Διοικητικό Έγγραφο

94385 ΕΞ2023
ΑΔΑ 93ΞΓΗ-ΓΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22/06/2023
:94138 2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
& ΔΗΜΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Αθήνα 22-06-2023
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 11526 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 6987704-705
ΘΕΜΑ: «Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων»
Σχετ.: H αριθ. 2/180575/ΕΞ 2022/9-12-2022 (ΑΔΑ ΨΥΡ5Η-2ΒΞ) Εγκύκλιος
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, παρατίθεται εκ νέου επικαιροποιημένος Πίνακας στο παράρτημα του παρόντος για την διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας, στον οποίο ορίζονται αναλυτικά οι εκτοβάθμιοι Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων (ΑΛΕ), που αφορούν σε σταθερές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, ή λοιπές προβλεπόμενες περιοριστικά στο νόμο, οι οποίες δύνανται να πληρώνονται με μισθοδοτικές καταστάσεις καθώς και καταστάσεις συντάξεων Δημοσίου.
Περαιτέρω, τονίζεται εκ νέου ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α.145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι φορείς, για τις εν λόγω δαπάνες, προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.
Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι οικείοι φορείς μεριμνούν για την εφαρμογή αυτού, με την πληρωμή μέσω καταστάσεων των δαπανών που βαρύνουν τους ΑΛΕ, οι οποίοι προσδιορίζονται στο παράρτημα του παρόντος.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ειρήνη Κλουκινιώτου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες για ενέργεια
1. Υπουργείο Εσωτερικών
α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης Σταδίου 31, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα.
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού
(στο πρώην Υ.Δ.Τ. & Π.τ.Π.)
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 Αθήνα.
γ) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στο πρώην Υ.ΜΑ.ΘρΑ.)
Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Τ.Κ. 101 80 Αθήνα
3. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα
5. Υπουργείο Εξωτερικών
ΣΤ' Γενική Διεύθυνση
Ακαδημίας 1 , Τ.Κ. 106 71 Αθήνα
6. Υπουργείο Δικαιοσύνης
Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής
Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα
7. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 101 86 Αθήνα
8. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Μεσογείων 119 , Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
10. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών Γενική Γραμματεία ΥΠ.Υ.ΜΕ.
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ.101 91 Παπάγου
11. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Θηβών 196-198
18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Κτήριο Κεράνη
12. Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Ακτή Βασιλειάδη, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς
13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Μενάνδρου 22, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
14. Υπουργείο Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση ΟικονομικώνΔιοικητικών Υπηρεσιών
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αμαλίας 12 Τ.Κ.105 57 Αθήνα
15. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και
Υποστήριξης
Μεσογείων 227-231 Τ.Κ.15561 Χολαργός
16. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Επιτελικού Σχεδιασμού
Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.10177 Αθήνα 17. Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.10187 Αθήνα
18. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.10163 Αθήνα
19. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Χαριλάου Τρικούπη 6-10
Τ.Κ. 10679 Αθήνα
20. ΑΑΔΕ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ερμού 23-25 Τ.Κ.10563 Αθήνα
21. ΑΣΕΠ
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πουλίου 6 Τ.Κ.11523 Αθήνα
22. Συνήγορος του Πολίτη
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης/Γραφείο Προμηθειών
Χαλκοκονδύλη 17 Τ.Κ.10432 Αθήνα
23. Συνήγορος του Καταναλωτή
Γραμματεία
Λ. Αλεξάνδρας 144 Τ.Κ.11471 Αθήνα
24. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2 Τ.Κ.10559 Αθήνα
25. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διεύθυνση Γραμματείας
Κηφισίας 1-3 Τ.Κ.11523 Αθήνα
26. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών
Υπηρεσιών
Ιερού Λόχου 3 Τ.Κ.15124 Μαρούσι
27. Ν.Σ.Κ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ακαδημίας 68 Τ.Κ.10678 Αθήνα
28. Ελεγκτικό Συνέδριο
10η Υπηρεσία Επιτρόπου
Τσόχα & Βουρνάζου 4 Τ.Κ.11521 Αθήνα
29. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοικησης Διεύθυνση Γραμματείας
Λ. Κηφισίας 1 Τ.Κ.11523 Αθήνα
30. Όλες οι ΔΥΕΕ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής
3. Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Θησαυροφυλακίου
και Δημοσιονομικών Κανόνων
4. Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
5. Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
6. Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης Τμήματα Α', Β', Γ',Δ', Ε'
7. Ενιαία Αρχή Πληρωμής
8. Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
9. Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α/ΑΑΛΕ 6ος ΒΑΘΜΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ
12110101001Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας
22110102001Αποζημίωση βουλευτών
32110103001Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής
42110104001Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών
52110105001Οικογενειακή παροχή βουλευτών
62110106001' Έξοδα κίνησης βουλευτών
72110107001Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών
82110108001Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης
92120101001Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)
102120101002Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατρών
112120101003Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
122120101004Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
132120101005Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
142120101006Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
152120101007Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου αρχιερέων
162120101008Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
172120101009Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μουσικών
182120101011Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Α'
192120101012Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Β'
202120101013Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Γ
212120101014Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων κατηγορίας Δ'
222120101015Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών
232120101016Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου ένστολων μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
242120101899Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων
252120102001Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
262120102002Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατρών
272120102003Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
282120102004Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
292120102005Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
302120102006Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
312120102008Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
322120102009Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μουσικών
332120102010Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων
342120102016Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου ένστολων μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
352120102899Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων
362120103001Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
372120103002Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατρών
382120103004Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
392120103005Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
402120103006Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
412120103007Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου αρχιερέων
422120103008Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
432120103009Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μουσικών
442120103010Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ενστόλων
452120103015Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών
462120103016Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου ένστολων μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
472120103899Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων
482120104001Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
492120104002Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατρών
502120104004Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
512120104008Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
522120104010Επίδομα θέσης ευθύνης ειδικού μισθολογίου ένστολων
532120104899Επίδομα θέσης ευθύνης λοιπών ειδικών μισθολογίων
542120105001Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
552120105002Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου ιατρών
562120105003Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
572120105004Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
582120105005Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
592120105006Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
602120105007Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου αρχιερέων
612120105008Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
622120105009Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου μουσικών
632120105010Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου ένστολων
642120105015Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών
652120105016Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας ειδικού μισθολογίου ένστολων μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
662120105899Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας λοιπών ειδικών μισθολογίων
672120106006Επίδομα ειδικών καθηκόντων ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
682120107001Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
692120107002Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατρών
702120107003Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
712120107004Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
722120107006Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
732120107007Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου αρχιερέων
742120107009Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών ειδικού μισθολογίου μουσικών
752120108003Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
762120108005Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
772120108007' Έξοδα παράστασης ειδικού μισθολογίου αρχιερέων
782120109005Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
792120109008Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
802120110005Ειδική αμοιβή κλινικού και εργαστηριακού έργου ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
812120111002Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης ειδικού μισθολογίου ιατρών
822120112004Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
832120113002Επίδομα επιφυλακής ιατρών δημόσιας υγείας ειδικού μισθολογίου ιατρών
842120114010Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου ενστόλων
852120115001Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
862120115002Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών
872120115010Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ειδικού μισθολογίου ενστόλων
882120116010Επίδομα μετακίνησης της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.3103/2003 ειδικού μισθολογίου ενστόλων
892120117002Αποζημίωση προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές και άγονες ειδικότητες ειδικού μισθολογίου ιατρών
902120118002Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες και προβληματικές περιοχές ειδικού μισθολογίου ιατρών
912120119010Επίδομα διευθύνσεων εσωτερικών υποθέσεων ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων
922120120001Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
932120121010Επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων κ.λπ.) ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων
942120122001Επίδομα τροφής ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
952120122010Επίδομα τροφής ειδικού μισθολογίου ένστολων υπαλλήλων
962120123003Χρονοεπίδομα ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
972120124003Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων (βιβλιοθήκης) ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
982120125003Πάγια αποζημίωση ειδικών συνθηκών εργασίας ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
992120126001Αμοιβή ή ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)
1002120127001Προσαύξηση βασικού μισθού προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης άρθρου 12 ν. 4354/2015 ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1012120128008Αμοιβή αποδοτικότητας ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
1022120129008Αμοιβή από συγγραφικά δικαιώματα ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
1032120189001Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1042120189002Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών
1052120189003Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
1062120189004Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατροδικαστών
1072120189005Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι. κ.λπ.
1082120189006Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
1092120189007Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου αρχιερέων
1102120189008Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων
1112120189009Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μουσικών
1122120189010Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων
1132120189015Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων σπουδαστών στρατιωτικών σχολών
1142120189016Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ένστολων μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
1152120189899Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων
1162120204010Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ενστόλων
1172120204016Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου ειδικού μισθολογίου ένστολων μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
1182120205010Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ενστόλων
1192120205016Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ειδικού μισθολογίου ένστολων μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
1202120209001Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1212120209006Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ειδικού μισθολογίου διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών
1222120216001Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1232120216899Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια λοιπών ειδικών μισθολογίων
1242120218001Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1252120218899Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας λοιπών ειδικών μισθολογίων
1262120221001Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1272120221002' Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ιατρών
1282120221003' Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ.
1292120221010Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ενστόλων πλην των αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014
1302120221020Έκτακτες αναδρομικές παροχές ειδικού μισθολογίου ενστόλων της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014
1312120221899Έκτακτες αναδρομικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων
1322120224001Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων συνδεόμενα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής
1332120224002Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0”»
1342120224003Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων
1352120224004Ανταμοιβή δικαστικών υπαλλήλων που υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο της εφαρμογής προβλέψεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
1362120224005Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που στελεχώνουν υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 27 του ν.4940/2022
1372120288001Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1382120288002Λοιπές αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών
1392120288899Λοιπές αποζημιώσεις λοιπών ειδικών μισθολογίων
1402120289001Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1412120289002Λοιπές πρόσθετες παροχές ειδικού μισθολογίου ιατρών
1422120289019Λοιπές παροχές καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)
1432120289899Λοιπές πρόσθετες παροχές λοιπών ειδικών μισθολογίων
1442130101001Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)
1452130102001Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)
1462130103001Αμοιβές-αντιμισθία επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή
1472130104001Aμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών
1482130105001Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες
1492130106001Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες
1502130107001Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου
1512130108001Αμοιβές συνεργατών βουλευτών
1522130109001Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία
1532130110001Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων
1542130111001Αμοιβή ή Ειδική αμοιβή βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ)
1552130189001Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών
1562130401001Αποδοχές στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)
1572190101001Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου
1582190101002Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου
1592190101101Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης
1602190102001Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αιρετών και οργάνων διοίκησης
1612190103001Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης απασχολούμενων από 1-1-2017 ή όσων υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου
1622190103101Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης
1632190201001Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου
1642190201002Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12- 2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου
1652190201003Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου
1662190201004Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1- 12017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, ειδικού μισθολογίου ιατρών
1672190201005Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1- 12017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ειδικού μισθολογίου ιατρών
1682190201006Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31- 122016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ειδικού μισθολογίου ιατρών
1692190201097Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1- 12017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ, λοιπών ειδικών μισθολογίων
1702190201098Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών προσλαμβανόμενων από 1- 12017 ή υπαγόμενων μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) λοιπών ειδικών μισθολογίων
1712190201099Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών υπαγόμενων μέχρι την 31- 122016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου λοιπών ειδικών μισθολογίων
1722190201101Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1732190201102Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών
1742190201199Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων
1752190202001Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1762190202002Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ειδικού μισθολογίου ιατρών
1772190202899Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λοιπών ειδικών μισθολογίων
1782190203001Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1792190203002Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών
1802190203099Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων
1812190203101Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)
1822190203102Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών ειδικού μισθολογίου ιατρών
1832190203199Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων
1842190301001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού
1852190301002Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)
1862190301003Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή
1872190301004Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
1882190301005Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες
1892190301006Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης
1902190301007Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ
1912190301008Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)
1922190301009Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου
1932190301101Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
1942190302001Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
1952190303001Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού
1962190303002Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)
1972190303003Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή
1982190303004Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
1992190303005Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες
2002190303006Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης
2012190303007Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ
2022190303008Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου)
2032190303101Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
2042230101001Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης
2052230102001Συντάξεις θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών
2062230103001Συντάξεις λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας
2072230189001Λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών
2082230189002Έκτακτες παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων στα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ 3 του αρθρού 4 του ν. 4387/2016
2092310901001' Έξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας
2102310989008Μεταβιβάσεις σε θύματα πολέμου
2112310989009Μεταβιβάσεις σε αγωνιστές εθνικής αντίστασης
2122310989010Μεταβιβάσεις τιμητικού χαρακτήρα
2132310989011Έκτακτες αναδρομικές παροχές βαθμολογικής ή μισθολογικής αποκατάστασης συνταξιοδοτηθέντων ενστόλων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων
2142310989014Ειδική σύνταξη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023
2152390501001Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
2162390502001Αποζημιώσεις για την καταβολή συντάξεων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
2172390903899Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας