Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/209255
ΑΔΑ 6ΡΚ1465ΧΘΞ-5ΨΖ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Παπάγου, 3 Ιουλίου 2023
Βαθμ. προτ. Επείγον
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 210 650 8487
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr
Προς: Ως πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Έναρξη εκτύπωσης νέων εντύπων αδειών οδήγησης κατόπιν της αναβάθμισης του εκτυπωτικού συστήματος της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
Σχετ: α. Το με αριθμό πρωτ. 8030/29/8-νθ/26-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
β. Το με αριθμό πρωτ. 8030/29/8-νγ/19-06-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
γ. Το με αριθμό πρωτ. 1552/23/400031/25-02-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
δ. Το με αριθμό πρωτ. 8030/29/8-ιστ’/14-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
ε. Η κ.υ.α. 18623/2372/2008 (Β’ 1697) «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης...»
Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας, σας πληροφορούμε ότι έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα το εκτυπωτικό σύστημα έκδοσης εγγράφων ασφαλείας της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό έχει τροποποιηθεί η σχεδίαση των εντύπων αδειών οδήγησης με ενσωμάτωση νέων ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας που υιοθετούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της εκτύπωσης των εγγράφων ασφαλείας.
Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις προδιαγραφές των φωτογραφιών που επικολλώνται σε φυσική μορφή επί των εντύπων αίτησης εκτύπωσης. Έχει επιφέρει, ωστόσο, την αναγκαιότητα τροποποίησης των προδιαγραφών (προς τούτο έχει διαβιβαστεί το ανωτέρω γ’ σχετικό στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις ενέργειες αρμοδιότητάς του) των αρχείων φωτογραφίας τα οποία:
□ μεταφορτώνονται στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto από πιστοποιημένους φωτογράφους/ εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτών για τον σκοπό ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως/δικαιολογητικών για διαδικασία άδειας οδήγησης (όπως π.χ. ανανέωσης άδειας οδήγησης, αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης).
□ αναρτώνται για τον ίδιο σκοπό από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) απευθείας χωρίς τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο α’ σχετικό, η εκτύπωση των εντύπων αδειών οδήγησης νέου τύπου από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας θα ξεκινήσει την 4η Ιουλίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχει εξαντληθεί το απόθεμα των υφιστάμενων εντύπων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και ενόψει της προαναφερθείσας ημερομηνίας, επισυνάπτονται στην παρούσα προς την ενημέρωσή σας και εξοικείωση με το νέο έντυπο:
° δείγμα του νέου εντύπου άδειας οδήγησης (εμπρόσθια και οπίσθια όψη)
° έντυπο παρουσίασης χαρακτηριστικών ασφαλείας του νέου εντύπου.
Ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας
Ε. Ν. Παρίσης
Συνημμένα
° Δείγμα του νέου εντύπου άδειας οδήγησης
° Έντυπο παρουσίασης χαρακτηριστικών ασφαλείας του νέου εντύπου άδειας οδήγησης
Πίνακας αποδεκτών
Αποδέκτες προς ενέργεια
❖ Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις και Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
❖ Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης
Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Μιας Στάσης
dolkep@mindigital.gr, a.paveli@mindigital.gr
(με παράκληση για την ενημέρωση των ΚΕΠ της χώρας)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
❖ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας
Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας
contact@passport.gov.gr
❖ Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού (Τομέας Μεταφορών)
■ Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
■ Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
❖ Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
grammateia@aead.gr
❖ Περιφέρειες της χώρας
■ Γραφεία Περιφερειαρχών
■ Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
❖ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)
omospondia2012@gmail.com
Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Ελλάδος (Ο.Ε.Υ.Ο.Ε.)
o.e.y.o.e.omospondiaellados@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)
info@driving.org.gr