Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 197131
ΑΔΑ Ψ3ΕΤ465ΧΘΞ-4ΥΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Ε. Κατσαγούνος
Τηλέφωνο : 2131308531
E-mail : e.katsagounos@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 20/6/2023
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Τεχνικός έλεγχος και μεταβίβαση ή ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων δίκυκλων μοτοσυκλετών με πλευρικό κάνιστρο (L4e) - τρίκυκλων με συμμετρικούς εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχούς (L5e) και τετράκυκλων οχημάτων (L7e) άνω των 125 cm3
Σχετ: α) Η υπ’ αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 (Β' 2726) κ.υ.α. «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»
β) Η υπ’ αριθμ. 19111/192/2019 (Β'1003) υ.α. «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)»
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, όπως ορίζεται στις (α) και (β) σχετ. αποφάσεις, ξεκίνησε η υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο των κατηγοριών οχημάτων του θέματος.
2. Για τον τεχνικό έλεγχο των κατηγοριών οχημάτων του θέματος, σύμφωνα με τη (β) σχετ. υ.α., με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, καταρτίζεται πρόγραμμα πρόσκλησης των κυκλοφορούντων στην Περιφερειακή Ενότητα οχημάτων, με κριτήρια τον αριθμό των εγγεγραμμένων οχημάτων, την παλαιότητα τους, την υπάρχουσα υποδομή και τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας.
3. Για τη μεταβίβαση ή ταξινόμηση των οχημάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, απαιτείται σύμφωνα με τη (β) σχετ. υ.α., η προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ).
4. Μέχρι σήμερα τρία ΙΚΤΕΟ ανά την επικράτεια, έχουν αδειοδοτηθεί για τον έλεγχο των οχημάτων αυτών, γεγονός το οποίο έχει επιφέρει δυσλειτουργία στη διαδικασία μεταβίβασης ή ταξινόμησής τους, καθώς σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος ΔΤΕ, υπενθυμίζεται, σύμφωνα με την παρ. III (3) του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (40 Α'), η δυνατότητα παράτασης του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), σε περίπτωση που τα λειτουργούντα ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα.
Συνεπώς, στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχει δοθεί παράταση από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου στα οχήματα του θέματος, λόγω αδυναμίας των λειτουργούντων ΚΤΕΟ των αντίστοιχων Π.Ε. να διενεργήσουν τεχνικό έλεγχο στα ανωτέρω οχήματα, τότε είναι δυνατή η μεταβίβαση κυκλοφορούντων οχημάτων αυτών των κατηγοριών από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών χωρίς την προσκόμιση ως δικαιολογητικού Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ).
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδρομή Μεταφορές -> Τεχνικός Έλεγχος & Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων -> Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων -> Γενικά - Νομοθεσία -> Κατηγορίες οχημάτων υπόχρεες για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο και μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksypiretisis-oximaton/texnikos-elegxos- oximaton/genika-nomothesia/item/8501-katigories-oximaton-ypoxrees-gia-periodiko-texniko-elegxo
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
2.Περιφέρειες της Χώρας
Α. Γ ραφεία Περιφερειαρχών
Β.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
α.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov.gr
και texarchou@pamth.gov.gr )
στ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr ,
k.petridou@pkm.gov.gr , s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και
metaforon@pieria.pkm.gov.gr )
ζ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και
v.chatziapostolou@pdm.gov.gr ή
η.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr )
θ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(αποστολή με email: gd metaforon@pin.gov.gr , gdel@pin.gov.gr ,
kskordilis@gmail.com )
ι.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr , i.megas@pde.gov.gr ,
jmegkas@gmail.com )
ια.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr , d.rittas@fth.pste.gov.gr )
ιβ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr , eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
ιγ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr )
Γ.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδίκης
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. | Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β.Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ.Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
ε.Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
στ.Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
2.Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων Τομέας Δημοσίων Έργων & Μεταφορών Υποτομέας Μεταφορών
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@aead.gr)
3.Σωματεία Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
α.' Ενωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδας: enosiikteoellados@gmail.com
β.Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ “Ο Άγιος Χριστόφορος”: ikteo-k@otenet.gr
γ.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: info@kteo-gr.gr