Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68791/4136
ΑΔΑ 6ΓΨΨ4653Π8-2ΔΓ
Ημ/νία: 23/06/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. : 115 28 Ιλίσια
Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτλα
Τηλέφωνο : 213-1512166
e-mail : k.koutla@prv.ypeka.gr,
phytosancon@gmail.com
ΠΡΟΣ: Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
α. Διευθύνσεις Δασών
β. Δασαρχεία
ΚΟΙΝ.: Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Προδιαγραφές των εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ξυλείας πλατάνου (Platanus spp.)
Σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 3 της με αριθμ. 4757/123205/25-04-2023 (Β' 2842) ΚΥΑ, στις περιπτώσεις μεταφοράς προσβεβλημένης ξυλείας σε εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας, η μεταφορά πραγματοποιείται υπό επίσημο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και εντός κλειστών οχημάτων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η μη διασπορά μολυσμένου ξύλου και ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός δεν θα εξαπλωθεί.
Σχετικά με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων θερμικής επεξεργασίας ξυλείας πλατάνου (Platanus spp.) ισχύουν τα εξής:
1. Οι χώροι αποθήκευσης του ξύλου πριν την επεξεργασία και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας να μην επιτρέπουν τη διαφυγή προσβεβλημένου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του. Η διαφυγή πριονιδιού ή μεγαλύτερων θρυμμάτων του ξύλου με τον αέρα, τη βροχή ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενέχει τον κίνδυνο διάδοσης του παθογόνου σε φυτά πλατάνου στη γύρω περιοχή. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του προσβεβλημένου ξύλου δεν θα πρέπει να γειτνιάζουν με φυτά πλατάνου.
2. Στην περίπτωση που το τελικό προϊόν είναι ξυλεία Platanus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρήσει το φυσικό κυλινδρικό της σχήμα, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, σημείο 24 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, το ξύλο μετά την εφαρμογή της ξήρανσης πρέπει να περιέχει υγρασία κάτω του 20%, εκφραζόμενη ως ποσοστό ξηράς ύλης, που επιτυγχάνεται με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου/θερμοκρασίας, γεγονός το οποίο δηλώνεται με την ένδειξη «kiln-dried» ή «KD» ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα, το οποίο τίθεται στην ξυλεία ή στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των Τροφίμων [EFSA Panel on Plant Health, 2016. Scientific opinion on the risk assessment and reduction options for Ceratocystis platani in the EU. EFSA Journal 2016; 14( 12):4640, 65 pp.], η θερμική επεξεργασία (HT) του υλικού, όπως περιγράφεται στο ISPM 15 συμβάλει στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης του παθογόνου.
Ως εκ τούτου, η τεχνική που εφαρμόζεται είναι αυτή της θερμικής επεξεργασίας κατά το πρότυπο ISPM-15 σε συνδυασμό με ξήρανση ώστε η μέση περιεκτικότητα σε υγρασία να μην ξεπερνά το 20%. Η εν λόγω μεταχείριση λαμβάνει χώρα μόνο σε εγκαταστάσεις που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 101149/02-11-2011 (Β’ 2437).
3. Στην περίπτωση που το τελικό προϊόν είναι σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα όπως αντικολλητά (κόντρα πλακέ), Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής πυκνότητας ινοσανίδες (LDF, MDF, HDF) Laminate πατώματα, Μοριοσανίδες κλπ, κατά τη διαδικασία παραγωγής αυτών, αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 120-130oC), οι οποίες φτάνουν μέχρι τον πυρήνα του προϊόντος, για να επιτευχθεί ο πολυμερισμός των συγκολλητικών ουσιών. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι
πολύ υψηλές με αποτέλεσμα να νεκρώνονται όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ανάμεσα τους και το παθογόνο που έχει προσβάλει το ξύλο.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η ξυλώδης πρώτη ύλη καίγεται για την παραγωγή θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας.
Προκειμένου να αποδεικνύεται, από την εταιρία που παράγει σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα ή χρησιμοποιεί ξυλώδη πρώτη ύλη για παραγωγή θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ότι εφαρμόζει διαδικασίες που συμβάλλουν στην εξυγίανση του τελικού προϊόντος, απαιτείται η υποβολή, στην οικεία δασική υπηρεσία, εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδιο όργανο (πχ περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια λειτουργίας κ.α.), και είναι σε ισχύ, στο οποίο αναγράφονται οι διαδικασίες θερμικής εξυγίανσης του τελικού προϊόντος.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στην βαθμονόμηση των αισθητήρων (θερμοκρασίας και υγρασίας) των θαλάμων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση καθώς και στο σύστημα διαχωρισμού φορτίων και ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Πίνακας Διανομής για Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών
- Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
- Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
2. ΥΠΑΑΤ
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
e-mail: charampatzis@minagric.gr, lntoulmperis@minagric.gr
3. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
(με την παράκληση ενημέρωσης των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών) email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr
4. Κεντρική Ένωση Περιφερειών Ελλάδας e-mail: info@enpe.gr
5. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) e-mail: info@kede.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των μελών τους)
6. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
- Επιστημονική Διεύθυνση Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας
Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας
Υπόψη Συντονιστή του προγράμματος Επισκοπήσεων Δρ. Δημητρίου Παπαχρήστου
e-mail: d.papachristos@bpi.gr
- Επιστημονική Διεύθυνση Φυτοπαθολογίας
Εργαστήριο Μυκητολογίας / Υπόψη Δρ Αιμιλίας Μαρκέλλου
e-mail: e.markellou@bpi.gr
7. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας / Υπόψη Νικολέτας ΣουλιώτηMSc
e-mail: nsoulioti@elgo.gr, soulioti@fria.gr