Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.:202228
ΑΔΑ 9ΛΙΔ465ΧΘΞ-ΞΗΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Παπάγου, 23 Ιουνίου 2023
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Μ. Καρατζά
Τηλέφωνο : 210 650 8005
E-mail : dem@yme.gov.gr
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση απόφασης παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο
Σχετ.: Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2023/1198, 21.06.2023
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση (ΕΕ) 2023/1198 της Ε. Επιτροπής για τις παρεκκλίσεις από την ADR σε εθνικό επίπεδο με την οποία παρατείνεται για τέσσερα έτη η ισχύουσα παρέκκλιση για τη χώρα μας. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση έχει εφαρμογή μόνο για βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t, με δεξαμενές πάχους περιβλήματος κάτω των 3 mm, τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002 και διενεργούν τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202). Η ισχύς της νέας απόφασης λήγει την 30η Ιουνίου 2027.
Προκειμένου τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην εν λόγω παράταση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αναγραφή της ημερομηνίας 30.6.2027 στο πεδίο H «Διάρκεια ισχύος» της άδειας κυκλοφορίας τους. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται ατελώς σύμφωνα με την α.π. οικ. Α 34465/2669/25.6.2014 (ΑΔΑ: 7Θ4Γ1-4Φ5).
Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και σε περίπτωση μη αναγραφής της παραπάνω ημερομηνίας λήξης, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» του Παραρτήματος Ι της υ.α. οικ. 19111/192 ( ΦΕΚ Β’ 1003/2019).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ
Επισυνάπτεται: απόφαση (ΕΕ) 2023/1198
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
2. Γεν Δ/ντή Μεταφορών ΥΠΥΜΕ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας
α) Γεν. Δ/ντές Μεταφορών και Επικοινωνιών β) Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
2. . Δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας
3. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας
4. Φορείς ελέγχου ADR
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ), info@pssamee.gr
2. Εργαστήριο Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, dbkoulva@mail.ntua.gr, dbkoulva@central.ntua.gr
3. Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, mlulas@eng.auth.gr , gsavaidis@meng.auth.gr
4. Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών και Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ, norfan@uoa.gr , norfan999@gmail.com
Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών