Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/937 /οικ.10223
ΑΔΑ 6ΖΑΤ46ΜΤΛ6-12Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
2131313259 - 282
dipp@ypes.gov.gr
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2023
ΠΡΟΣ:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Σε συνέχεια της υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758/20-3-2023 (ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, κατά το μέρος που αφορά σε θέματα προσλήψεων προσωπικού, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 2614/Β/2023, η υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-4-2023 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019» κατ'εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (Α'48) στις οποίες προβλέπεται ότι: «1. Έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α' 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην ανωτέρω Πράξη ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται από την 1η.7.2023 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α' 133), όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 20 του παρόντος.».
Δεδομένου ότι από την 1η.7.2023:
α) παύει η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., η οποία παρατάθηκε με την υπ' αρ. 34/2022 Π.Υ.Σ. (Α'244) μόνο έως την 30η.6.2023
β) καταργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 36 του ν. 5027/2023, η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.4829 καθώς και κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του ν.4622/2019 περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρ. 20 του ν.5027/2023, εξαιρούνται από την 1η.7.2023 πλέον μόνο οι περιπτώσεις που ρητά περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 ).
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α' και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας)
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Γραφεία Γραμματέων
- Γραφεία Συντονιστών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)