Διοικητικό Έγγραφο

Αρ.Πρωτ. : Γ5α/Γ.Π.οικ: 33873
ΑΔΑ ΨΔΖΜ465ΦΥΟ-ΥΙΘ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Μακεδονίας 8
Ταχ. Κώδικας: 104 33 Αθήνα
Email : dey_a @moh.gov.gr
Αθήνα, 22 / 06 /2023
ΠΡΟΣ: Όπως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την υπαγωγή αιτημάτων στις μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και Παιδιατρική Γαστρεντερολογία.
Σχετ.: 1. Η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.28527/18-05-2023 «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29.08.2018 “Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας” υ.α (Β 3958) - Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων» (Β' 3356).
2. Η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 28528/18-05-2023 «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας» υ.α. (Β 3387).
3. Η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 28613/18-05-2023 «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας» υ.α. (Β 3356)
Σε συνέχεια της έκδοσης των ως άνω (2, 3) υ.α. και για την υπαγωγή των ιατρών, που ήδη κατέχουν την ειδικότητα της Παιδιατρικής, στις διατάξεις των παρ. Α και Β του άρθρου 8 των ανωτέρω υ.α. απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών ανά περίπτωση:
1. Αίτηση (αναζητείται στον ιστότοπο του Υπουργείου, στη διαδρομή Υπουργείο Υγείας^ Υγεία ^ επαγγελματίες Υγείας^ Ιατροί, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί) .
2. Αντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιατρικής και για ιατρούς που απέκτησαν την ειδικότητα στην αλλοδαπή, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας στην αλλοδαπή και αναγνωρισμένος τίτλος στην Ελλάδα.
3. α. Τίτλος εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία/Παιδιατρική Γαστρεντερολογία στην αλλοδαπή, ο οποίος αποκτήθηκε μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας της Παιδιατρικής, ήτοι το ξενόγλωσσο αντίγραφο με πρωτότυπη σφραγίδα Χάγης και επίσημη μετάφραση.
β. Βιβλιάριο εξειδικευόμενου (logbook) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης του αναγνωρισμένου για την εξειδίκευση κέντρου, όπου πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση.
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις προβλεπόμενες Κλινικές, Μονάδες ή Τμήματα υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή ή τον Συντονιστή Διευθυντή του δημόσιου φορέα όπου πραγματοποιήθηκε η προϋπηρεσία ή τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη θέση του αιτούντος, τον Διευθυντή της Ιατρικής
Υπηρεσίας, καθώς και τον Διοικητικό Διευθυντή του οικείου Νοσοκομείου. Ειδικότερα, αναφορικά με την εξειδίκευση της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας για την υπαγωγή στην περ. 2 της παρ. Α του άρθρου 8 απαιτείται επιπλέον να βεβαιώνεται αποδεδειγμένη ενδοσκοπική εμπειρία και στην παρ. Β αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία.
5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για τη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 17, 104 33 Αθήνα.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΗΤΑ
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1 .ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΠΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας τους)
I. Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
Ζαχάρωφ 3
Τ.Κ. 11521 Αμπελόκηποι
II. Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
Θηβών 196
Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης
III. Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16
Τ.Κ. 54 623 Θεσσαλονίκη
IV. Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Αριστοτέλους 16
Τ.Κ. 54 623 Θεσσαλονίκη
V. Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Μεζουρλό
Τ.Κ. 41 110 Λάρισα
VI. Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Υπάτης 1 και Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών
Τ.Κ. 26 441 Πάτρα
VII. Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
3ο Χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου- Μοιρών
Τ.Κ. 71 500 Εσταυρωμένος
Τ.Θ. 1285 Ηράκλειο Κρήτης
2 .ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Κε.Σ.Υ.)
1. Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και
Γραμματειακής Υποστήριξης
Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν αρμοδίως όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι)
Πλουτάρχου 3, Τ.Κ. 106 75 Αθήνα
Β. Εσωτερική Διανομή:
(μέσω Τμήματος Γραμματείας)
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
- Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών (4)