ) αριθ. 156
1. Στη στήλη «Όπως τροποποιήθηκε από» αναγράφεται ο αριθμός της κανονιστικής πράξης που τροποποιεί την βασική που πληροί το όχημα (είτε υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό είτε πρακτικό δοκιμών από Τεχνική Υπηρεσία κράτους μέλους της ΕΕ όπου αυτό, σύμφωνα με τις εναλλακτικές απαιτήσεις επαρκεί).
2. Στην στήλη «Αρ. Πιστοποιητικού ή πρακτικού δοκιμής» αναγράφεται ένα από τα παρακάτω:
i. ο αριθμός του πιστοποιητικού σύμφωνα με τη σχετική οδηγία ΕΕ ή τον κανονισμό UNECE,
ii. ο αριθμός του πρακτικού δοκιμών που πραγματοποιήθηκε από Τεχνική Υπηρεσία που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό σε κράτος μέλος της ΕΕ,
iii. παραπομπή στο σχετικό σημείο του πρακτικού επιθεώρησης / ελέγχου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις εναλλακτικές απαιτήσεις,
iv. η ένδειξη Δ/Ε αν δεν εφαρμόζεται η οδηγία στο συγκεκριμένο όχημα.
Σε περίπτωση που οι εναλλακτικές απαιτήσεις προϋποθέτουν ύπαρξη πιστοποιητικών και έλεγχο, γίνεται μόνο παραπομπή στο σχετικό σημείο του πρακτικού επιθεώρησης / ελέγχου, όπου και γίνεται αναλυτική αναφορά των αριθμών πιστοποιητικών.
Επίσης μπορεί να αναγραφούν παρατηρήσεις (π.χ. το λόγο που το όχημα εξαιρείται από την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας).
Η επιλογή της περίπτωσης Α ή Β εξαρτάται από τον αντίστοιχο πίνακα του βασικού οχήματος και τις ημερομηνίες εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 2018/858
»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Το Παράρτημα ΙΧ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «
Παράρτημα ΙΧ
Υπόδειγμα αίτησης που υποβάλλεται στην αρχή έγκρισης για την έναρξη διαδικασίας έγκρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1. του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
Επωνυμία αιτούντος:
Διεύθυνση (πλήρης):
Τηλέφωνο:| e-mail: |
Είδος έγκρισης:
(επιλέγεται ένα από τα παρακάτω)
□ Επιμέρους εθνική έγκριση οχήματος
□ Επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ
□ Έγκριση τύπου εθνικής μικρής σειράς
□ Έγκριση τύπου ΕΕ μικρής σειράς
□ Έγκριση τύπου ΕΕ
□ Άλλο: ____________________________
(επιλέγεται ένα από τα παρακάτω)
□ Αρχική
□ Επέκταση/Αναθεώρηση/Τροποποίηση/Συμπλήρωση/Διόρθωση
□ Άλλο: ____________________________
(επιλέγεται ένα από τα παρακάτω)
□ Σε ένα στάδιο □ Σε διαδοχικά στάδια □ Μεικτή □ Σε πολλαπλά στάδια
(Στην περίπτωση μεικτής έγκρισης τύπου να αναφερθούν οι εφαρμοστές κανονιστικές πράξεις του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 για τις οποίες προσκομίζονται πλήρη πιστοποιητικά έγκρισης τύπου)
Επίπεδο ολοκλήρωσης του οχήματος:
□ Πλήρες □ Ολοκληρωμένο □ Ημιτελές
Μόνον για ολοκληρωμένα οχήματα, σύντομη περιγραφή των εργασιών ολοκλήρωσης: __________________________
Κατηγορία οχήματος:
□ Μ1□ Ν1□ Ο1Μόνον για οχήματα ειδικού σκοπού:
□ Μ2□ Ν2□ Ο2Περιγραφή: ___________________________
□ Μ3□ Ν3□ Ο3Κωδικός: ___________________________
□ Ο4
Στοιχεία οχήματος:
Τύπος:Εμπορική ονομασία:
Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου:
Εργοστάσιο κατασκευής ολοκληρωμένου/πλήρους οχήματος:
Αριθμός πλαισίου (στην περίπτωση επιμέρους έγκρισης):
Παρατηρήσεις:
Στοιχεία επιθεώρησης*:
Τοποθεσία διεξαγωγής επιθεώρησης:______________________________________________________________________
Ημερομηνία διεξαγωγής επιθεώρησης:____________________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο επιθεωρητή:
*Συμπληρώνεται όταν η αίτηση υποβάλλεται από την Τεχνική Υπηρεσία
»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Το Παράρτημα Χ της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «
Παράρτημα Χ
1. Έντυπο για συμπλήρωση στοιχείων άδειας κυκλοφορίας
(B)1 (4) 1(H
(D.1)(54
(D.3)(6)
(D.2)Τύπος:(F.1)
Παραλλαγή:(F.2)
Έκδοση:(F.3)
(E)(G)
(J)(7)(8)
(K)(L)
(P.1)(10)(P.2)(P.4)
(P.3)(9)
(P.5)(T
(M)1-2: 2-3:3-4:4-5 :(W)
(Q)(R)(11)
(O.1 )(O.2)(S.1)(S.2)
(U.1)(U.3)(U.2)(V.7)
(V.9)(V.6)
(12)(13)ΑΝΟΙΚΤΟ / ΚΛΕΙΣΤΟ(14)
(15)(16)
(17)1°ς άξ.Η «λ (18)
2ος άξ.(19)
3ος άξ.(2°)
4ος άξ.
άξ.(22)
ν23)(24)
(25)ΜχΠχΥ:
(2/)
*Μετατρόχιο 1ος άξ.
**Μετατρόχιο 2ος άξ.
***Μάζα σε τάξη πορείας του βασικού οχήματος
2. Επεξήγηση στοιχείων του ανωτέρω εντύπου:
1999/37Παρ.νΐΙΙ
Tμ. 3
D.10.1Μάρκα
D.20.2Τύπος
- Παραλλαγή (εφόσον υπάρχει)
- Έκδοση (εφόσον υπάρχει)
D.30.2.1Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες)
E0.10Αριθμός αναγνώρισης οχήματος
FΜάζα:
F.116.1Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα
F.217.1Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα εμφόρτου του οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης
F.317.4Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα εμφόρτου του συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης
G13Μάζα του οχήματος σε κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1
J0.4Κατηγορία του οχήματος
L1Αριθμός αξόνων
M4, 4.1Μεταξόνιο (mm)
OΜέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα:
O.118(1)Με συστήματα πέδησης (σε Kg)
O.218.4Χωρίς συστήματα πέδησης (σε Kg)
PΚινητήρας:
P.125Κυλινδρισμός (σε cm3)
P.227Μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (σε KW)
P.323, 26Τύπος καυσίμου ή πηγή ενέργειας
P.427Ονομαστική ταχύτητα της P.2
P.521Αριθμός αναγνώρισης του κινητήρα
R40Χρώμα του οχήματος (Αναφέρετε μόνο το βασικό ή τα βασικά χρώματα: λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, βιολετί, μπλε, πράσινο, γκρι, καφέ ή μαύρο).
SΑριθμός θέσεων:
S.142 + 42.3Αριθμός θέσεων για καθισμένους, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού
S.243Αριθμός θέσεων για όρθιους (ενδεχομένως)
UΣτάθμη θορύβου
U.146Εν στάση (σε >dB(A))
U.246Ταχύτητα του κινητήρα της U.1 (σε min-1)
U.346Εν κινήσει (σε >dB(A))
VΚαυσαέρια:
V.648.1Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για ντίζελ (σε m-1)
V.7(5)49.1/4
49.5
CO2 (σε g/km) [συνδυασμένος κύκλος (combined) / σταθμισμένη τιμή του συνδυασμένου κύκλου (weighted combined) εφόσον πρόκειται για υβριδικό -ηλεκτρικό όχημα εξωτερικής φόρτισης (OVC)]
ειδικές εκπομπές CO2 όταν αναφέρονται στη θέση 49.5 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που ορίζεται στο προσάρτημα του παραρτήματος VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/683 της Επιτροπής ή στη θέση 49.5 του πιστοποιητικού επιμέρους έγκρισης οχήματος που ορίζεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού,
V.948' Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ
WΧωρητικότητα δεξαμενής(-ών)
12Οδηγία πέδησης
14Οπίσθιος πρόβολος (σε mm) (3)
1538, 39Τύπος αμάξης
161Τροχοί (αριθμός)
1735Ελαστικά
2511Διαστάσεις αμάξης Μήκος Χ Πλάτος Χ Ύψος (σε mm)
*4.2.Μετατρόχιο 1ου άξονα (2)
**4.2.Μετατρόχιο 2ου άξονα (2)
***^—Μάζα σε τάξη πορείας του βασικού οχήματος (λαμβάνεται από το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του βασικού οχήματος)(4)
(1) Ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, χρησιμοποιείται μία από τις τιμές 18.1, 18.2, 18.3.
(2) Συμπληρώνεται μόνο για τα οχήματα κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2.
(3) Δεν συμπληρώνεται για οχήματα κατηγοριών L και Μ1.
(4) Συμπληρώνεται μόνο για τα ολοκληρωμένα οχήματα κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2.
(5) Στα ολοκληρωμένα συμπληρώνεται όταν διαφοροποιείται ή λείπει η σχετική καταχώρηση από το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του βασικού οχήματος.
3. Για το κάθε στοιχείο του ανωτέρω πίνακα, στην πρώτη στήλη αναφέρεται ο κωδικός του σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΥΑ Α-33824/2683 (Β’ 1514/04) και ισχύει, και στη δεύτερη στήλη αναφέρεται ο κωδικός του, όπως προκύπτει από τον πίνακα του Τμήματος 3 του παραρτήματος VIII της παρούσας απόφασης.
4. Η Τεχνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την ορθή δήλωση των παραπάνω. Για ολοκληρωμένα οχήματα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να έχουν επαληθευθεί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC) του βασικού οχήματος.
»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Το Παράρτημα V της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «
Παράρτημα V
Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών
Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών που έγινε με την υπ’ αρίθμ. οικ. 21013/2066/6-7-2011 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τροποποιήθηκε με τις 28631/3029/13, 18438/1253/14 και 20688/1386/14.
Η ανωτέρω τροποποιείται ως εξής:
Πίνακας 1, 2 και 3.
Θέμα /ΑπαιτήσειςΕξαιρέσεις /ΤροποποιήσειςΣυνθήκες δοκιμής /Προκύπτουσα Τεκμηρίωση
ΙΟ.Πινακίδες (προβλεπόμενες από το νόμο)
2021/535/ΙΙ
Διαστασιολογικός και
μακροσκοπικός έλεγχος.
Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
απαιτούμενης κανονιστικής πράξης.
Οι απαιτήσεις για το ψηφίο ελέγχου του
αναγνωριστικού αριθμού οχήματος, εφαρμόζονται από τις 7 Ιουλίου 2026
Σύμφωνα με την
κανονιστική πράξη.
Πίνακας 2
Θέμα /ΑπαιτήσειςΕξαιρέσεις /ΤροποποιήσειςΣυνθήκες δοκιμής /Προκύπτουσα Τεκμηρίωση
3. Δεξαμενές καυσίμου /Πίσω Προστατευτικές Διατάξεις
Οι τεχνικές διατάξεις: της Οδηγίας 70/221/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/20/ΕΚ ή
του κανονισμού ΟΕΕ 34.01 για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων και
για οχήματα που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα: των Κανονισμών 67.01 και 115 για το υγραέριο των Κανονισμών 110.00 και 115 για το CNG
Οι δεξαμενές καυσίμων για τα υγρά καύσιμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει:
(α) Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της στήλης 1 εκτός αν η έγκριση ή η έκθεση δοκιμής δεν αφορά τον ίδιο τύπο οχήματος: και
(β) μεταγενέστερες τροποποιήσεις στις σωληνώσεις ή στη μετεγκατάσταση μιας δεξαμενής εκτός της ίδιας της δεξαμενής, του καπακιού /συσκευής πλήρωσης ή της συσκευής εξαερισμού, μπορεί να γίνουν αποδεκτές από την αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή.
Οι απαιτήσεις για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων εφαρμόζονται σε όλες τις δεξαμενές καυσίμου και όχι μόνο σε αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρόωση
' Έλεγχος εγκατάστασης ότι η δεξαμενή καυσίμου ή η πίσω προστατευτική διάταξη έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις.
Δεξαμενές καυσίμων για τα αέρια καύσιμα
' Έγκριση ή Έκθεση Δοκιμής Δεξαμενές καυσίμων υγρών καυσίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
' Έγκριση ή Έκθεση Δοκιμής
και
για την πίσω προστατευτική διάταξη έναντι ενσφηνώσεως - Οι τεχνικές διατάξεις του Κανονισμού (HE) 58R03.
του οχήματος.
Πίσω Προστατευτική Διάταξη
-
(οι απαιτήσεις για Ο1 και Ο2 εφαρμόζονται από την επόμενη επέκταση/τροποποίηση ή αρχική έγκριση τύπου)
Πίσω Προστατευτική
Διάταξη
' Έγκριση ή Έκθεση Δοκιμής
4.Θέση Οπίσθιας Πινακίδας Κυκλοφορίας
Οι τεχνικές διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του καν. (ΕΕ) 2021/535.
'Έλεγχος ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της θέσης, των διαστάσεων και της ορατότητας.
Η απαίτηση τα οχήματα των κατηγοριών O2, O3 και O4 να διαθέτουν δύο χωριστούς χώρους για την τοποθέτηση και στερέωση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας, είναι προαιρετική.
' Έγκριση ή Έκθεση Δοκιμής
Οι τροποποιήσεις - συμπληρώσεις της υπ’ αριθμ. 21013/2066/6-7-2011 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον ιστοχώρο της Δ.Τ.Ο. Όπου ανωτέρω αναφέρεται παρωχημένη κανονιστική πράξη, ισχύει η αντίστοιχη που την έχει αντικαταστήσει και ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2018/858 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται σε αυτόν.
»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Το Παράρτημα VI της (α) σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «
Παράρτημα VI
Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση επιμέρους έγκρισης
Η πρώτη ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση επιμέρους έγκρισης έγινε με την υπ’ αρίθμ. οικ. 12609 /883/13-03-2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τροποποιήθηκε με τις 49920/3654/12 , 28631/3029/13, 44916/1736/15, 15545/885/16 και 75056/4033/16.
Η ανωτέρω τροποποιείται ως εξής:
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
4η Έκδοση 5ος/2023
04 Θέση οπίσθιων πινακίδωνΕπέκταση εφαρμογής σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων
04 Θέση οπίσθιων πινακίδωνΣχετικά με τις δύο οπίσθιες πινακίδες (χώροι) στα Ο2,Ο3 και Ο4 (προαιρετική εφαρμογή)
18 Πινακίδες και ΕπιγραφέςΣχετικά με το ψηφίο ελέγχου του αναγνωριστικού αριθμού οχήματος,
03Β ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Σημείο ΕλέγχουΑπαιτούμενη Κανονιστική Πράξ.ΤροποποίησηΚανονισμός
UNECE
Εφαρμογή
03Β Διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης58R03Σε όλα τα οχήματα Μ, Ν, Ο
Απαιτούμενη ΤεκμηρίωσηΜέθοδος επιθεώρησηςΑπαιτούμενες ΠροϋποθέσειςΕναλλακτικές απαιτήσεις
1. Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. της διάταξης
2. Φύλλο Δοκιμών
Σύμφωνα με την απαιτούμενη κανονιστική πράξη.Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της απαιτούμενης κανονιστικής πράξης.Εξαιρούνται τα οχήματα κατ. 01 και Ο2 για την μεταφορά λέμβου ή οχήματος, των οποίων η απόσταση του επιπέδου φόρτωσης από το έδαφος δεν υπερβαίνει τα 550mm τουλάχιστον σε μια γραμμή που βρίσκεται σε απόσταση έως 450 mm από το οπίσθιο άκρο του οχήματος καθώς και οχήματα ειδικής χρήσης (απορριμματοφόρα, εκχιονιστικά, καταβρεχτήρες).
04 ΘΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Σημείο ΕλέγχουΑπαιτούμενη Κανονιστική Πράξ.ΤροποποίησηΚανονισμός
UNECE
Εφαρμογή
04 Θέση εμπρόσθιων/ οπίσθιων πινακίδων2021/535/ΙΙΙΣε όλα τα οχήματα M, N, O
Απαιτούμενη ΤεκμηρίωσηΜέθοδος επιθεώρησηςΑπαιτούμενες Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την απαιτούμενη κανονιστική πράξη.Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της απαιτούμενης κανονιστικής πράξης.
Η παρ. 2.1.2. (Τα οχήματα των κατηγοριών O2, O3 και O4 διαθέτουν δύο χωριστούς χώρους για την τοποθέτηση και στερέωση οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας .„) είναι προαιρετικής εφαρμογής.
18 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Σημείο ΕλέγχουΑπαιτούμενη Κανονιστική ΠράξηΤροποποίησηΚανονισμός
UNECE
Εφαρμογή
18 Πινακίδες και Επιγραφές2021/535/ΙΙΣε όλα τα οχήματα Μ, Ν, Ο
Απαιτούμενη ΤεκμηρίωσηΜέθοδος επιθεώρησηςΑπαιτούμενες Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την απαιτούμενη κανονιστική πράξη.Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της απαιτούμενης κανονιστικής πράξης.
Οι απαιτήσεις για το ψηφίο ελέγχου του αναγνωριστικού αριθμού οχήματος, εφαρμόζονται από τις 7 Ιουλίου 2026
Οι τροποποιήσεις - συμπληρώσεις της υπ’ αριθμ. 12609/883/13-03-2012 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον ιστοχώρο της Δ.Τ.Ο. Όπου ανωτέρω αναφέρεται παρωχημένη κανονιστική πράξη, ισχύει η αντίστοιχη που την έχει αντικαταστήσει και ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης σύμφωνα με τον καν. (ΕΕ) 2018/858 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται σε αυτόν.
»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πίνακας συνδυασμού καταχωρήσεων ανά περίπτωση (πεδία σε κοινό κελί λαμβάνουν ίδιες τιμές)
Περίπτωση
Σημείο καταχώρησης
Μέρος Γ 5.β.ϊ. (Απαγόρευση έλξης)Μέρος Γ 5.β.ϊϊ.
(Φέρει διάταξη ζεύξης)
Μέρος Γ 5.β.ϊϊ.
(Δεν φέρει διάταξη ζεύξης)
Σημείο ελέγχου συστήματος μηχανικής ζεύξης (Καν. 55R ή 102R, κατά περίπτωση)Δ.Ε.^Δ.Ε.
Πινακίδα κατασκευαστή: τιμή ΜC*«0»>0>0
Δ.Π. 16.4*-^^
Άδεια Κυκλοφορίας (F.3.)*-^-
Δ.Π. 17.4 (ΜΑΜΦΣ)*-^-
Άδεια Κυκλοφορίας (O.1.)**^^^
Δ.Π. 18.1.-3. (κατά περίπτωση, βάσει CoC βασικού οχήματος)^^^
Άδεια Κυκλοφορίας (O.2.)^^^
Δ.Π. 18.4. (βάσει CoC βασικού οχήματος)^^^
Δ.Π. 9. (σε όσες κατ. οχημάτων προβλέπεται)-^Δεν φέρει***
Δ.Π. 19.0^****^****
Δ.Π. 36. (βάσει CoC βασικού οχήματος)^^^
Δ.Π. 37. (βάσει CoC βασικού οχήματος, σε όσες κατ. οχημάτων προβλέπεται)^^^
Δ.Π. 44. (σε όσες κατ. οχημάτων προβλέπεται)-^-
Δ.Π. 45.1 (σε όσες κατ. οχημάτων προβλέπεται)^^
* Υπολογισμός MC & προσδιορισμός ΜΑΜΦΣ κατά το τελικό στάδιο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 132788/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΩ8465ΧΘΞ-ΨΗΧ)].
** Καταχωρείται η μέγιστη τιμή των πεδίων του Δελτίου Πληροφοριών (Δ.Π.) 18.1.-3.
*** Για τις ανάγκες ελέγχου των επιπτώσεων φορτίου στους άξονες, η θέση του σημείου ζεύξης θα λαμβάνεται υπόψη προσεγγιστικά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.
**** min{τιμή πεδίου 19. CoC βασικού οχήματος, φορτίο ζεύξης ελέγχου επιπτώσεων στους άξονες, χαρακτηριστική τιμή S}