Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 54668 - 14-06-2023
ΑΔΑ 9Ρ6Θ46ΜΤΛΡ-ΡΓΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 14-06-2023
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10677
Πληροφορίες : Α. Ζάρας
Email : azaras@mindev.gov.gr
ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΑΔΗΣΥ)
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουνίου 2023»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α’ 147),
1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 162),
1.3 του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38),
1.4 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
1.5 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α'184),
1.6 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59),
1.7 του π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α' 121),
1.8 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).
2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/.
3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΙΟΥΝΙΟΣ 2023Έτος Υποβολής Προσφοράς
ΚΩΔΙΚΟΣ
COICOP5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ20222021202020192018
ΟΜΑΔΑ 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
01111 PYZI
01112 ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
01113 ΨΩΜΙ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ &
01114 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
01115 ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ
01116 ΖΥΜΑΡΙΚΑ
01117 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
01118 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚΔΤΚ
12,18%17,47%18,47%30,34%28,46%
13,37%40,73%42,03%51,03%57,42%
12,96%32,56%33,07%31,53%32,20%
9,06%16,59%16,02%11,33%9,59%
16,18%24,09%24,26%17,94%21,33%
1,00%17,74%18,09%23,94%19,87%
11,49%19,58%13,08%9,22%8,42%
9,19%19,03%19,54%10,01%10,75%
0111 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ11,15%26,00%25,86%25,13%24,81%
01121 ΜΟΣΧΑΡΙ
01122 XOIPINO
01123 APNI & ΚΑΤΣΙΚΙ
01124 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
01125 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
01126 ΕΝΤΟΣΘΙΑ
01127 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ
01128 ΚΡΕΑΣ
13,82%28,71%28,95%29,33%30,50%
14,74%28,88%23,36%28,69%32,93%
5,76%29,65%48,40%53,21%60,23%
4,20%22,91%27,80%27,78%25,11%
6,73%14,16%17,23%18,43%20,30%
2,91%17,71%17,68%17,25%18,26%
20,11%21,78%20,32%27,98%24,17%
17,84%33,04%34,20%35,23%35,17%
0112 KPEATA ΓΕΝΙΚΑ11,94%27,38%29,15%31,46%32,34%
01131ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ4,53%7,42%13,95%12,29%12,21%
01132ΨΑΡΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ5,44%12,84%13,49%13,11%16,42%
01133ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ0,98%15,33%19,73%14,83%18,15%
01134ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ6,73%17,53%15,24%9,95%10,46%
01135ΨΑΡΙΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ8,83%10,32%9,59%2,13%3,20%
01136ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
8,56%14,71%14,98%10,02%12,49%
0113ΨΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ5,20%9,46%14,03%11,52%12,10%
01141ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ16,69%28,48%27,34%32,21%38,35%
01142ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ16,18%29,62%27,37%31,33%34,99%
01143ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ22,23%37,14%33,79%45,19%53,82%
01144ΓΙΑΟΥΡΤΙ12,83%26,94%20,54%28,89%23,21%
01145TYPIA20,31%41,52%42,75%43,46%44,70%
01146ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ15,71%19,56%18,69%15,01%13,44%
01147ΑΥΓΑ17,97%33,44%32,65%28,99%31,16%
0114ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΑΥΓΑ17,97%34,58%33,59%36,37%37,88%
01151BOYTYPO14,76%23,34%24,79%21,09%24,11%
01152ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ9,89%22,35%21,62%11,78%17,86%
01153ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ20,57%49,90%51,55%42,89%22,64%
01154ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ3,64%36,95%55,89%56,81%54,37%
0115ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ15,80%42,64%45,98%38,43%23,49%
01161ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ2,20%13,21%0,28%28,93%27,04%
01163ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ4,27%8,72%7,29%9,44%4,55%
01164ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ14,27%30,55%38,92%27,63%24,48%
0116ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ2,56%12,66%0,91%26,20%23,80%
01171Λαχανικά ΝΩΠΑ5,57%24,60%28,29%33,48%46,23%
01172Λαχανικά ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ11,70%20,70%17,61%20,78%17,10%
01173ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ15,30%22,30%23,10%21,80%20,25%
01174ΠΑΤΑΤΕΣ12,31%28,39%32,82%11,89%41,75%
01175ΤΣΙΠΣ11,27%17,17%21,00%14,17%16,18%
0117ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ9,74%24,03%26,25%24,90%35,25%
01181ZAXAPH31,09%62,00%59,81%50,95%40,68%
01182ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ7,23%8,00%10,99%7,92%7,62%
01183ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ8,97%14,07%14,48%8,75%9,89%
01184ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ9,23%12,25%11,07%9,20%9,18%
01185ΠΑΓΩΤΑ10,62%19,70%15,60%14,03%7,56%
01186ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ3,30%5,46%-0,71%-5,06%-4,90%
0118ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ -ΠΑΓΩΤΑ10,32%15,50%15,56%12,25%11,03%
01191ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ17,25%25,08%30,71%24,67%22,57%
01192ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ5,67%12,55%11,78%7,97%6,24%
01193ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ8,12%18,22%20,19%25,84%28,85%
01194ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ11,42%21,56%14,91%13,30%13,20%
01199ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ26,59%35,45%38,10%29,14%25,61%
0119ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ14,20%22,55%24,80%21,56%20,43%
011ΔΙΑΤΡΟΦΗ11,52%25,36%25,26%27,48%28,08%
01211ΚΑΦΕΣ14,05%21,47%23,13%14,98%15,15%
01212ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ6,37%10,65%15,44%9,52%11,89%
01213KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ9,81%17,91%15,24%10,20%5,03%
0121ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ13,17%20,31%22,03%14,26%14,39%
01221ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ9,17%13,64%14,05%13,69%13,55%
01222ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ12,01%16,65%8,04%11,20%12,35%
01223ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ15,71%25,20%20,59%14,19%14,16%
0122ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ -ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ12,88%19,24%14,12%12,83%13,19%
012ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)13,01%19,76%17,83%13,58%13,84%
01ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ11,61%25,06%24,86%26,71%27,29%
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ &
ΚΑΠΝΟΣ
02111ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ5,59%7,01%5,65%6,30%7,45%
0211ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ5,59%7,01%5,65%6,30%7,45%
02121ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ8,13%10,58%8,02%8,50%3,88%
0212ΚΡΑΣΙΑ8,13%10,58%8,02%8,50%3,88%
02131ΜΠΥΡΕΣ12,65%16,01%16,04%16,57%16,54%
0213ΜΠΥΡΕΣ12,65%16,01%16,04%16,57%16,54%
021ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ)8,27%10,49%8,97%9,56%8,26%
02201ΤΣΙΓΑΡΑ0,03%0,06%0,13%0,08%1,79%
02202ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ8,50%8,50%8,75%10,78%12,18%
02203ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ0,54%0,54%0,54%0,76%3,02%
022ΚΑΠΝΟΣ0,20%0,22%0,28%0,30%2,11%
02ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ3,46%4,39%4,06%4,27%5,31%
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ
0311ΥΦΑΣΜΑΤΑ13,86%19,35%15,51%14,13%19,60%
03121ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ10,77%16,60%11,44%17,33%16,92%
03122ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ9,84%19,32%13,71%15,78%17,64%
03123ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ10,71%20,74%10,87%15,89%17,36%
0312ΕΝΔΥΜΑΤΑ10,35%18,93%12,74%16,55%17,52%
03131ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ7,21%11,02%10,44%13,86%12,98%
03132ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ2,54%9,01%9,08%10,05%11,88%
0313ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ4,63%10,45%10,02%11,81%12,89%
03141ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ5,04%5,82%5,84%5,99%6,42%
03142ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
4,74%5,60%5,38%5,01%5,31%
0314ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
5,06%5,87%5,81%5,78%6,18%
031ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ10,23%18,22%12,48%16,11%16,92%
03211ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ17,89%21,26%15,03%21,72%21,99%
03212ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ15,49%13,73%6,69%11,66%11,39%
03213ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ16,06%17,65%9,43%11,12%10,43%
0321ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ16,53%17,24%10,25%15,10%14,98%
0322ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
3,88%5,50%5,85%6,24%6,23%
032ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ16,42%17,12%10,21%15,00%14,88%
03ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ11,80%18,11%12,17%16,03%16,66%
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ
0411ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ4,09%5,03%5,08%5,08%5,08%
041ENOIKIA4,09%5,03%5,08%5,08%5,08%
0431ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ8,70%11,57%13,13%14,65%16,13%
04321ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ4,90%4,97%5,17%5,72%6,76%
04322ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ3,79%4,30%5,14%4,09%5,39%
04324ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ2,37%3,07%3,19%3,05%4,24%
0432ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ3,20%3,69%3,94%3,92%5,07%
043ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ5,49%6,84%7,47%7,88%9,11%
0441ΥΔΡΕΥΣΗ0,45%0,45%0,46%0,45%1,30%
0442ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-0,81%-1,36%-1,37%-0,50%-1,31%
0443ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ0,45%0,45%0,46%0,45%1,30%
04441ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ2,13%2,66%3,28%3,60%3,69%
0444ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ2,13%2,66%3,28%3,60%3,69%
044ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ0,57%0,56%0,74%1,10%1,22%
0451ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-24,07%36,80%35,54%43,93%35,03%
04521ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-49,63%37,36%81,04%26,79%22,70%
04522ΥΓΡΑΕΡΙΟ14,23%23,09%22,38%21,92%22,64%
0452ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-43,07%30,69%57,59%23,24%20,35%
0453ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-20,66%30,97%68,82%17,16%23,99%
04549ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ28,89%35,89%36,03%35,31%33,54%
0454ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ28,89%35,89%36,03%35,31%33,54%
045ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-22,15%34,64%43,91%32,34%30,31%
04ΣΤΕΓΑΣΗ-12,89%17,59%21,34%16,60%15,81%
ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
05111ΕΠΙΠΛΑ5,46%11,45%13,31%11,85%7,86%
05112ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ6,48%12,22%14,55%11,81%2,19%
05113ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ4,55%13,45%14,54%13,01%11,64%
05119ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ14,87%9,12%9,35%8,12%2,98%
0511ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ6,53%11,31%13,00%11,52%7,18%
05121ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ4,51%7,71%8,57%9,43%10,65%
0512ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ4,51%7,71%8,57%9,43%10,65%
051ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ6,39%11,04%12,66%11,40%7,55%
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
05201 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
05202 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ
05203 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ
ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
05209 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6,82%11,69%8,08%7,91%4,21%
1,73%0,86%-6,25%-10,44%-17,08%
6,99%9,62%3,27%2,04%-2,02%
1,47%-1,04%-3,20%-6,20%-13,44%
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
052 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
4,32%4,95%-0,15%-2,24%-7,24%
05311ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
5,04%4,92%4,52%1,19%1,72%
05312ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
8,57%3,55%-0,63%0,10%-6,29%
05313ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ8,03%7,51%9,13%5,56%4,45%
05314ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ6,38%10,56%8,54%7,76%3,97%
05315ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ8,40%5,68%9,42%-1,26%-10,47%
0531ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ
6,98%7,24%6,12%4,12%1,00%
05321ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1,05%-0,58%-6,00%-9,99%-13,31%
05322ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ3,18%-0,85%2,43%-1,39%-7,22%
05323ΣΙΔΕΡΑ4,82%3,13%-0,56%-0,09%-3,79%
05324ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ9,55%-2,48%0,11%-5,25%-7,38%
05329ΑΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-0,27%-1,41%-1,11%-6,90%-13,04%
0532ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ3,23%-0,32%-1,64%-4,88%-9,27%
0533ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ1,42%1,42%2,50%2,18%2,01%
053ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ6,12%6,03%5,14%3,18%0,23%
05401ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ7,19%17,91%9,52%8,58%5,71%
05402ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ9,86%17,70%10,69%9,71%10,58%
05403ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ7,11%15,48%12,21%10,84%8,19%
054ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ7,56%17,02%11,63%10,46%8,16%
05511ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ6,44%6,87%8,38%9,00%3,39%
0551ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ6,44%6,87%8,38%9,00%3,39%
05521ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ5,38%9,62%10,91%11,54%8,84%
05522ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ5,92%9,12%8,46%5,23%4,03%
0552ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ5,87%9,13%8,86%6,43%4,82%
055ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ6,01%9,06%8,90%6,73%4,74%
05611ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ14,13%20,52%17,74%16,04%13,41%
05612ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ13,22%25,01%23,32%24,69%26,31%
0561ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
13,89%21,89%19,39%18,68%17,25%
05621ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7,60%12,76%13,75%14,83%14,94%
05622ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ8,43%9,86%10,83%10,18%12,72%
0562ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
7,68%12,52%13,51%14,41%14,80%
056ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ11,80%18,96%17,84%17,76%17,00%
05ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ9,93%15,58%13,99%13,13%10,94%
ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ
0611ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ18,62%18,15%13,11%17,59%20,36%
06121ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ4,35%7,34%8,58%10,20%8,34%
06129ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ0,35%2,27%2,81%2,70%-0,30%
0612ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ1,13%3,19%3,81%3,88%1,08%
06131ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ0,67%1,50%-0,29%-0,51%-0,88%
06132ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ1,54%1,62%1,62%1,62%1,32%
06139ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ2,57%3,16%2,73%3,40%3,08%
0613ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ1,05%1,80%0,52%0,51%0,25%
061ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
14,67%14,55%10,10%14,09%16,36%
06211ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ6,01%9,37%11,54%11,54%11,86%
06212ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ3,83%4,86%5,42%6,07%6,40%
0621ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,32%5,96%6,91%7,40%7,71%
0622ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ6,81%8,63%9,24%9,48%9,35%
06231ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ2,11%1,23%1,77%-0,60%-1,10%
06239ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ3,49%4,48%3,53%5,56%7,76%
0623ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,49%2,21%2,25%1,27%1,41%
062ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,93%6,28%6,90%6,99%7,08%
06301ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ1,48%1,90%1,89%1,89%1,83%
06302ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ0,00%9,70%9,70%9,70%9,70%
063ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ1,46%1,99%1,98%1,98%1,92%
06ΥΓΕΙΑ7,75%8,30%6,91%8,43%9,23%
ΟΜΑΔΑ 7: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07111AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ7,48%16,85%20,65%22,31%22,23%
07112ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ10,53%23,24%23,24%23,24%23,24%
0711ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ8,70%19,36%21,64%22,56%22,50%
0712ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ7,46%11,18%13,40%13,23%12,99%
0713ΠΟΔΗΛΑΤΑ5,29%12,16%17,77%13,75%14,72%
071 ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ8,59%18,60%20,90%21,66%21,60%
07211 ΕΛΑΣΤΙΚΑ
07212 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
07213 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
16,78%22,38%23,16%23,37%23,40%
6,22%11,55%11,80%13,10%13,43%
6,29%7,45%3,33%-0,59%-2,85%
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
0721 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
11,86%17,26%17,71%18,42%18,57%
07221 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
07222 ΒΕΝΖΙΝΗ
07223 ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
07224 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
-17,73%16,80%40,91%9,62%11,67%
-16,68%14,28%37,34%11,75%14,00%
-24,09%5,28%20,53%4,90%5,15%
8,30%11,36%11,27%10,18%10,38%
0722 Καύσιμα ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-16,79%13,65%35,74%10,80%12,85%
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
0723 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
4,90%7,06%7,22%6,72%6,38%
ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
07241 ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ
07242 ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
07243 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
5,08%5,59%6,05%7,76%8,50%
0,01%0,05%0,01%0,02%0,04%
2,86%3,54%5,39%4,91%5,81%
0724ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ0,56%0,68%0,81%0,87%1,00%
072ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
-11,90%10,48%23,42%7,49%8,88%
07311ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ0,00%0,00%-12,11%-12,11%-12,11%
07312ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ0,00%0,00%-12,35%-12,35%-12,35%
0731ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ0,00%0,00%-12,30%-12,30%-12,30%
07321ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ0,17%0,17%-9,37%-9,75%-9,73%
07322ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ32,92%32,92%22,63%22,63%22,63%
0732ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ15,97%15,97%5,74%5,46%5,48%
07331ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ12,61%21,69%35,97%42,03%66,26%
07332ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ35,97%76,67%72,73%83,05%76,48%
0733ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ27,43%56,49%62,16%67,57%75,24%
07342ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ11,23%30,89%24,55%30,30%28,49%
0734ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ11,23%30,89%24,55%30,30%28,49%
0735ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ0,00%0,00%-12,35%-12,35%-12,35%
07362ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ1,72%1,72%2,32%4,19%4,30%
0736ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ
1,72%1,72%2,32%4,19%4,30%
073ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ19,69%33,76%21,16%23,68%26,72%
07ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-3,15%15,05%20,33%11,92%13,18%
ΟΜΑΔΑ 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08101ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ0,00%0,00%35,09%35,09%35,24%
081ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,00%0,00%35,09%35,09%35,24%
08201ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
6,25%11,05%14,49%11,69%10,41%
08202ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
-5,39%-14,09%-21,62%-26,56%-38,01%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ-4,77%-12,84%-19,90%-24,76%-35,93%
082ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
08301ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-2,20%-2,62%-4,99%-4,58%-2,57%
08302ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-0,62%-3,43%-2,98%-7,46%-2,40%
08303ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ INTERNET
-7,11%-8,42%-14,50%-14,23%-12,29%
08304ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
-3,89%-7,98%-12,59%-13,00%--
083ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-2,23%-4,49%-6,38%-8,43%-4,99%
08ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-2,26%-4,67%-6,25%-8,34%-5,21%
ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ -
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
09111ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ3,20%4,78%-1,02%4,47%-2,88%
09112ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
-3,87%-14,42%-12,61%-17,73%-30,93%
09113ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ2,78%6,07%4,54%5,97%0,52%
0911ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
-3,55%-13,53%-11,91%-16,86%-30,00%
09121ΚΑΜΕΡΕΣ2,43%0,94%-3,87%-5,98%-9,21%
0912ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2,43%0,94%-3,87%-5,98%-9,21%
09131ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ0,21%-2,80%-2,94%-5,82%-15,70%
09132ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-5,60%-11,05%-16,99%-17,81%-24,99%
09133ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-3,52%-9,90%-13,37%-14,58%-21,55%
0913ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
-0,32%-3,44%-3,85%-6,60%-16,31%
09141ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ0,26%-0,86%-3,66%-3,28%-4,21%
09149ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-1,18%2,29%-3,00%-8,84%-22,25%
0914ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-0,82%0,12%-3,89%-5,20%-9,86%
0915ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
0,42%0,92%0,95%0,12%0,03%
091ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
-1,39%-6,42%-6,64%-9,98%-20,11%
09213ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ5,00%8,98%5,53%7,40%8,02%
09215ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ6,06%6,06%6,06%6,72%6,72%
0921ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ5,00%8,87%5,50%7,28%7,84%
09221ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-6,56%-3,54%4,04%-3,90%-4,57%
0922ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ
ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
-6,56%-3,54%4,04%-3,90%-4,57%
0923ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1,77%1,77%1,77%1,77%1,77%
092ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ3,23%6,83%5,12%5,17%5,46%
09311ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-0,36%-4,71%-5,76%-12,83%-20,38%
09312ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ6,13%6,87%4,77%5,31%4,07%
0931ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ3,78%3,02%1,27%-0,84%-4,28%
09321ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ3,01%3,42%-2,22%-2,23%-2,38%
09322ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ2,12%3,64%1,61%1,61%-0,55%
0932ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ3,00%3,42%-2,16%-2,17%-2,35%
09331ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ6,03%6,27%6,61%4,53%5,43%
09332ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ12,38%15,54%17,70%19,51%20,48%
0933ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ10,48%12,68%14,24%14,69%15,68%
09341ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ-2,93%6,10%6,51%3,18%3,60%
09342ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ11,91%21,25%20,18%18,40%18,85%
0934ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ10,62%20,57%19,75%17,70%18,16%
0935ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,84%3,14%5,07%4,99%5,45%
093ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ -ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ6,56%8,66%7,77%6,99%6,54%
09411ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ4,44%4,44%5,10%3,56%3,56%
09412ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
2,30%3,28%3,33%3,69%2,86%
0941ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ2,61%3,40%3,70%3,25%2,77%
09421ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑ-
ΚΟΝΣΕΡΤΑ
5,65%20,30%18,92%15,63%17,09%
09422ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
1,10%2,12%3,13%4,16%19,12%
09423ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ0,00%-1,40%-1,40%-1,40%-1,40%
09424ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-2,27%-2,06%-1,69%-2,96%-2,87%
09425ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ8,41%8,71%8,84%9,74%9,70%
0942ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ2,24%6,09%5,35%3,74%4,52%
094ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2,33%5,41%5,03%3,79%4,16%
09511ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ0,60%-4,90%-5,26%-5,94%-6,35%
09512ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ1,80%3,76%4,16%3,12%4,27%
09513ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ1,85%2,52%-0,51%-1,17%-1,92%
0951ΒΙΒΛΙΑ1,22%-0,70%-1,57%-2,30%-2,34%
09521ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ4,69%4,69%4,69%4,69%4,69%
09522ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
0952ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ3,18%3,18%3,18%3,18%3,18%
0953ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ2,53%3,72%3,65%3,78%4,34%
09541ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ14,24%27,22%28,17%28,28%29,10%
09549ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ3,16%6,48%6,36%7,04%7,28%
0954ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ6,68%12,74%12,89%13,47%13,90%
095ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ3,47%4,34%4,06%3,93%4,03%
09601ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ7,92%18,28%15,41%17,62%17,75%
09602ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ6,57%14,06%13,60%14,77%15,84%
096ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ7,12%16,17%14,47%16,17%16,72%
09ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3,27%4,64%3,77%2,87%1,05%
ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10101ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,78%3,39%3,06%6,27%5,86%
10102ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,59%3,38%3,62%5,63%5,32%
1010ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2,64%3,38%3,46%5,76%5,43%
1020ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,68%4,12%4,52%4,64%3,40%
1030ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-0,20%-1,21%-4,26%-4,62%-4,79%
1040ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
10ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2,17%3,11%3,11%3,67%2,84%
ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ -
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
11111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ
ΧΟΡΟΥ
7,29%10,80%10,66%10,64%11,19%
11112ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ)8,79%16,48%16,91%18,44%19,50%
1111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -ΚΑΦΕΝΕΙΑ7,63%12,03%11,95%12,11%12,72%
1112ΚΥΛΙΚΕΙΑ3,72%4,12%4,00%5,64%7,01%
111ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ7,38%11,42%11,34%11,59%12,25%
11201ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛ-ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ14,44%39,84%10,28%10,79%16,09%
11202ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ7,22%14,34%22,92%27,26%30,16%
112ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
14,44%39,15%11,42%11,97%16,73%
11ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ7,40%12,92%11,13%11,35%12,11%
ΟΜΑΔΑ 12: ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12111ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ5,57%6,29%7,68%7,11%7,61%
12112ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ5,38%5,90%6,05%6,61%7,33%
12113ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ0,50%0,44%0,30%-0,13%-1,27%
1211ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
4,54%4,99%5,39%5,53%6,06%
12121ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-0,13%-5,87%-6,41%-12,01%-15,70%
1212ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ-0,13%-5,87%-6,41%-12,01%-15,70%
12131ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ)4,03%5,85%4,18%2,11%2,59%
12132ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ12,08%13,90%8,10%5,20%1,53%
1213ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ11,54%13,36%7,85%5,01%1,57%
121ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ9,65%11,08%7,22%5,09%2,51%
12311ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ6,44%10,53%19,44%23,82%24,97%
12312ΡΟΛΟΓΙΑ5,74%6,15%4,76%5,02%1,91%
1231ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ6,00%8,77%15,58%19,07%19,44%
12321ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ7,39%3,96%-0,46%0,21%-5,96%
12322ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ5,57%7,29%4,22%3,12%0,66%
12329ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ4,34%3,81%0,48%-0,07%-2,76%
1232ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ5,05%4,17%0,70%0,28%-2,67%
123ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ5,10%4,52%3,08%3,41%0,93%
12401ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ1,90%2,99%2,86%3,93%4,28%
12402ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ6,37%11,11%11,11%13,55%13,32%
12403ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ4,84%10,16%10,73%10,73%10,73%
124ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3,60%7,38%7,65%8,56%8,73%
1252ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12532ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
1253ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ5,70%5,70%5,70%5,70%5,70%
12541ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2,13%0,50%1,10%2,24%2,18%
12542ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ1,51%3,09%2,92%2,92%3,12%
1254ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ2,12%0,54%1,13%2,24%2,19%
125ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ3,01%1,86%2,31%3,14%3,10%
12621ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12622ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ0,67%0,19%0,36%0,58%-0,03%
1262ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,03%0,18%0,30%-0,03%
126ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,44%0,03%0,18%0,30%-0,03%
12701ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
12702ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0,49%0,60%0,60%0,60%0,60%
12703ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ1,13%0,36%0,06%-0,47%0,11%
12704ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ4,52%5,93%5,89%5,44%5,80%
127ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ1,97%2,46%2,37%2,05%2,34%
12ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ6,80%7,27%5,30%4,46%2,95%
Η παρούσα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε όλη την Επικράτεια.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.mindev.gov.gr) και να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης