Διοικητικό Έγγραφο

Εγκύκλιος: 700
ΑΔΑ Ψ4ΤΔ46ΜΤΛ6-03Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ατματζίδου
Τηλέφωνο : 213 136 1252
E-mail : e.atmatzidou@ypes.gr
Να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2023
Αριθ. πρωτ.: 49104
ΠΡΟΣ:
1. Περιφέρεια Αττικής
α. Περιφερειάρχη
β. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας Έδρας νομών
ΘΕΜΑ: Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
1. Τα ζητήματα σχετικά με τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α'57).
2. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 55 ορίζεται ότι τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού, με την οποία γίνεται η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4239/2014 (Α’ 43), ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας ορίζεται το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Ωστόσο, επειδή η κλήρωση των μελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων κλπ. γίνονται με βάση την απόφαση ορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, η ανωτέρω προθεσμία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις σας πρέπει να σταλούν, αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών.
3. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, το Υπουργείο Εσωτερικών θα σας αποστείλει πρόταση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων στην περιοχή ευθύνης σας. Σκοπός είναι η διευκόλυνση του έργου σας, ώστε να εκτυπώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι ανά εκλογικό τμήμα και να μην απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους εκ μέρους σας. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του εκλογικού σώματος που συντελέστηκαν με την Α' Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων.
Όσον αφορά στους ετεροδημότες οι οποίοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση στον αρμόδιο Δήμο, η οποία έχει διεκπεραιωθεί από αυτόν έως και την 30η Απριλίου 2023, θα ψηφίσουν στο Δήμο διαμονής τους.
Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων ως ετεροδημοτών, αποτελεί η εγγραφή, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής τους, τουλάχιστον σαράντα (40) ετεροδημοτών εκλογέων, προερχομένων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96 παρ. 1 εδ. τελευτ. π.δ. 26/2012). Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τηρεί σε κεντρικό επίπεδο τη βάση δεδομένων των ειδικών εκλογικών καταλόγων ετεροδημοτών, γνωρίζει από ποιες βασικές εκλογικές περιφέρειες έχουν συγκεντρωθεί, σε επίπεδο κάθε εφετειακής περιφέρειας, τουλάχιστον σαράντα (40) εκλογείς ετεροδημότες, οι οποίοι και θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον Δήμο διαμονής τους, με την ιδιότητα του ετεροδημότη.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω εκλογείς, δεν μπορούν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες και πρέπει να μεταβούν στη βασική τους εκλογική περιφέρεια για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα υπάρχει η ένδειξη «Ε» στον βασικό εκλογικό κατάλογο, προκειμένου οι εκλογείς αυτοί να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα στη βασική τους εκλογική περιφέρεια.
4. Στην απόφαση για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας θα μνημονεύονται απαραίτητα:
• η ονομασία και η έδρα κάθε εκλογικού τμήματος
• το κατάστημα ψηφοφορίας
• τα αλφαβητικά στοιχεία των εκλογέων που θα υπαχθούν σε κάθε τμήμα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Η κατάταξη των εκλογικών τμημάτων θα γίνει σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση των άρθρων 1 και 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο εκλογικό τμήμα της εκλογικής περιφέρειας (νομού). Δηλαδή, αν σε κάποιο νομό συσταθούν συνολικά για όλους τους δήμους του διακόσια (200) εκλογικά τμήματα, ο αύξων αριθμός αυτών αρχίζει από το ένα (1) και τελειώνει στο διακόσια (200).
Η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα γίνεται ανά εκλογικό διαμέρισμα.
Στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά συσταθούν.
5. Η απόφαση αυτή, πρέπει να αποσταλεί αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e.atmatzidou@ypes.gr. Επίσης, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά σε τρία (3) αντίγραφα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), προκειμένου να προωθηθεί στον Άρειο Πάγο.
Αντίγραφο των αποφάσεών σας, πρέπει να στείλετε αμέσως μετά την έκδοσή τους και στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς των αρμοδίων Πρωτοδικείων.
Τέλος, η ίδια απόφαση πρέπει να γνωστοποιηθεί με προκήρυξή σας στους δήμους της περιφέρειας του νομού σας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 20η Ιουνίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012 (Α' 57).
6. Στο έγγραφο με το οποίο θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών την απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας της περιφέρειάς σας, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν. Επίσης, για διευκόλυνσή μας, θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στο ίδιο έγγραφο και ο αύξων αριθμός τον οποίο έλαβαν τα εκλογικά τμήματα των φυλακών, όπου αυτά έχουν συσταθεί.
7. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 26/2012, αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή, εξ αιτίας ανωτέρας βίας, η χρησιμοποίηση καταστήματος που έχει οριστεί για την ψηφοφορία, μπορεί να οριστεί, με απόφασή σας άλλο κατάστημα, έως και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή την 24η Ιουνίου 2023, με άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
8. Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
α) Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα θα ενταχθούν για να ψηφίσουν μέχρι πεντακόσιοι πενήντα (550) εκλογείς εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, συμπεριλαμβανομένων στον αριθμό αυτό των εκλογέων του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012 (στρατιωτικών, κλπ.), οι οποίοι θα κατανεμηθούν συμμετρικά σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου.
Αν μετά την κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα παραμείνει μικρό υπόλοιπο εκλογέων που δεν θα δικαιολογεί τη σύσταση και άλλου εκλογικού τμήματος και κρίνετε ότι δεν θα επιφέρει δυσχέρειες και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση της ψηφοφορίας, μπορείτε να υπερβείτε τον αριθμό των πεντακοσίων πενήντα (550) εκλογέων.
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, οι εκλογείς του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (στρατιωτικοί κλπ.) ψηφίζουν μαζί με τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τμήματα, εφόσον δεν επιτρέπεται η σύσταση ξεχωριστών εκλογικών τμημάτων για αυτούς. Με τις αποφάσεις σας για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας πρέπει απαραιτήτως, για την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε θέματος, να καθορίζονται σαφώς και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ή μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι στρατιωτικοί κλπ., οι οποίοι θα περιληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και τα αντίστοιχα εκλογικά τμήματα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Σε όσους δήμους εδρεύουν κέντρα μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, στα οποία υπηρετεί μεγάλος αριθμός στρατιωτικών, παρακαλούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε στα εκλογικά τμήματα αυτών να ψηφίζουν και πολίτες εκλογείς σε ανάλογο αριθμό και κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
γ) Αναφορικά με τους εκλογείς κατοίκους οικισμών, υπενθυμίζουμε ότι αυτοί ψηφίζουν στον οικισμό, μόνον εφόσον έχει καταρτιστεί ξεχωριστός εκλογικός κατάλογος.
δ) Περαιτέρω υπενθυμίζουμε και την παρ. 2 του άρθρου 69 του π.δ. 26/2012 για την ψηφοφορία κρατουμένων, με τη σύσταση εκλογικών τμημάτων σε κάθε φυλακή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, η οποία θα σας κοινοποιηθεί, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων.
Επισημαίνουμε ότι η σύσταση εκλογικών τμημάτων σε φυλακές θα γίνει με την ίδια απόφασή σας, με την οποία καθορίζονται επίσης και τα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς σας.
9. Ο Περιφερειάρχης Αττικής καταρτίζει ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες του νομού Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεχωριστή απόφαση για κάθε μία από τις δύο (2) εκλογικές περιφέρειες του νομού Θεσσαλονίκης.
10. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής πρέπει να μεριμνήσει για την κατανομή στα εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν από αυτόν και των εκλογέων του άρθρου 27 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), που υπηρετούν στην περιοχή του Αγίου Όρους, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ίδιου διατάγματος.
11. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών που θα συσταθούν στο νομό σας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη απόφασή σας. Η αρίθμηση των εν λόγω εκλογικών τμημάτων θα είναι ξεχωριστή.
Ειδικότερα στην απόφαση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων και των καταστημάτων ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών αυτούσια, όπως θα σας σταλούν από το Υπουργείο, παραθέτοντας πρώτα τα αμιγή εκλογικά τμήματα με τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, τη μία μετά την άλλη, και στο τέλος τα μεικτά εκλογικά τμήματα με συνεχόμενη όμως μεταξύ τους αρίθμηση. Στα τμήματα ετεροδημοτών δεν θα συμπεριλάβετε άλλους εκλογείς ακόμα και αν ο αριθμός των εκλογέων που έχουν ενταχθεί σε αυτά είναι μικρός.
Η Περιφέρεια Αττικής θα εκδώσει δύο διακριτές αποφάσεις, μία για κάθε Εφετείο (Αθηνών - Πειραιώς), με ξεχωριστή αρίθμηση για τα εκλογικά τμήματά τους.
12. Για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής ευθύνης σας, παρακαλούμε όπως συνδεθείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης καθορισμού εκλογικών τμημάτων (https://pollingstations.ypes.gr), η οποία περιλαμβάνει την πρόταση καθορισμού των εκλογικών τμημάτων των βασικών καταλόγων για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023. Η εφαρμογή περιέχει το εκλογικό σώμα ανά εκλογική περιφέρεια, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της Α' Αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων.
Μέσω της εφαρμογής αυτής μπορείτε:
• Να προβείτε σε εκτύπωση αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων ενός μεμονωμένου Δήμου, ή εκλογικών διαμερισμάτων ή συνοικισμών αυτών (όπου υπάρχουν).
• Να δείτε και να εξάγετε σε αρχείο excel τον πίνακα κατανομής του εκλογικού σώματος («Δύναμη Εκλογέων») κατά εκλογικό διαμέρισμα - συνοικισμό όλων των Δήμων της περιοχής ευθύνης σας, προκειμένου να διευκολυνθείτε στον κατ’ αρχήν καθορισμό των εκλογικών τμημάτων της περιοχής σας.
• Να επεξεργαστείτε την πρόταση «κοπής» εκλογικών τμημάτων, που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και είτε να την αποδεχτείτε, είτε να την μεταβάλλετε κατά την κρίση σας.
Η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά τα τμήματα των βασικών καταλόγων είναι ίδια με την οριστική πρόταση τμημάτων -καταστημάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. Παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να μην γίνουν αλλαγές στο πλήθος, τα «από» - «έως» και την αρίθμηση των τμημάτων, παρά μόνο οι αναγκαίες αλλαγές όσον αφορά τα εκλογικά καταστήματα (π.χ. αλλαγές λόγω εξεταστικών κέντρων πανελληνίων εξετάσεων).
Επίσης, τα ειδικά τμήματα φυλακών θα πρέπει να διαγραφούν και να εισαχθούν εκ νέου στην εφαρμογή, ούτως ώστε να συσχετιστούν ορθά με τη Δημοτική Ενότητα και το Εκλογικό Διαμέρισμα στο οποίο ανήκουν (βελτίωση της εφαρμογής).
• Από την οθόνη «Ταξινόμηση Δημοτικών Ενοτήτων», πατώντας το κουμπί «Απόφαση σε Εxcel» μπορείτε να εξάγετε σε αρχείο excel (αρχείο xls) τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων με τον προσδιορισμό των εκλογέων που θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από αυτά, με βάση την ορθογραφία του επωνύμου τους. Αυτό το αρχείο xls, θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα καταστήματα ψηφοφορίας, ώστε να αποτελέσει την απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, που θα αποστείλετε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύντομα θα ολοκληρωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών τα ειδικά τμήματα ετεροδημοτών, τα οποία θα μπορείτε να δείτε μέσω της ανωτέρω εφαρμογής, ώστε να προχωρήσετε στη σχετική Απόφαση καθορισμού των ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών.
Οι ενέργειές σας
Άμεσα θα πρέπει να καθορίσετε τα εκλογικά τμήματα, μέσω της εφαρμογής καθορισμού εκλογικών τμημάτων, και αφού ολοκληρώσετε τον καθορισμό τμημάτων, θα πρέπει από την οθόνη «Ταξινόμηση Δημοτικών Ενοτήτων» να πατήσετε το κουμπί «Οριστικοποίηση Τμημάτων», ώστε ακολούθως οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών να ολοκληρώσουν εντός των προθεσμιών τις εκτυπώσεις των εκλογικών καταλόγων ανά τμήμα.
Μετά την «οριστικοποίηση τμημάτων» και την αποστολή των σχετικών αποφάσεων στη Δ/νση Εκλογών, δεν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στην αρίθμηση και το περιεχόμενο των τμημάτων, γιατί θα εκτυπωθούν λανθασμένοι εκλογικοί κατάλογοι. Για το λόγο αυτό Θα πρέπει να μας αποστείλετε έγγραφο με την διαβεβαίωση του κ. Αντιπεριφερειάρχη ότι δεν θα υπάρξουν, μετά την αποστολή των αποφάσεων, αλλαγές στην απόφαση καθορισμού των τμημάτων, ώστε να προχωρήσουμε σε εκτυπώσεις εκλογικών τμημάτων.
Επίσης, αν γίνουν αλλαγές επί της πρότασης του ΥΠ.ΕΣ, σε σχέση με το πλήθος, τα «από» -«έως» και την αρίθμηση των βασικών εκλογικών τμημάτων θα πρέπει να μας το αναφέρετε στο έγγραφο.
Το έγγραφο με τη βεβαίωση των ανωτέρω θα αποσταλεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ» και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tmimata-support@ypes.gr
Μετά την οριστικοποίηση των τμημάτων, μπορείτε να προχωρήσετε στις αλλαγές αντιστοίχισης των εκλογικών τμημάτων με εκλογικά καταστήματα, ώστε να ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν την ηλεκτρονική εφαρμογή «Μάθε που Ψηφίζεις» με τα στοιχεία των εκλογικών καταστημάτων σας και των γεωγραφικών συντεταγμένων τους. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης εκλογικών τμημάτων με εκλογικά καταστήματα θα πρέπει να επιλέξετε «Οριστικοποίηση Διευθύνσεων» και να μας ενημερώσετε εγγράφως, ούτως ώστε να αντλήσουμε την πληροφορία στην εφαρμογή «Μάθε που Ψηφίζεις».
Παραθέτουμε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τηλέφωνα, για την υποστήριξη της διαδικασίας:
Email: tmimata-support@ypes.gr
Τηλεφωνική Υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα:2131361352
2131361157
2131361153
Τηλεφωνική Υποστήριξη για επιχειρησιακά ζητήματα:2131361252
2131361136
2131361130
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία/επεξήγηση.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πρόεδρο Αρείου Πάγου
2. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
3. Προέδρους και
Εισαγγελείς Εφετών
(Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
4. Προέδρους και
Εισαγγελείς Πρωτοδικών
(Μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
5. Περιφέρειες της Χώρας - έδρες τους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Διεύθυνση Εκλογών