Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 208264
ΑΔΑ 9ΑΗΣ465ΧΘΞ-ΣΚ5
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Παπάγου, 30 Ιουνίου 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Μ. Καρατζά
Τηλέφωνο : 210 650 8123, 8005
E-mail : dem@yme. gov. gr
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων -εναρμόνιση Οδηγίας 2022/2407/ΕΕ (ADR 2023 - RID 2023)
ΣΧΕΤ: ΚΥΑ 200035/2023 (Β' 4101) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο» (ΑΔΑ: 69ΙΓ465ΧΘΞ-ΓΕΕ)
Σας ενημερώνουμε κατά λόγο αρμοδιότητας ότι δημοσιεύτηκε η σχετική κ.υ.α με την οποία εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τα τεχνικά παραρτήματα της ADR 2023. Για την υπόψη κ.υ.α. αναφέρονται τα εξής:
1. Αναθεωρούνται οι εθνικές διατάξεις που αφορούν στους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και ειδικότερα την κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίησή τους.
2. Στα σημεία 1.8.6, 1.8.7 και 6.8.2-3 της νέας ADR, προβλέπονται οι προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επιθεώρησης και οι διαδικασίες επιθεωρήσεων των δεξαμενών. Οι νέες αυτές απαιτήσεις έχουν περιληφθεί στην προσφάτως δημοσιευθείσα υ.α. 132756/2023 (Β' 2887) σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους φορείς επιθεώρησης.
3. Σύμφωνα με την απαίτηση του αναθεωρημένου σημείου 6.8.2.4.5 της ADR, εάν κατά την επιθεώρηση της δεξαμενής σε φορέα επιθεώρησης, ο φορέας διαπιστώσει από την εξέταση των υποβληθέντων εγγράφων ότι επιτρέπεται η μεταφορά μόνο συγκεκριμένων ουσιών και όχι όλων των ουσιών που επιτρέπονται από τον κωδικό της δεξαμενής και τις ειδικές διατάξεις, θα πρέπει στο πιστοποιητικό επιθεώρησης δεξαμενών που εκδίδεται σύμφωνα με την υ.α 132756/2023 να αναφερθούν τα στοιχεία των ουσιών αυτών.
Για το σκοπό αυτό, οι φορείς πρέπει, κάτω από το πεδίο «Ειδικές διατάξεις» του πιστοποιητικού του παραρτήματος ΣΤ της προαναφερόμενης απόφασης, να προσθέσουν πεδίο «*Δεξαμενή κατάλληλη για τη μεταφορά μόνο των ακόλουθων ουσιών:» και στο πεδίο αυτό θα συμπληρώνονται τα στοιχεία των επιτρεπόμενων ουσιών ως εξής: Κλάση, αριθμός UN και, αν είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της ουσίας, η ομάδα συσκευασίας και η κατάλληλη ονομασία αποστολής. Όταν η δεξαμενή είναι κατάλληλη για τη μεταφορά όλων των ουσιών που επιτρέπονται από τον κωδικό δεξαμενής της και τις ειδικές διατάξεις, το συγκεκριμένο πεδίο του πιστοποιητικού θα μένει κενό.
Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από ΚΤΕΟ, το σημείο 10.2 του πιστοποιητικού συμπληρώνεται ως εξής:
α) εάν στο υποβληθέν πιστοποιητικό επιθεώρησης δεξαμενής δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες ουσίες, σημειώνεται V εντός του πλαισίου « □ μόνο ουσίες που επιτρέπονται από τον κωδικό δεξαμενής και τις ειδικές διατάξεις του σημείου 9 δύναται να μεταφέρονται »
β) εάν στο υποβληθέν πιστοποιητικό επιθεώρησης δεξαμενής γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες ουσίες, σημειώνεται V εντός του πλαισίου « □ μόνο οι κάτωθι ουσίες (Κλάση, αριθμός UN και, αν είναι απαραίτητο η ομάδα συσκευασίας και η κατάλληλη ονομασία αποστολής) μπορούν να μεταφέρονται: » και συμπληρώνονται τα στοιχεία των ουσιών αυτών.
4. Σύμφωνα με το σημείο 6.8.3.2.9 της ADR, οι δεξαμενές μεταφοράς εύφλεκτων υγροποιημένων αερίων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με βαλβίδες ασφαλείας. Οι δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά συμπιεσμένων αερίων, μη εύφλεκτων υγροποιημένων αερίων ή διαλυμένων αερίων μπορούν να είναι εφοδιασμένες με βαλβίδες ασφαλείας. Οι βαλβίδες αυτές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 6.8.3.2.9.1 έως 6.8.3.2.9.5. και οι δεξαμενές στις οποίες τοποθετούνται πρέπει να φέρουν το σήμα που ορίζεται στα 6.8.3.2.9.6.3 έως 6.8.3.2.9.6.6 της ADR.
Ειδικά για τις σταθερές και αποσπώμενες δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά εύφλεκτων υγροποιημένων αερίων, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις (1.6.3.57 και 1.6.3.60), προβλέπονται τα εξής:
α) όλες οι νέες δεξαμενές που κατασκευάζονται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες ασφαλείας και σήμα SV σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ADR.
β) οι δεξαμενές που είναι ήδη εξοπλισμένες με βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση με το σήμα SV ξεκινώντας από την πρώτη ενδιάμεση ή περιοδική επιθεώρηση που πραγματοποιείται μετά τις 31/12/2023.
5. Η σχετική κ.υ.α αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: www.yme.gr ^ Μεταφορές ^ Εμπορευματικές Μεταφορές ^ Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) ^ Νομοθεσία - Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με Οδηγίες Ε.Ε. Στην ίδια ενότητα αναρτώνται και τα τεχνικά Παραρτήματα της Συμφωνίας ADR 2023, στα οποία επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα όλες οι αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, ADR 2021. Το συγκεκριμένο κείμενο έχει βοηθητικό χαρακτήρα για τους εμπλεκόμενους στο έργο της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) και δεν έχει νομική ισχύ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Γεν Δ/ντή Μεταφορών ΥΠΥΜΕ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γεν. Δ/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών
β) Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
(για ενημέρωση των ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
2. Δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας
3. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας
4. Φορείς ελέγχου ADR
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Οικονομικών, ministeroffice 1@minfin. gr
2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, gram yetha@mod.mil.gr , gnp@mod.mil.gr
3. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, eks@minedu.gov.gr
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, info@ypen.gov.gr
5. Υπουργείο Ανάπτυξης, protokollo@mnec.gr
6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, kepik@astynomia.gr , fileminister@yptp.gr
7. Α.Α.Δ.Ε Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων environment@gcsl.gr
8. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων info@ras-el.gr
9. Ε.Σ.Υ.Δ, esyd@esyd.gr
10. Κατασκευαστές δεξαμενών
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), info@pssamee.gr
12. Εργαστήριο Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, dbkoulva@mail.ntua.gr, dbkoulva@central.ntua.gr
13. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, mlulas@eng.auth.gr , gsavaidis@meng.auth.gr
14. Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών και Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ, norfan@uoa.gr
15. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας info@eeae.gr
16. Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών ΥΠΥΜΕ
17. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων ΥΠΥΜΕ
18. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΥΠΥΜΕ
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών