Διοικητικό Έγγραφο

A.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/65454/1697
ΑΔΑ 6Φ074653Π8-ΕΧΝ
Ημ/νία: 15/06/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα
Τηλ.: 2131513852, -49
Email: ggenvr@ypen.gr
ΑΘΗΝΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Προϋποθέσεις χωροθέτησης πλωτών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Σχετικά: 1. Η ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β' 436) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”», όπως τροποποιημένη ισχύει.
2. Η ΥΑ υπ’ αρ. 3231.8/1/1989 (Β' 573) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων».
3. Η YA υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β' 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)”», όπως τροποποιημένη ισχύει.
4. Ο ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Ο ν. 2932/2001 (Α' 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει.
Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται το ζήτημα χωροθέτησης πλωτών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ως εξής:
1. Σύμφωνα με την 1η σχετική ΚΥΑ η χωροθέτηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών πραγματοποιείται:
• είτε σε θέσεις όπου υφίσταται συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης (άρθρο 4 της 1ης σχετικής ΚΥΑ),
• είτε σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης (άρθρο 5 της 1ης σχετικής ΚΥΑ), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χωροθέτησης του πίνακα χωροθέτησης του εν λόγω άρθρου.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της 1ης σχετικής ΚΥΑ εμπίπτουν οι πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες R και D), περιλαμβανόμενων των πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων της 2ης σχετικής ΥΑ. Οι πλωτές αυτές εγκαταστάσεις υπάγονται στην 4η ομάδα «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» του Παραρτήματος IV της 3ης σχετικής YA, στον α/α 21, και κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, αποτελούν δηλαδή έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (άρθρο 1 του 4ου σχετικού νόμου).
3. Ο πίνακας χωροθέτησης της 1ης σχετικής ΚΥΑ δεν καθορίζει προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να χωροθετηθεί μια πλωτή εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε θέση όπου δεν υφίσταται συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Επομένως, οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να χωροθετούνται μόνο εκεί όπου υφίσταται συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης και συνεπώς αποκλειστικά εντός λιμένα.
4. Η άδεια λειτουργίας βάσει του άρθρου 8 της 2ης σχετικής ΥΑ, η οποία υπέχει πλέον θέση βεβαίωσης καταλληλότητας, αφορά στην καταλληλότητα του ναυπηγήματος και δεν υπεισέρχεται σε θέματα συμβατότητας της θέσης ελλιμενισμού με τις θεσμοθετημένες χρήσεις και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες του λιμένα.
5. Στους λιμένες, οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες καθορίζονται κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου δέκατου ένατου του 5ου σχετικού νόμου, ήτοι:
• με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) στους λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας,
• με το Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) για λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος ενδιαφέροντος.
6. Δεδομένου ότι οι πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων βρίσκονται εντός λιμένων, όπου οφείλουν να είναι σταθερά ελλιμενισμένες, από τα παραπάνω προκύπτει ότι μπορούν να χωροθετούνται μόνο σε θέσεις λιμένων όπου το οικείο Master Plan ή Π.Ε.Α.Λ. προβλέπει τέτοια εγκατάσταση ή χρήση.
7. Για τους σκοπούς της 1ης σχετικής απόφασης κα του 4ου σχετικού νόμου, η συμβατότητα θα βεβαιώνεται (αντί βεβαίωσης χρήσης γης) από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων έπειτα από αίτημα του φορέα διαχείρισης του λιμένα του οποίου τη λειτουργία υποστηρίζει η πλωτή εγκατάσταση. Στην περίπτωση που εξελίσσεται διαδικασία έγκρισης ή τροποποίησης του Master Plan ή του Π.Ε.Α.Λ., για τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης λαμβάνεται υπόψη το εάν η δραστηριότητα προβλέπεται και εάν είναι συμβατή με τις προτεινόμενες χρήσεις.
Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ