Διοικητικό Έγγραφο

ΑΠ: ΔΙΔΔΑ/οικ.10111
ΑΔΑ 6Η1Η46ΜΤΛ6-ΦΡΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15,
ΤΚ 10674 Αθήνα
Πληροφορίες: 213-1313133 (για το Ψ.Ο.)
213-1313242 (για τα Π.Θ.Ε.)
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2023
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση θέσεων κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών στα Ψηφιακά Οργανογράμματα της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων.»
Σε συνέχεια του Προεδρικού Διατάγματος 73/2021 (ΦΕΚ 167 Α’) και της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΔΔΑ/Φ.20/2949/24-02-2022 (ΦΕΚ 952 Β’), που αφορούν τη σύσταση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών και την κατανομή τους στις τρείς ειδικότητες, ανά φορέα της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και λόγω της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας αιτήσεων των υποψηφίων για την ένταξή τους στον εν λόγω κλάδο, μέσω του Α' κύκλου κινητικότητας 2023, παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες τα ακόλουθα:
Α) Την προσθήκη, στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα σας, των θέσεων που συστάθηκαν με το ανωτέρω ΠΔ και κατανεμήθηκαν με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση στις ειδικότητες Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών και Νομοτεχνών στην οικεία Υπηρεσία Συντονισμού και της ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής στην οικεία Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 9 του ν.4727/2020 (Α’ 184).
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας της Υπουργικής Απόφασης όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ:
ΦορέαςΑριθμός θέσεων κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης ανά ειδικότηταΣύνολο θέσεων ανά φορέα
Αναλυτών Δημοσίων ΠολιτικώνΑναλυτών Ψηφιακής ΠολιτικήςΝομοτεχνών
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ)142622
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)331723
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ1641333
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ931123
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ104519
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ126624
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ44715
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ77923
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ33410
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ312621
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ57315
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ76720
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ61310
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ79117
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ97521
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ23510
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ86721
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ82313
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ44210
ΣΥΝΟΛΑ13793120350
Για βοήθειά σας αναφέρουμε τα πεδία προς συμπλήρωση, ανά θέση, στο ψηφιακό οργανόγραμμα.
Ο κλάδος συμπληρώνεται ως «ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ», ενώ η ειδικότητα με λεκτικά που επιλέγονται μεταξύ των:
α) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
β) ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ
γ) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
η εργασιακή σχέση είναι «ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ /ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ /ΔΗΜΟΣΙΟΙ Λειτουργοί»,
η κατηγορία εκπαίδευσης είναι «ΠΕ» και ο τύπος της θέσης είναι «Οργανική».
Μετά την οριστικοποίηση της τροποποίησης η κατάσταση των θέσεων ορίζεται ως «Κενή».
Επισημαίνεται ότι παρότι υπάρχουν υποψήφιοι με εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις ανωτέρω θέσεις, αυτές θα συσταθούν ως θέσεις μονίμων και αφότου ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες τοποθέτησής τους, τότε οι αρμόδιοι διαχειριστές των φορέων θα τροποποιήσουν τα ψηφιακά οργανογράμματα και θα μετατρέψουν την εργασιακή σχέση σε όσες θέσεις είναι απαραίτητο.
Β) Εφόσον προστεθούν οι ανωτέρω θέσεις, οι φορείς καλούνται να συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν τα αντίστοιχα ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ), των τριών ειδικοτήτων α) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, β) ΝΟΜΟΤΕΧΝΩΝ και γ) ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του κλάδου ΠΕ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, σύμφωνα με τα τρία παραρτήματα που η παρούσα εγκύκλιος περιλαμβάνει για λόγους διευκόλυνσης των υπηρεσιών σας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη σύνταξη των ειδικών περιγραμμάτων στα πεδία «Εμπειρία», «Υποχρεωτική επιμόρφωση πριν την ανάληψη της θέσης» και «Άλλες Πληροφορίες» τα οποία ναι μεν θα συμπληρωθούν για όλες τις θέσεις, αφορούν δε, μόνο όσους μετατάσσονται στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών και όχι όσους εντάσσονται σε αυτόν απευθείας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Τέλος σημειώνεται ότι τα γενικά περιγράμματα των ανωτέρω ειδικοτήτων έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα προς χρήση από τους αρμόδιους διαχειριστές ενώ βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα: www.apografi.gov.gr στη διαδρομή Περιγράμματα Θέσεων -> Αρχείο Γενικών Περιγραμμάτων με κωδικούς 1.13, 1.14 και 1.15.
Παρακαλούμε η ανωτέρω διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως 22-6-2023.
Η Γενική Γραμματέας
Π. Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
Αποδέκτες προς ενέργεια (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
- Προεδρία της Κυβέρνησης
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Υπουργείο Υγείας
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Υπουργείο Τουρισμού
- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Εσωτερική Διανομή προς ενέργεια (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα
- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικής Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναλυτής Δημοσίων Πολιτικών)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Νομοτέχνης)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναλυτής Ψηφιακής Πολιτικής)