Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Εγκυκλίου: 715
ΑΔΑ 91Τ546ΜΤΛ6-3ΝΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: E. Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 2131361003
Να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αθήνα 7 Ιουνίου 2023
Αριθ. πρωτ.: 50007
ΠΡΟΣ:
Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023»
1. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος και την παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012, Α’ 57).
Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 25η Ιουνίου 2023 να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
2. Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:
α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
β) Όσοι πρόκειται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96, παρ. 1 του π.δ. 26/2012).
3. Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται :
α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα τους επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης.
γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.
4. Από την υποχρέωση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εξαιρούνται, επίσης, οι εκλογείς οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος, λόγω μη συμπλήρωσης, στη διπλωματική περιφέρεια που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, εκλογέων κατοίκων εξωτερικού.
5. Οι Αντιπεριφερειάρχες της περιφερειακής ενότητας της έδρας των νομών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας της περιφέρειάς τους.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού
2. Τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού
3. Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Διευθύνσεις Προσωπικού
4. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας,
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος.
Διευθύνσεις Προσωπικού
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
6. Περιφέρειες της Χώρας - έδρες τους
7. Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών
Β' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
3. Άρειο Πάγο
4. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Εκλογών