Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/ 15/οικ. 10319
ΑΔΑ 6Μ8Ι46ΜΤΛ6-0ΕΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2023
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντ. Γρατσία
Tηλ.: 213-130-6026
ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή επικαιροποιημένων αναλυτικών στοιχείων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο»
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/14/οικ.7766/28.4.2023 (ΑΔΑ:9Ω3Β46ΜΤΛ6-ΔΩ0) Εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια (ΠΠΣ) όπως αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα αρχείο excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.gratsia@ydmed.gov.gr την Τετάρτη 21/6/2023.
Στο αρχείο excel πρέπει να καταχωριστούν τα εξής στοιχεία όπως ισχύουν την 21η/6/2023:
1. Η ακριβής ημερομηνία (ημέρα και μήνας και έτος) εισόδου στο ΠΠΣ της αρχαιότερης υπόθεσης που εκκρεμεί σε αυτό.
2. Ο συνολικός αριθμός των πειθαρχικών υποθέσεων που εκκρεμούν στο ΠΠΣ
3. Ο ακριβής αριθμός των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων στο ΠΠΣ που έχουν ήδη χρεωθεί σε εισηγητή
4. Ο ακριβής αριθμός των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων στο ΠΠΣ που έχουν ήδη χρεωθεί σε εισηγητή και για τις οποίες έχει ήδη κατατεθεί εισήγηση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Η παρούσα εγκύκλιος και το σχετικό αρχείο excel βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα -> Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchika-symvoylia).
Παρακαλείσθε για την άμεση ανταπόκρισή σας στην παρούσα Εγκύκλιο με τη μορφή του επείγοντος.
Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Υπουργείου Εσωτερικών
καα Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
2. Όλα τα Υπουργεία
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Α. Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
Β. Διευθύνσεις Εποπτείας ΝΠΔΔ (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
4. Όλες τις αυτοτελείς Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ αρμοδιότητάς τους.)
7. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (Με την παράκληση να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΠΠΣ με αρμοδιότητα επί των υποθέσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.)
8. ΝΣΚ, Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης tdprosopikou@nsk.gr
ΚΟΙΝ.:
1. Όλα τα Υπουργεία - Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
5. Περιφέρειες - Γραφεία Περιφερειαρχών
6. Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Πειθαρχικά Συμ