Διοικητικό Έγγραφο

A. Π.: οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68198/4117
ΑΔΑ ΨΑΙΞ4653Π8-0ΣΖ
Ημ/νία: 22/06/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια
Πληροφορίες : Στ. Τζαφέρος
Τηλέφωνο : 2131512181
e mail : s.tzaferos@prv.ypeka.gr
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Περί της ακολουθητέας διαδικασίας του άρθρου 40 ν. 4030/2011 ως ισχύει και του επιτρεπτού επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις
ΣΧΕΤ:
Επί του εν θέματι αντικειμένου και εφαρμοζομένου του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου προκειμένου της ακολουθητέας διαδικασίας αδειοδότησης και εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), του επιτρεπτού επέμβασης και της αποκατάστασης του διαταραχθέντος δασικού χώρου, παραθέτουμε τα κάτωθι:
Ο νομοθέτης με την διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, όρισε ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση ΑΕΚΚ σε μεταλλεία και λατομεία των οποίων έπαυσε η λειτουργία για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς αποκατάσταση αυτών. Από τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, καθώς και από τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4030/2011 όπως ισχύει, γίνεται πρόδηλο ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι να επιτρέψει την εγκατάσταση ΑΕΚΚ σε μεταλλεία και λατομεία των οποίων η εκμετάλλευση εγκαταλείφθηκε, συναρτώντας την εν λόγω δραστηριότητα με την αποκατάσταση του χώρου. Η αποκατάσταση του χώρου αποτελεί προέχουσα ενέργεια, και στα πλαίσια αυτής εντάσσεται η εγκατάσταση των ΑΕΚΚ σε εγκαταλειμμένους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους, κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 55 «Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων» ν. 4710/2020, συναρτώμενη η εφαρμογή της διά των επεμβάσεων για ΑΕΚΚ σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δημόσιες εκτάσεις της παραγράφου 5α και 5β του άρθρου 3 ν. 998/1979 ως ισχύει, στα πλαίσια της αποκατάστασης, που από τη διάταξη τέθηκε ως λόγος της επιτρεπτής χρήσης.
Προκειμένου ενάρξεως της δυνατότητας εγκατάστασης, και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 40 ν. 4030/2011 ως ισχύει, η διαδικασία εκινείται με ανακοίνωση (πρόσκληση) προς ανάθεση σε εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ με γεωγραφική εμβέλεια των λατομικών περιοχών υποδοχής, στο πλαίσιο: (α) γνωστοποιήσεως από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως ειδικώς ορίζει η παράγραφος 2 της ως άνω διάταξης, ενώ για λατομικές περιοχές ανήκουσες στους ΟΤΑ, ή ΝΠΔΔ επιλαμβάνεται ο αντίστοιχος φορέας, συμπεριλαμβανομένης (β) της σύναψης σύμβασης παραχώρησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ακολούθως, επί της διαδικασίας που ορίζει η παράγραφος 2β του άρθρου 40 ν. 4030/2011 ως ισχύει, ο ενδιαφερόμενος συνάπτει σύμβαση παραχώρησης με την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ έπεται (γ) η περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, τηρουμένης της αδειοδοτικής περιβαλλοντικής διαδικασίας. Εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, το επιτρεπτό της επέμβασης καταλαμβάνεται της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 45 ν. 998/1979 ως ισχύει συνδυαστικά της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ως άνω νόμου, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 45 του ιδίου νόμου, καθόσον και η σχετική διάταξη αποτελεί μέρος αυτής που αναφέρεται στην αποκατάσταση των λατομικών και μεταλλευτικών χώρων. Ο δικαιούχος επέμβασης υποχρεούται σε καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, εξαιρουμένης της υποχρέωσης αναδάσωσης καθόσον η παράγραφος 4 του άρθρου 52 ν. 998/1979 ως ισχύει έχει συμπεριληφθεί στις περιπτώσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 45 ιδίου νόμου. Κατόπιν της περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως και εντός τριών μηνών από αυτή, υποβάλλεται (δ) ειδική μελέτη μορφολογικής αποκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2δ του άρθρου 40 ν. 4030/2011 ως ισχύει, ενώ μετά την υλοποίησή της ακολουθεί (ε) υποβολή προς έγκριση ειδικής μελέτης βλαστητικής αποκατάστασης προς την αρμόδια Δ/νση Δασών, ως τελικό στάδιο αποκατάστασης του ανενεργού λατομείου. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ σε λατομεία δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν του χρόνου αποκατάστασης του λατομείου που ορίζεται με τη σύμβαση ανάθεσης του αναδόχου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 40 ν. 4030/2011 ως ισχύει. Τέλος, η υποχρέωση της παραγράφου 3 της ως άνω διάταξης καθορίζεται στο πλαίσιο εκδόσεως αρμοδίως της σχετικής ΚΥΑ.
Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(Β1) ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(α) Γρ. κ. Υπουργού
(β) Γρ. κ. Υφυπουργού
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
(γ) Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Δασών
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
(δ) Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
(α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(β) Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ