Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 71894/Ζ1
ΑΔΑ 6Ρ0Ο46ΜΤΛΗ-ΞΑΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Τσελίκα e-mail : stegastiko@minedu.gov.gr
Τηλέφωνα : 210 - 3443460, 3442321
Μαρούσι, 29 - 06 - 2023
ΠΡΟΣ : τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α.
ΘΕΜΑ: Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.128839/Ζ1/19-10-2022(Β'5438) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Β'2993)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β'1688) όμοια και ισχύει», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 όπως ισχύει.
Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α'159). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας, δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2022 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
Α. Διαδικασία υποβολής της αίτησης
Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.
Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,
β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας),
γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,
δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).
Στην περίπτωση συγκατοίκησης, συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:
ε) o αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
στ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
ζ) ο Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο o φοιτητής δεν έχει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ, τότε υποβάλλει αίτηση χορήγησης του επιδόματος, αφού προηγουμένως αιτηθεί και παραλάβει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα. Αν η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ακυρωθεί λόγω λήξης της φοιτητικής ιδιότητας (περάτωση σπουδών, διακοπή φοίτησης κ.λ.π.) τότε λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος βεβαιώνει κατά την επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ότι ο φοιτητής είχε τη φοιτητική ιδιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Διευκρινίζεται ότι φοιτητές-υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνουν ότι οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).
Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2022 και ο φοιτητής/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα. Στη συνέχεια προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Ίδρυμα, αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον μοναδικό αριθμό υποβολής αίτησης μέσω e-mail: stegastiko@minedu.gov.gr στη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία.
Β. Έλεγχος Κριτηρίων - Δικαιολογητικά
Β1. Για τον χαρακτηρισμό του φοιτητή ως δικαιούχου, ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση ως εξής:
α) Ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δύο γονείς: υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
β) Οι γονείς του φοιτητή είναι κάτοικοι εξωτερικού: υποβάλλεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του φοιτητή στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί κάποιο από τα παραπάνω, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο και η αίτηση απορρίπτεται.
γ) Ο φοιτητής είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών: ελέγχεται ηλεκτρονικά από τα στοιχεία του Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αφορά σε φοιτητές που έχουν γεννηθεί πριν την 1-1-1997, οι οποίοι δεν εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων τους.
δ) Ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4172/2013(Α' 167): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση -διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Β2. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών έχει ως εξής:
α) Οικογενειακό εισόδημα: ελέγχεται το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα, με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο έλεγχος (μη εκκαθάριση της δήλωσης), η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ο φοιτητής και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση - θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής - στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
Ειδικά στην περίπτωση φοιτητών που καθίστανται δικαιούχοι επειδή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και μόνο εξαιτίας του λόγου αυτού, ο αιτών φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο εισόδημα και στην περιουσιακή του κατάσταση, τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του ή του γονέα τον οποίο βαρύνει, αν οι γονείς του είναι διαζευγμένοι ή είναι άγαμος/άγαμη ή έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα και η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Η επαλήθευση των σχετικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.
β) Μη υπέρβαση του προβλεπόμενου, από τον κανονισμό σπουδών, χρονικού ορίου εξαμήνων φοίτησης: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προκύπτει λανθασμένη ένδειξη (π.χ. λόγω προηγούμενης διακοπής σπουδών) το σχετικό κριτήριο επιβεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται στους δικαιούχους που δεν έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών του φοιτητή σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.
γ) Επιτυχής εξέταση στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών: Η Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής εκδίδει τη σχετική βεβαίωση και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
δ) Μισθωτήριο συμβόλαιο: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί τα σχετιζόμενα με το μισθωτήριο κριτήρια στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του ακαδ. έτους 2022-2023. Σε περίπτωση διαμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.
Η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο με αυτόν της πόλης σπουδών του φοιτητή. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, σημειώνεται ότι το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Ως μία πόλη θεωρείται επίσης και ο νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Στους επισυναπτόμενους Πίνακες 2 και 3 αναγράφονται οι Δήμοι όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Ε9 της ΑΑΔΕ οι οποίοι αποτελούν την «πόλη» της Αθήνας και αυτοί που συγκροτούν το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Αν ως μισθωτής εμφανίζεται ο/η αδελφός/ή του φοιτητή ή ο γονέας τον οποίο δεν βαρύνει ο φοιτητής (σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων) και δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση, το κριτήριο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος στην οποία υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από μετεγγραφή, στη συνολική εξάμηνη διάρκεια της μίσθωσης, συνυπολογίζεται και η τυχόν μίσθωση κατοικίας στην πόλη της προηγούμενης Σχολής ή Τμήματος εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, με την προσκόμιση του σχετικού μισθωτηρίου στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
ε) Μη πλήρης κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας του φοιτητή ή των γονέων του στην πόλη σπουδών του: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα, με το άρθρο 60 του ν . 4415/2016, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΑΑΔΕ η πόλη σπουδών αντιστοιχεί με τον Δήμο του Μητρώου Ε9 της ΑΑΔΕ όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1 για κάθε Τμήμα.
Σημειώνεται ότι για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών ισχύουν τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Β2.δ της παρούσας.
στ) Οι γονείς του φο ιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν.2539/1997(Α' 244). Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 ) τ.μ. δεν προσμετρώνται τα ημιτελή κτίσματα: Ο έλεγχος γίνεται.με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016.
Σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούται το περιουσιακό κριτήριο και μόνο στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι διαθέτει κατοικία που βρίσκεται σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος έντυπη βεβαίωση από το Δήμο που αφορά στον πληθυσμό, καθώς και δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους.
Αναλυτικά στοιχεία περιουσιακής κατάστασης (τόσο για την Ελλάδα, όσο και για το εξωτερικό) υποβάλλονται επίσης στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι κάτοικοι εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο Β2.α της παρούσας.
ζ) Μόνιμη κατοικία του δικαιούχου (του γονέα του φο ιτητή ή του φο ιτητή κατά περίπτωση): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο, το τελευταίο εκκαθαριστικό ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, στο οποίο να αποτυπώνεται σαφώς η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Σημειώνεται ότι για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών ισχύουν ομοίως τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Β2.δ της παρούσας.
Β3. Επιπρόσθετα κριτήρια στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί:
α) Ακαδημαϊκή Ιδιότητα του συγκατοικούντος φοιτητή: Ο συγκατοικών φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι. και δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου λόγω εσφαλμένης συμπλήρωσης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και εφόσον ο συγκατοικών φοιτητής πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών και υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Ο συγκατοικών φοιτητής θα πρέπει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να φοιτούσε σε ένα από τα Τμήματα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 της παρούσας.
β) Ο συγκατοικών φοιτητής φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος : ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση -διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου κι εφόσον συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση, προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών όπου αναγράφεται η έδρα του Τμήματος που φοιτά ο συγκατοικών φοιτητής και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
γ) Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου φοιτητή ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή ή συμπεριλαμβάνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική δήλωσή του για το έτος 2022 : Σε περίπτωση που οι εν λόγω ΑΦΜ δεν ταυτίζονται, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, εάν ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο συγκατοικών φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) με βάση τη φορολογική δήλωση του έτους 2022. Σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου και εφόσον το άτομο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι γονέας ή αδερφός/ή του συγκατοικούντος φοιτητή, προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να καθιστά σαφή τη συγγενική σχέση και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
δ) Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή : ελέγχεται αν συμπεριλαμβάνεται ο εν λόγω ΑΦΜ στο μισθωτήριο με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά και εφόσον εμφανίζεται ο δηλωθέν ΑΦΜ για τον συγκατοικούντα στο μισθωτήριο, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος αξιολογεί το κριτήριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
Β4. Λοιπά δικαιολογητικά που ελέγχονται από τις υπηρεσίες των Ιδρυμάτων:
α) Πιστοποιητικό θανάτου στην περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας (ή ο φοιτητής) δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.
β) Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας επικαλείται διάσταση ή διαζύγιο και δεν καταχωρίζει το ΑΦΜ του/της συζύγου, για το λόγο αυτό.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος γονέας είναι άγαμος/ άγαμη.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό θανάτου και εφόσον ο αιτών συναινεί για την αυτόματη και αυτοδίκαιη άντληση των δεδομένων από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ.4124/22-01-2019 ΚΥΑ (Β'767) και την με αριθμ.πρωτ.44600/Α7/9-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού το οποίο κοινοποιείται στο οικείο Ίδρυμα για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ηλεκτρονικά η αναζήτηση του πιστοποιητικού ή δεν επαληθευτεί ηλεκτρονικά από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» η ορθότητα των δηλωθέντων ισχυρισμών, ο δικαιούχος προσκομίζει το πιστοποιητικό στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.
Β5. Στοιχεία που δηλώνονται υπεύθυνα από τον δικαιούχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή
α) ο φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου προπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ ή ΑΕΑ. Το σχετικό κριτήριο ελέγχεται επίσης με αυτόματη διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
β) ο φοιτητής δεν διαμένει σε φοιτητική εστία, ούτε του παρέχεται στέγαση από τη Σχολή του. Αν ο φοιτητής διέμενε ή διαμένει σε φοιτητική εστία για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξάμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους.
γ) τα έτη για τα οποία έχει λάβει το στεγαστικό επίδομα είναι λιγότερα από τα έτη σπουδών του Τμήματος ή Σχολής φοίτησης του φοιτητή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους (συνυπολογιζόμενου πιθανού χρόνου κατά τον οποίο έλαβε επίδομα στη διάρκεια σπουδών του σε άλλο Τμήμα ή Σχολή).
δ) σύμφωνα με την εγκύκλιο, πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της δράσης, καθώς και τα κριτήρια περί μόνιμης κατοικίας σε σχέση με την πόλη σπουδών.
ε) τα δηλωθέντα στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.
Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησής του, και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή μη αληθή στοιχεία καταχωρισμένα στο Πληροφοριακό Σύστημα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή/και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να προβεί σε ενέργειες για την διόρθωσή τους πριν την επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.
Γ. Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση
Η αξιολόγηση των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος πραγματοποιείται στην ειδική εφαρμογή https://evaluation-stegastiko.minedu.gov.gr/
Οι αιτήσεις αξιολογούνται αρχικά αναφορικά με τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και μόνον εφόσον αυτά εγκριθούν, αξιολογούνται τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης.
Στις αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται ως προς τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και είτε δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία συγκατοίκησης είτε τα στοιχεία συγκατοίκησης δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, καταβάλλεται το ποσό των 1.500 ευρώ.
Σε περίπτωση έγκρισης όλων των στοιχείων της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συγκατοίκησης, καταβάλλεται το ποσό των 2.000 ευρώ.
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και επαληθευτούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προωθούνται στην οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων οι εκτυπωμένες αιτήσεις μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Η οικονομική υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τις διασταυρώσεις των στοιχείων και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ελέγχων που έγιναν από τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.
Στην περίπτωση φοιτητών που προέρχονται από μετεγγραφή, το επίδομα χορηγείται από το Ίδρυμα που ανήκει ο φοιτητής τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.
Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρίζεται από τις οικείες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις Υπηρεσίες αυτές.
Για την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους για τον σκοπό αυτό σε διακριτό κωδικό αριθμό.
Δ. Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας
Ένσταση-αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε από την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ένσταση-αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης-αίτησης θεραπείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
4. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ'
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΗΜΟ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε9 ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
413ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ
419ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝΚΗΦΙΣΙΑΣ
384ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
9997ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
103ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
107ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
111ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
112ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
119ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
120ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
129ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
133ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
134ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
137ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
139ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
140ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
147ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
163ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
168ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΑΤΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
172ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
203ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
211ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
219ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
227ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
233ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
237ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
245ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
255ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΦΥΣΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
265ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΧΗΜΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
273ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
275ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
279ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΒΙΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
285ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΕΩΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
291ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
297ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
305ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
307ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
311ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
338ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
357ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
363ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
402ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)ΣΕΡΡΩΝ
403ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΘΕΡΜΗΣ
406ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
780ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9998ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
477ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
497ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
507ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
776ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
323ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
324ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
325ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
326ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
327ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
328ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
551ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
740ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΘΗΒΑΙΩΝ
755ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΑΜΦΙΣΣΗΣ
1061ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1063ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΘΗΒΑΙΩΝ
1064ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΜΦΙΣΣΗΣ
97ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
106ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
108ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
121ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
142ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
160ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
186ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
207ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΞΑΝΘΗΣ
212ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
223ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΞΑΝΘΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
224ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΞΑΝΘΗΣ
234ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΞΑΝΘΗΣ
290ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
302ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
353ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
373ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
404ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
476ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΞΑΝΘΗΣ
1301ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1302ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1601ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣΕΡΡΩΝ
1602ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΣΕΡΡΩΝ
1603ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1604ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣ
1605ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΧΕΔΩΡΟΥ
1606ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΕΧΕΔΩΡΟΥ
1607ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΑΒΑΛΑΣ
1609ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΕΧΕΔΩΡΟΥ
1610ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΕΧΕΔΩΡΟΥ
1613ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1614ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΕΧΕΔΩΡΟΥ
1615ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1616ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΕΧΕΔΩΡΟΥ
1617ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1618ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΕΧΕΔΩΡΟΥ
1619ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΣΕΡΡΩΝ
1620ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΣΕΡΡΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
1621ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΣΕΡΡΩΝ
1622ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΕΡΡΩΝ
1623ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΧΕΔΩΡΟΥ
1624ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΧΕΔΩΡΟΥ
1625ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΕΧΕΔΩΡΟΥ
1626ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΣΕΡΡΩΝ
1627ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣΚΙΛΚΙΣ
1628ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΦΥΣΙΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣ
1629ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΧΗΜΕΙΑΣΚΑΒΑΛΑΣ
1630ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣ
1632ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔΡΑΜΑΣ
1633ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣΔΡΑΜΑΣ
1634ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1635ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΧΕΔΩΡΟΥ
101ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΘΕΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
105ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
109ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
110ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
117ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΝΟΜΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
118ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΖΩΓΡΑΦΟΥ
123ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
127ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
128ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
131ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
135ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
146ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
148ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕΑΘΗΝΑΙΩΝ
154ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΑΘΗΝΑΙΩΝ
171ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
173ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
182ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
183ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
188ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
192ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
243ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
253ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΦΥΣΙΚΗΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
263ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΧΗΜΕΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
277ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΒΙΟΛΟΓΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
283ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
289ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
295ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΙΑΤΡΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
303ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
306ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
309ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
330ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
401ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΔΑΦΝΗΣ
408ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
479ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
499ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
577ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
722ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
737ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1001ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
1002ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1004ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1005ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
1006ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
1007ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
1008ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
1010ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
1011ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
201ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
209ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
217ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
225ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΖΩΓΡΑΦΟΥ
229ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
231ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
235ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
241ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
246ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΖΩΓΡΑΦΟΥ
1651ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1652ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1653ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΣΗΤΕΙΑΣ
1654ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
1655ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1656ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1657ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΓΕΩΠΟΝΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1659ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1660ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1662ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΑΝΙΩΝ
1664ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
145ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΙΣΤΟΡΙΑΣΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
342ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
366ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
367ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
385ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
407ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
1451ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
1452ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
1453ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΖΑΚΥΝΘΙΩΝ
1454ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΛΕΥΚΑΔΟΣ
1455ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
1456ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
150ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
240ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
312ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
313ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
314ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
329ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
333ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
347ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
143ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΡΟΔΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
162ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΡΟΔΟΥ
167ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
180ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΧΙΟΥ
181ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΡΟΔΟΥ
218ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
222ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΧΙΟΥ
238ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
252ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
276ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
310ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
320ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΧΙΟΥ
344ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
348ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
354ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
372ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΜΥΡΙΝΑΣ
612ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΧΙΟΥ
1391ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
387ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
388ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
389ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
390ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
391ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
392ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
393ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
394ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
668ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
669ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
670ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΑΙΓΑΛΕΩ
671ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΙΓΑΛΕΩ
672ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
673ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΑΙΓΑΛΕΩ
674ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑΙΓΑΛΕΩ
675ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
676ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
677ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
678ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
679ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣΑΙΓΑΛΕΩ
680ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΙΓΑΛΕΩ
681ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
682ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΑΙΓΑΛΕΩ
683ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΙΓΑΛΕΩ
684ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
685ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΑΙΓΑΛΕΩ
210ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΚΟΖΑΝΗΣ
334ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
341ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΦΛΩΡΙΝΑΣ
1541ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝΚΟΖΑΝΗΣ
1542ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΚΟΖΑΝΗΣ
1543ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΟΖΑΝΗΣ
1544ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΟΖΑΝΗΣ
1545ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΚΟΖΑΝΗΣ
1546ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
1547ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝ
1548ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1549ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΚΟΖΑΝΗΣ
1550ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
1551ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1552ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣ
1553ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
1554ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1555ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1558ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
1563ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΚΟΖΑΝΗΣ
1564ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΚΟΖΑΝΗΣ
9996ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΦΛΩΡΙΝΑΣ
99ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΛΑΜΙΕΩΝ
164ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒΟΛΟΥ
166ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒΟΛΟΥ
177ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣΒΟΛΟΥ
178ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΒΟΛΟΥ
208ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΒΟΛΟΥ
220ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΒΟΛΟΥ
228ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΒΟΛΟΥ
236ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΒΟΛΟΥ
274ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΒΟΛΟΥ
284ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
300ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΙΑΤΡΙΚΗΣΛΑΡΙΣΑΣ
308ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
332ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΒΟΛΟΥ
350ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΒΟΛΟΥ
360ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΒΟΛΟΥ
369ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΛΑΜΙΕΩΝ
405ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
451ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ
467ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ
489ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ
506ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)
ΛΑΜΙΕΩΝ
522ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
553ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
565ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΛΑΡΙΣΑΣ
591ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
609ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
625ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
651ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)ΛΑΡΙΣΑΣ
652ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)ΛΑΜΙΕΩΝ
659ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΛΑΜΙΕΩΝ
705ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.ΛΑΜΙΕΩΝ
723ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
ΛΑΡΙΣΑΣ
739ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
747ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
761ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
769ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
1422ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
1423ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΒΟΛΟΥ
1424ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1425ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1426ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
1427ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
1428ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΛΑΡΙΣΑΣ
1429ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1430ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΛΑΡΙΣΑΣ
1432ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΛΑΜΙΕΩΝ
1433ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΛΑΡΙΣΑΣ
1434ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΛΑΡΙΣΑΣ
1435ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝΒΟΛΟΥ
1436ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
1437ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΗΣΛΑΜΙΕΩΝ
1438ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΛΑΜΙΕΩΝ
1439ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΛΑΡΙΣΑΣ
113ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
114ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
122ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
130ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
156ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
185ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
249ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
259ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΦΥΣΙΚΗΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
269ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΧΗΜΕΙΑΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
272ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
280ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
301ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΑΤΡΙΚΗΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
340ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
345ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
779ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1241ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1242ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΓΕΩΠΟΝΙΑΣΑΡΤΑΙΩΝ
1244ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΕΒΕΖΗΣ
1245ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1248ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΡΤΑΙΩΝ
1249ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
1250ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΑΡΤΑΙΩΝ
1251ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
115ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
116ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
132ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
138ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΡΕΘΥΜΝΗΣ
149ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
151ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
158ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
200ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
216ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
248ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
251ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
261ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΦΥΣΙΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
270ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΗΜΕΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
282ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΒΙΟΛΟΓΙΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
304ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
321ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΡΕΘΥΜΝΗΣ
351ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΡΕΘΥΜΝΗΣ
161ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
174ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
176ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
317ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
322ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
335ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
337ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
409ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1211ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1212ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
102ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
136ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑΠΑΤΡΕΩΝ
169ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
175ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
205ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
213ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
215ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΑΤΡΕΩΝ
221ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
232ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
239ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
247ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
257ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΦΥΣΙΚΗΣΠΑΤΡΕΩΝ
267ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΧΗΜΕΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
281ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΒΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
287ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΓΕΩΛΟΓΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
288ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
293ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΠΑΤΡΕΩΝ
299ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΙΑΤΡΙΚΗΣΠΑΤΡΕΩΝ
319ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
352ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
1272ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΠΑΤΡΕΩΝ
1273ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
1274ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
1276ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1278ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑΓΡΙΝΙΟΥ
1282ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
1283ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΑΤΡΕΩΝ
1284ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
1286ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΑΤΡΕΩΝ
1288ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ
1289ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝΓΕΩΠΟΝΙΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
155ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ
157ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ
262ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ
315ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
316ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ
318ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ
336ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ
339ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ
355ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ
375ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ
98ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
104ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
187ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
189ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
190ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
361ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
362ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΝΑΥΠΛΙΟΥ
400ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΣΠΑΡΤΗΣ
411ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
1511ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΓΕΩΠΟΝΙΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1512ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1513ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1514ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1515ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1516ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1517ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΝΑΥΠΛΙΟΥ
1518ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
1519ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΠΑΡΤΗΣ
1520ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΣΠΑΡΤΗΣ
1522ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
1523ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
1524ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΤΡΕΩΝ
124ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
125ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
126ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
152ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
153ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
159ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
165ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
170ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
179ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
416ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
418ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
214ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΑΝΙΩΝ
230ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΧΑΝΙΩΝ
242ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝΧΑΝΙΩΝ
331ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΧΑΝΙΩΝ
370ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΧΑΝΙΩΝ
144ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
294ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
356ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑΤΜΗΜΑΔΗΜΟΣ
412ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε9 ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ «ΠΟΛΗ» ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΘΗΝΑΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑΙΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΙΓΑΛΕΩΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΛΙΜΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΒΥΡΩΝΟΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΓΑΛΑΤΣΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΓΛΥΦΑΔΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΔΑΦΝΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΕΚΑΛΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΕΛΛΗΝΙΚΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΖΩΓΡΑΦΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ)ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΚΗΦΙΣΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΜΕΛΙΣΣΙΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΜΟΣΧΑΤΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΘΗΝΑΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΠΑΠΑΓΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΠΕΝΤΕΛΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΠΕΥΚΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΤΑΥΡΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΥΜΗΤΤΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΦΙΛΟΘΕΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΧΟΛΑΡΓΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΨΥΧΙΚΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΝΘΟΥΣΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΝΟΙΞΕΩΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΡΤΕΜΙΔΟΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΦΙΔΝΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΧΑΡΝΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΒΑΡΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΒΟΥΛΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΓΕΡΑΚΑΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΔΙΟΝΥΣΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΔΡΟΣΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΚΡΩΠΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΠΑΙΑΝΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΠΑΛΛΗΝΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΠΙΚΕΡΜΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΡΑΦΗΝΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣΤΑΜΑΤΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΕΛΕΥΣΙΝΟΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΖΕΦΥΡΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΜΑΓΟΥΛΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΜΑΝΔΡΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΦΥΛΗΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΝΙΚΑΙΑΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε9 ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΔΗΜΟΣΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΥΚΑΡΠΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΥΟΣΜΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΧΕΔΩΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΡΜΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΜΕΝΕΜΕΝΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΝΕΑΠΟΛΕΩΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΕΥΚΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΟΛΙΧΝΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΥΛΑΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΥΚΕΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ