Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 84 /οικ.10068
ΑΔΑ ΨΙΤΩ46ΜΤΛ6-Η9Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχυδρ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Ταχυδρ. Κώδικας : 106 74 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μαρία Ζωγράφου
Αριθ. Τηλ. : 213 1313249
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023
ΠΡΟΣ: (Ως πίνακας αποδεκτών)
Θέμα: Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις:
α) του άρθρου 61 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 83) και
β) της παρ.3 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91).
Κατ'εξουσιοδότηση των ανωτέρω ευεργετικών διατάξεων, στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, εκδόθηκαν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για το δικαίωμα διορισμού των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020. Ειδικότερα:
Α. Η υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/931/ 7469/31-05-2023 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων ε) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 83)» (Β'3663, ΑΔΑ: 9ΗΡΥ46ΜΤΛ6-Σ8Ο).
Σύμφωνα με τις ευεργετικές αυτές διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ.1 άρθρου 2 του ν.4765/2021 όπως ισχύει, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, ενός (1) μέλους της οικογένειας θανόντος συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη την 28η Φεβρουαρίου 2023, μέχρι β' βαθμού συγγενείας με αυτόν ή ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος/α.
Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και σε πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό μόνιμης αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνεπεία του δυστυχήματος στα Τέμπη την 28η Φεβρουαρίου 2023. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στον/στην συμβίο/α ή σε ένα τέκνο τους. Σε περίπτωση που δεν έχουν σύζυγο ή συμβίο/α, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.
Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά:
α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή ο/η συμβίος/α
β) οι συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού του θανόντος
γ) οι συγγενείς εξ αγχιστείας α' βαθμού του θανόντος
δ) οι συγγενείς εξ αίματος β' βαθμού του θανόντος και ε) οι συγγενείς εξ αγχιστείας β' βαθμού του θανόντος Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης.
Στην περίπτωση που τα άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό μόνιμης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία του δυστυχήματος μεταβιβάζουν το δικαίωμα διορισμού τους, προηγούνται κατά σειρά : α) ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος/α β) ένα από τα τέκνα τους, μεταξύ των οποίων προηγείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.
Σε περίπτωση που δεν έχουν σύζυγο ή συμβίο/α και το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους, προηγούνται κατά σειρά:
α) ο ένας από τους γονείς. Τα άτομα που μεταβιβάζουν το δικαίωμά τους, θα προσκομίζουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την παραίτηση από το δικαίωμα τους στην οποία θα προσδιορίζουν τον γονέα στον οποίο μεταβιβάζουν το δικαίωμα.
β) ένα από τα αδέλφια, μεταξύ των οποίων προηγείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.
Διαδικασία διορισμού:
1. Οι δικαιούχοι διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, με συστημένη επιστολή την αίτηση για το διορισμό τους, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά τα τυπικά τους προσόντα, ο νομός σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων και καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις, τον οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποβάλλουν δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.
2. Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία εισαγωγής για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.
3. Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α'232), όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμό του οικείου φορέα.
Τρόπος Βεβαίωσης του θανάτου:
Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται με:
α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή
β) πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού:
Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου επιθυμεί να διοριστεί.
β. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας.
γ. Τους τίτλους σπουδών.
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
ε. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα ή το ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω προσκομίζοντας πιστοποίηση από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό. Στην εν λόγω πιστοποίηση θα πρέπει να αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «εφ' όρου ζωής». Εκτός της πιστοποίησης από ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα ή με τον τραυματία.
ζ . Το σύμφωνο συμβίωσης.
Β. Η υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/935/ οικ.9493/31-05-2023 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων ε) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 91)» (Β'3663, ΑΔΑ: 64Ρ446ΜΤΛ6-ΗΥΜ).
Σύμφωνα με τις ευεργετικές αυτές διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ.1 άρθρου 2 του ν.4765/2021 όπως ισχύει, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β' του ν. 3429/2005, ενός (1) μέλους της οικογένειας θανόντος συνεπεία του σεισμού της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, μέχρι β' βαθμού συγγενείας με αυτόν.
Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) οι συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού του θανόντος
β) οι συγγενείς εξ αγχιστείας α' βαθμού του θανόντος γ) οι συγγενείς εξ αίματος β' βαθμού του θανόντος και δ) οι συγγενείς εξ αγχιστείας β' βαθμού του θανόντος Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης.
Διαδικασία διορισμού:
1. Οι δικαιούχοι διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, με συστημένη επιστολή την αίτηση για το διορισμό τους, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά τα τυπικά τους προσόντα, ο νομός σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων και καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις, τον οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποβάλλουν δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.
2. Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.
3. Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α'232), όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμό του οικείου φορέα.
Τρόπος βεβαίωσης του θανάτου
Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται με:
α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή
β) πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου επιθυμεί να διοριστεί.
β. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας.
γ. Τους τίτλους σπουδών.
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα.
Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους/στις υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, με τον προσφορότερο τρόπο.
Τέλος, όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα διορισμού μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού (αρμόδιοι υπάλληλοι: Προϊσταμένη Γαλάνη Σοφία, 213 13 13 257 email:s.galani@ydmed.gov.gr και Ζωγράφου Μαρία, 213 13 13 249 email:m. zografou@ydmed.gov.gr).
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/ Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
8. Προεδρία της Κυβέρνησης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Γραμματέων
- Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)