Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/65041/4341
ΑΔΑ 6Σ984653Π8-836
Ημ/νία: 14/06/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα
Πληροφορίες: A. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210 641 7951
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr
Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την περαιτέρω διαχείριση των αποστειρωμένων νοσοκομειακών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ανάκτησης ενέργειας.
Σχετ.: 1. Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ...» όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Η ΚΥΑ 146163/2012 (Β' 1537) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων », όπως ισχύει.
3. Η YA υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β' 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)”», όπως τροποποιημένη ισχύει.
4. Η Απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
5. Η ΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».
6. Η εγκύκλιος οικ.29960/3800/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75) «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ - Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163/2012».
Σύμφωνα με την παρ. 5.2 του άρθρου 8 της 2ης σχετικής ΚΥΑ, ως «Αποστειρωμένα Απόβλητα» ορίζονται τα Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σε μονάδες Αποστείρωσης, σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της εν λόγω απόφασης. Τα Αποστειρωμένα Απόβλητα είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα αστικά στερεά απόβλητα και διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
H ανωτέρω διάταξη επαναλαμβάνεται στην παρ. 4.3.3 «Διαχείριση Αποβλήτων μετά την Αποστείρωση» του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω ΚΥΑ όπου προβλέπεται ότι «Τα ΕΑΑΜ τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά και διατίθενται σε ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων».
Ως εκ τούτου, οι περιβαλλοντικοί όροι των Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή.
Ομοίως, δεδομένου ότι η ενεργειακή αξιοποίηση (π.χ. άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, όπως RDF) θεωρείται προτιμητέα μέθοδος διαχείρισης σε σχέση με τη διάθεση αφού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4819/2021 (Α' 129) βρίσκεται υψηλότερα στην ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, και οι μονάδες παραγωγής δευτερογενών καυσίμων (όπως RDF) δύναται να είναι αποδέκτες των Αποστειρωμένων Αποβλήτων εφόσον είναι αποδέκτες αστικών αποβλήτων ,χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, και οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί όροι των εγκαταστάσεων παραγωγής δευτερογενών καυσίμων θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή.
Για το σκοπό αυτό, καλούνται οι αδειοδοτούσες Υπηρεσίες σύμφωνα με τον 1o σχετικό νόμο να προβούν σε αυτεπάγγελτη συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων των ΧΥΤ και των μονάδων παραγωγής δευτερογενών καυσίμων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου και σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 17 της 5ης σχετικής ΥΑ, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δέχονται τα απόβλητα αυτά, μειώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση από ενδεχόμενη μη αναγκαία μεταφορά τους σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις.
Επισημαίνεται ότι η μεταφορά των αποστειρωμένων νοσοκομειακών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012 και του ν. 4819/2021. Μεταξύ άλλων απαιτείται η τοποθέτησή τους σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος και προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή εξωτερικά των υποδοχέων αυτών, εμφανώς και με ανεξίτηλα γράμματα, της φράσης «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της ΥΜ και η ημερομηνία επεξεργασίας.
Περαιτέρω, στην περίπτωση που η αποστείρωση λαμβάνει χώρα εντός της νοσοκομειακής μονάδας και αφορά αποκλειστικά απόβλητα που προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό (τη νοσοκομειακή μονάδα), οι προτεινόμενοι κωδικοί ΕΚΑ για τα απόβλητα είναι 18 01 99 («αποστειρωμένα απόβλητα του κωδικού 18 01 03*») και 18 02 99 («αποστειρωμένα απόβλητα του κωδικού 18 02 02*»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 4η σχετική απόφαση
της Ευρ. Επιτροπής. Αντιστοίχως, σε περίπτωση που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα εκτός της νοσοκομειακής μονάδας σε ειδική μονάδα επεξεργασίας, ο ορθός κωδικός ΕΚΑ είναι ο 19 02 03, όπως αναφέρεται στην 6η σχετική εγκύκλιο.
Οι αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας Υπηρεσίες και φορείς παρακαλούνται για τις άμεσες σχετικές ενέργειές τους, συμπεριλαμβανόμενης της ενημέρωσης των φορέων λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής και των μονάδων ανάκτησης ενέργειας.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ